en en

Časté otázky

1. Som fyzická osoba (nepodnikateľ) a potrebujem výpis z registra úverov.
Ak ste fyzická osoba nepodnikateľ, môžete sa obrátiť na spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom Spoločného registra bankových informácií podľa § 92a, zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách.

2. Pri podaní žiadosti o úver mi banka oznámila sumárne údaje zapísané v RBUZ za celý bankový sektor. Podľa môjho názoru nie sú správne. Ako mám postupovať?
Požiadajte banku, aby dala NBS preveriť zápisy v registri. Ak NBS zistí nezrovnalosť, vyzve príslušnú banku na opravu chybného zápisu. V opačnom prípade požiadajte NBS o výpis z registra. Podľa výpisu požiadajte konkrétnu banku, ktorá chybný zápis do registra zapísala o jeho opravu (§ 38 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách).

3. Koľko stojí vystavenie výpisu z RBUZ?
Za vystavenie výpisu z RBUZ je žiadateľovi účtovaný poplatok, ktorý je závislý na počte období (mesiacov) uvedených v žiadosti. Poplatok za výpis, v ktorom je špecifikované jedno obdobie, je 20 €. Za každé ďalšie špecifikované obdobie v žiadosti o poskytnutie údajov z registra je poplatok vo výške 2 €. Identifikačné údaje platby-poplatku za výpis z RBUZ nájdete na https://rbuz.nbs.sk (Výpisy klientom z RBUZ).

4. Môže Národná banka Slovenska vykonať opravu údajov v registri?
Nie. Národná banka Slovenska nemá právo zmeniť údaje zapísané v registri. Zmeny v údajoch môže v registri yykonať iba komerčná banka, ktorá tieto údaje do registra zapísala.

5. Môžem požiadať o výpis z RBUZ osobne, elektronicky alebo telefonicky?
O výpis z RBUZ môžete požiadať elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy „slovensko.sk“, alebo písomne. Bližšie informácie nájdete na stránke na https://rbuz.nbs.sk (Výpisy klientom z RBUZ).

6. Potrebujem pri vybavovaní úveru od banky pôsobiacej na území SR výpis z RBUZ?
Nie. Banky pôsobiace na území SR majú prístup do RBUZ cez zabezpečené počítačové pripojenie.

7. Čo je potrebné zabezpečiť v prípade, ak bola žiadosť o výpis z RBUZ alebo jej príloha úradne osvedčená v zahraničí?
V prípade, že krajina, v ktorej bola listina úradne osvedčená, podpísala Haagsky dohovor o zrušení vyššieho overenia zahraničných verejných listín, je potrebné úradné osvedčenie verejných listín (napríklad úradné osvedčenie podpisu žiadateľa alebo osoby oprávnenej samostatne konať v mene žiadateľa, úradné osvedčenie kópie výpisu z obchodného registra alebo inej úradnej evidencie) vykonané v zahraničí doplniť o špeciálne osvedčenie „apostille“ v štáte overenia tejto listiny.

V prípade, že krajina Haagsky dohovor nepodpísala, vyžaduje sa vyššie overenie (konzulárna superlegalizácia) verejnej listiny.

Od 16. 2. 2019 sú od všetkých foriem overovania (apostil, superlegalizácia) oslobodené určité druhy verejných listín vydaných alebo osvedčených v členských štátoch EÚ (Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko).

Viac informácii je uvedených na https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Medzinarodne-pravo/Ulahcenie-obehu-verejnych-listin-v-EU.aspx

8. Ako dlho trvá vyhotovenie výpisu z registra?
Výpisy sú vystavené maximálne do 30 dní. V praxi trvá vystavenie zvyčajne omnoho kratšie (do niekoľkých dní), nie je však možné vystaviť výpis na počkanie.

9. Čo znamená vo výpise RBUZ hodnota „12 Aktívny nástroj – COVID 19“ v atribúte Stav nástroja?
Pre aktívny nástroj je použitý stav „12-Aktívny nástroj – COVID 19“, v prípade, že bola na danom nástroji poskytnutá úľava podľa ustanovení § 30a až 30m zákona č. 75/2020 Z. z. Označenie s príznakom COVID-19 je použité počas celej doby trvania danej úľavy.