en en

Finančné služby v EÚ

 • Ako môžem získať prístup k finančným službám v inom členskom štáte?
  Finančné služby poskytované subjektmi z iných členských štátov môžete získať tak, že za týmto účelom vycestujete do členského štátu poskytovateľa služby alebo aj bez toho, aby ste museli opustiť svoj domovský štát. Finančné služby môžete totiž začať využívať po uzatvorení zmlúv na diaľku, kedy, postačuje použitie prostriedkov hlasovej či elektronickej komunikácie (telefón, internet). Ak má zahraničný poskytovateľ v našej krajine pobočku, či iné zastúpenie, je to ešte jednoduchšie.Priamo na domácom trhu môžete získať prístup k finančným službám v oblasti poistenia a investičných služieb aj prostredníctvom finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu.
 • Môžem nakupovať na jednotnom trhu bez akýchkoľvek obmedzení?
  Zosúlaďovanie pravidiel potrebných pre voľný pohyb finančných služieb na jednotnom trhu sa stále vyvíja. Tento proces sa zintenzívnil po zverejnení Akčného plánu pre finančné služby, na základe ktorého boli prijaté početné opatrenia (napr. vytvorenie jednotnej oblasti platieb v eurách SEPA, vytvorenie súdneho a mimosúdneho mechanizmu riešenia cezhraničných sporov, právny rámec na uzatváranie zmlúv na diaľku), stále však nie je ukončený.
  Ako spotrebiteľ by ste si preto mali uvedomiť, že na nákup služieb od poskytovateľov finančných služieb z iných členských štátov EÚ sa môžu vzťahovať určité obmedzenia.
 • Môže mi zahraničná finančná inštitúcia ponúkať finančnú službu?
  V prípade finančných inštitúcii akými sú banky, poisťovne, investičné spoločnosti platí, že povolenie na výkon ich činnosti im vydáva príslušný orgán v domovskej krajine, teda tam kde majú sídlo. Takéto povolenie im poskytuje oprávnenie na výkon konkrétnych činností aj na území iného členského štátu bez potreby povolenia príslušného orgánu tohto iného štátu.
 • Budem sa vedieť v cezhraničných veciach dovolať svojich práv voči poskytovateľovi?
  S cieľom zvýšenia dôvery spotrebiteľov k cezhraničnému nakupovaniu, bolo prijatých niekoľko opatrení, ktoré im majú uľahčiť presadzovanie ich práv voči poskytovateľovi služieb z iného členského štátu. Jedná sa pritom o mimosúdne (sieť FIN-NET) aj súdne mechanizmy (európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a európsky platobný rozkaz), ktoré sa vyznačujú jednoduchosťou pravidiel a rýchlosťou konania.
  Možnosti a spôsoby riešenia cezhraničných problémov nájdete v časti Ako riešiť problém s cezhraničnou službou.
 • Akým právnym poriadkom sa bude spravovať môj zmluvný vzťah?
  V prvom rade je slobodnou vôľou zmluvných strán určiť si rozhodné právo. Ak nedošlo k voľbe práva, rozhodné právo by sa malo určiť v súlade s pravidlom vymedzeným pre konkrétny typ zmluvy.
  V prípade spotrebiteľských zmlúv platí, že zmluva sa spravuje právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu spotrebiteľa.
  V prípade poistnej zmluvy si možno zvoliť iba tieto právne poriadky:
  • právny poriadok krajiny, kde sa nachádza riziko v čase uzavretia zmluvy
  • právny poriadok krajiny obvyklého pobytu poistníka
  • v prípade životného poistenia právny poriadok členského štátu, v ktorom je poistník štátnym príslušníkom
  • v prípade poistných zmlúv vzťahujúcich sa na riziká obmedzené na udalosti vyskytujúce sa v inom členskom štáte ako v členskom štáte, kde sa nachádza riziko, právny poriadok daného členského štátu.
  Ak k tejto voľbe nedôjde, zmluva sa spravuje právnym poriadkom členského štátu, v ktorom sa riziko nachádza v období uzavretia zmluvy.
  V prípade povinného zmluvného poistenia musí poistná zmluva spĺňať osobitné ustanovenia týkajúce sa tohto poistenia v členskom štáte, ktorý stanovuje povinnosť uzavrieť poistenie.
 • Som dostatočne chránený pri nakupovaní finančných služieb zo zahraničia cez internet?
  Pre tento prípad existujú jednotné pravidlá ochrany spotrebiteľov. Podľa nich máte právo na informácie o poskytovateľovi, charaktere finančnej služby a o svojich právach v dostatočnom predstihu pred uzatvorením zmluvy. Je vám tiež poskytnuté právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Viac informácií nájdete v časti Poskytovanie finančných služieb na diaľku.

Na čo by som si mal dávať pozor pri výbere cezhraničných finančných služieb?
Jednotné požiadavky uplatňované v celej EÚ pri jednotlivých druhoch finančných služieb zabezpečujú, že spotrebiteľom sú poskytnuté informácie na štandardizovanej úrovni, čo umožňuje ich porovnateľnosť na celom vnútornom trhu. V prípade niektorých druhov finančných služieb je tiež zaručené, že údaje, ktoré majú vysokú vypovedaciu schopnosť o nákladoch služieb (napr. údaj o RPMN pri spotrebiteľských úveroch a úveroch na bývanie), sú počítané rovnakým spôsobom poskytovateľmi služieb na celom vnútornom trhu.
Stále však treba pamätať na to, že cezhraničné nakupovanie prináša so sebou špecifiká, na ktoré by ste nemali zabúdať pri výbere akejkoľvek cezhraničnej služby. Zohľadňujte preto tieto skutočnosti:
§ miestnu povahu cezhraničnej služby – poskytovatelia služieb prispôsobujú ponúkané finančné produkty miestnym podmienkam a predovšetkým miestnemu dopytu. Overte si preto, či nastavenie ponúkanej služby vyhovuje vaším predstavám, ktoré sa môžu odlišovať od požiadaviek spotrebiteľov domovského štátu poskytovateľa služby
§ komunikačný jazyk – zvážte, či vám komunikačný jazyk, ktorý používa poskytovateľ služby skutočne vyhovuje. Ak vaša nespokojnosť so službou prerastie do sporu s jej poskytovateľom, bude to práve jazyk poskytovateľa služby, v ktorom budete s najvyššou pravdepodobnosťou komunikovať s orgánom dohľadu, členom FIN-NET siete, prípadne so súdnou autoritou domovského štátu poskytovateľa služby.
§ dostupnosť poskytovateľa služby počas jej využívania – po uzatvorení zmluvy o finančnej službe bude medzi vami a poskytovateľom služby prebiehať komunikácia dohodnutým spôsobom, najčastejšie formou zákazníckeho centra. Uistite sa, že vám dohodnutá forma komunikácie bude vyhovovať aj v prípade, ak budete chcieť podať sťažnosť na poskytovanú službu. Jasno by ste mali mať tiež v dostatočnej dostupnosti poskytovateľa služby v prípadoch, ak budete povinný plniť nároky vyplývajúce vám zo zmluvy.
§ ďalšie súvisiace náklady – s používaním cezhraničných služieb môžu byť spojené aj ďalšie dodatočné náklady týkajúce sa cezhraničných transakcii, príp. aj úhrada dane v domovskom štáte poskytovateľa služby. Pred uzatvorením zmluvy si preto od poskytovateľa služby žiadajte aj informácie o ďalších súvisiacich nákladoch.
Ak sa chystáte nakupovať v inom členskom štáte, mali by ste si uvedomiť, že európske pravidlá umožňujú členským štátom v niektorých oblastiach prispôsobiť úpravu vo svojich vnútroštátnych predpisoch podmienkam na domácom trhu, preto si preverte informácie o pravidlách nakupovania príslušného finančného produktu v inom členskom štáte prostredníctvom kontaktného centra štátu, kde chcete realizovať svoje nákupy.
Pokiaľ si neviete poradiť s výberom najvhodnejšieho cezhraničného produktu, ktorý by vyhovoval vašim požiadavkám, potrebné informácie a pomoc môžete získať aj prostredníctvom finančných sprostredkovateľov a nezávislých porovnávacích webových stránok.

Finančné služby v EÚ

Jednotný trh EÚ ako priestor bez vnútorných hraníc poskytuje občanom EÚ prístup k tovarom, službám, pracovným a podnikateľským príležitostiam v rámci všetkých členských štátov EÚ. Využívať výhody spoločného trhu možno okrem členských štátov EÚ aj na Islande, Lichtenštajnsku a v Nórsku.

Spoločný vnútorný trh vám dáva prístup k širokej škále finančných služieb od poskytovateľov z iných členských štátov EÚ. Vďaka rozšírenej ponuke finančných služieb tak môžete plne realizovať svoje právo na slobodný výber produktu, ktorý čo najviac vyhovuje vašim predstavám.

Dohľad nad finančným trhom, Finančné služby v EÚ

Základné otázky pri nákupe finančných služieb v zahraničí:

 • Ako môžem získať prístup k finančným službám v inom členskom štáte?
  Finančné služby poskytované subjektmi z iných členských štátov môžete získať tak, že za týmto účelom vycestujete do členského štátu poskytovateľa služby alebo aj bez toho, aby ste museli opustiť svoj domovský štát. Finančné služby môžete totiž začať využívať po uzatvorení zmlúv na diaľku, kedy, postačuje použitie prostriedkov hlasovej či elektronickej komunikácie (telefón, internet). Ak má zahraničný poskytovateľ v našej krajine pobočku, či iné zastúpenie, je to ešte jednoduchšie.Priamo na domácom trhu môžete získať prístup k finančným službám v oblasti poistenia a investičných služieb aj prostredníctvom finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu.
 • Môžem nakupovať na jednotnom trhu bez akýchkoľvek obmedzení?
  Zosúlaďovanie pravidiel potrebných pre voľný pohyb finančných služieb na jednotnom trhu sa stále vyvíja. Tento proces sa zintenzívnil po zverejnení Akčného plánu pre finančné služby, na základe ktorého boli prijaté početné opatrenia (napr. vytvorenie jednotnej oblasti platieb v eurách SEPA, vytvorenie súdneho a mimosúdneho mechanizmu riešenia cezhraničných sporov, právny rámec na uzatváranie zmlúv na diaľku), stále však nie je ukončený.
  Ako spotrebiteľ by ste si preto mali uvedomiť, že na nákup služieb od poskytovateľov finančných služieb z iných členských štátov EÚ sa môžu vzťahovať určité obmedzenia.
 • Môže mi zahraničná finančná inštitúcia ponúkať finančnú službu?
  V prípade finančných inštitúcii akými sú banky, poisťovne, investičné spoločnosti platí, že povolenie na výkon ich činnosti im vydáva príslušný orgán v domovskej krajine, teda tam kde majú sídlo. Takéto povolenie im poskytuje oprávnenie na výkon konkrétnych činností aj na území iného členského štátu bez potreby povolenia príslušného orgánu tohto iného štátu.
 • Budem sa vedieť v cezhraničných veciach dovolať svojich práv voči poskytovateľovi?
  S cieľom zvýšenia dôvery spotrebiteľov k cezhraničnému nakupovaniu, bolo prijatých niekoľko opatrení, ktoré im majú uľahčiť presadzovanie ich práv voči poskytovateľovi služieb z iného členského štátu. Jedná sa pritom o mimosúdne (sieť FIN-NET) aj súdne mechanizmy (európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a európsky platobný rozkaz), ktoré sa vyznačujú jednoduchosťou pravidiel a rýchlosťou konania.
  Možnosti a spôsoby riešenia cezhraničných problémov nájdete v časti Ako riešiť problém s cezhraničnou službou.
 • Akým právnym poriadkom sa bude spravovať môj zmluvný vzťah?
  V prvom rade je slobodnou vôľou zmluvných strán určiť si rozhodné právo. Ak nedošlo k voľbe práva, rozhodné právo by sa malo určiť v súlade s pravidlom vymedzeným pre konkrétny typ zmluvy.
  V prípade spotrebiteľských zmlúv platí, že zmluva sa spravuje právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu spotrebiteľa.
  V prípade poistnej zmluvy si možno zvoliť iba tieto právne poriadky:
  • právny poriadok krajiny, kde sa nachádza riziko v čase uzavretia zmluvy
  • právny poriadok krajiny obvyklého pobytu poistníka
  • v prípade životného poistenia právny poriadok členského štátu, v ktorom je poistník štátnym príslušníkom
  • v prípade poistných zmlúv vzťahujúcich sa na riziká obmedzené na udalosti vyskytujúce sa v inom členskom štáte ako v členskom štáte, kde sa nachádza riziko, právny poriadok daného členského štátu.
  Ak k tejto voľbe nedôjde, zmluva sa spravuje právnym poriadkom členského štátu, v ktorom sa riziko nachádza v období uzavretia zmluvy.
  V prípade povinného zmluvného poistenia musí poistná zmluva spĺňať osobitné ustanovenia týkajúce sa tohto poistenia v členskom štáte, ktorý stanovuje povinnosť uzavrieť poistenie.
 • Som dostatočne chránený pri nakupovaní finančných služieb zo zahraničia cez internet?
  Pre tento prípad existujú jednotné pravidlá ochrany spotrebiteľov. Podľa nich máte právo na informácie o poskytovateľovi, charaktere finančnej služby a o svojich právach v dostatočnom predstihu pred uzatvorením zmluvy. Je vám tiež poskytnuté právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Viac informácií nájdete v časti Poskytovanie finančných služieb na diaľku.

Na čo by som si mal dávať pozor pri výbere cezhraničných finančných služieb?
Jednotné požiadavky uplatňované v celej EÚ pri jednotlivých druhoch finančných služieb zabezpečujú, že spotrebiteľom sú poskytnuté informácie na štandardizovanej úrovni, čo umožňuje ich porovnateľnosť na celom vnútornom trhu. V prípade niektorých druhov finančných služieb je tiež zaručené, že údaje, ktoré majú vysokú vypovedaciu schopnosť o nákladoch služieb (napr. údaj o RPMN pri spotrebiteľských úveroch a úveroch na bývanie), sú počítané rovnakým spôsobom poskytovateľmi služieb na celom vnútornom trhu.
Stále však treba pamätať na to, že cezhraničné nakupovanie prináša so sebou špecifiká, na ktoré by ste nemali zabúdať pri výbere akejkoľvek cezhraničnej služby. Zohľadňujte preto tieto skutočnosti:
§ miestnu povahu cezhraničnej služby – poskytovatelia služieb prispôsobujú ponúkané finančné produkty miestnym podmienkam a predovšetkým miestnemu dopytu. Overte si preto, či nastavenie ponúkanej služby vyhovuje vaším predstavám, ktoré sa môžu odlišovať od požiadaviek spotrebiteľov domovského štátu poskytovateľa služby
§ komunikačný jazyk – zvážte, či vám komunikačný jazyk, ktorý používa poskytovateľ služby skutočne vyhovuje. Ak vaša nespokojnosť so službou prerastie do sporu s jej poskytovateľom, bude to práve jazyk poskytovateľa služby, v ktorom budete s najvyššou pravdepodobnosťou komunikovať s orgánom dohľadu, členom FIN-NET siete, prípadne so súdnou autoritou domovského štátu poskytovateľa služby.
§ dostupnosť poskytovateľa služby počas jej využívania – po uzatvorení zmluvy o finančnej službe bude medzi vami a poskytovateľom služby prebiehať komunikácia dohodnutým spôsobom, najčastejšie formou zákazníckeho centra. Uistite sa, že vám dohodnutá forma komunikácie bude vyhovovať aj v prípade, ak budete chcieť podať sťažnosť na poskytovanú službu. Jasno by ste mali mať tiež v dostatočnej dostupnosti poskytovateľa služby v prípadoch, ak budete povinný plniť nároky vyplývajúce vám zo zmluvy.
§ ďalšie súvisiace náklady – s používaním cezhraničných služieb môžu byť spojené aj ďalšie dodatočné náklady týkajúce sa cezhraničných transakcii, príp. aj úhrada dane v domovskom štáte poskytovateľa služby. Pred uzatvorením zmluvy si preto od poskytovateľa služby žiadajte aj informácie o ďalších súvisiacich nákladoch.
Ak sa chystáte nakupovať v inom členskom štáte, mali by ste si uvedomiť, že európske pravidlá umožňujú členským štátom v niektorých oblastiach prispôsobiť úpravu vo svojich vnútroštátnych predpisoch podmienkam na domácom trhu, preto si preverte informácie o pravidlách nakupovania príslušného finančného produktu v inom členskom štáte prostredníctvom kontaktného centra štátu, kde chcete realizovať svoje nákupy.
Pokiaľ si neviete poradiť s výberom najvhodnejšieho cezhraničného produktu, ktorý by vyhovoval vašim požiadavkám, potrebné informácie a pomoc môžete získať aj prostredníctvom finančných sprostredkovateľov a nezávislých porovnávacích webových stránok.