en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1104 z 5. júla 2021, ktorým sa právne opatrenia a opatrenia dohľadu a presadzovania Kanady uplatňované na derivátové transakcie, ktoré sa vykonávajú pod dohľadom Úradu pre dohľad nad finančnými inštitúciami, uznávajú za rovnocenné s určitými požiadavkami článku 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 6. 7. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.