en en

Register bankových úverov a záruk (RBUZ)

Register bankových úverov a záruk (RBUZ) je systém zriadený podľa § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a je vedený Národnou bankou Slovenska. V registri sa sústreďujú informácie o dlžníkoch bánk, ktorými sú výlučne právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia (nie fyzické osoby nepodnikatelia). Údaje o dlžníkoch do registra zapisujú banky, pobočky zahraničných bánk a Exportno-importná banka SR povinne a sú aktualizované v mesačných a kvartálnych intervaloch. Údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov..

Podrobnejšie informácie o vzniku a histórii registra nájdete v časopise Biatec, roč. 15, 2007, č. 6, s. 15-16.

Obsah údajov v RBUZ

Informácie poskytované bankami, pobočkami zahraničných bánk alebo Exportno-importnou bankou SR do RBUZ sú všetky nástroje (napr. úvery a záruky) klientov – právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov.

Obsah databázy RBUZ:

 • identifikačné údaje o klientovi (právna forma, IČO, názov, sídlo, krajina, ekonomický sektor a pod.),
 • vybrané údaje o vlastníckej štruktúre
 • údaje nástroja (číslo zmluvy, výška záväzku pri vzniku, dátum vzniku a splatnosti, druh nástroja, stav nástroja a pod.),
 • finančné údaje nástroja (úroková sadzba, aktuálna výška splátky, nedoplatky, nesplatená nominálna hodnota a pod.),
 • údaje spoločných záväzkov (hodnota spoločných záväzkov)
 • účtovné údaje (odpisy, stav splácania nástroja, výška očakávanej straty a pod.)
 • údaje zabezpečenia (druh a hodnota zabezpečenia a pod.)
 • údaje zlyhania a rizika protistrany (pravdepodobnosť a stav zlyhania a pod.).

Podrobnejšie informácie sú v Opatrení Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk.

Informácie poskytované z RBUZ

Informácie z registra sa poskytujú bankám pôsobiacim na území SR alebo samotnej právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorej sa údaje týkajú.

1. Bankám, pobočkám zahraničných bánk a Exportno-importnej banke SR je umožnený prístup k údajom o klientoch v elektronickej forme. Údaje z registra o klientoch sa bankám poskytujú aktuálne, so stavom k poslednému dňu predchádzajúceho obdobia a poskytujú sa na dvoch úrovniach, ktoré sú závislé od vzťahu banky voči klientovi:

 • ak banka nemala aktívny obchodný vzťah s klientom, štruktúra údajov bude banke poskytnutá len v súhrnnej podobe t. j. celkové zaťaženie klienta voči všetkým bankám (napr. aktuálna výška splátok, nedoplatky, nesplatené hodnoty, stav zlyhania, hodnoty zabezpečenia a pod.) bez možnosti identifikácie, ktorá banka údaje do registra vložila
 • ak banka má alebo mala aktívny vzťah s klientom, informácia bude banke poskytnutá rozpísaná v individuálnej podobe, t. j. podľa jednotlivých záznamov (úverov, záruk a ostatných nástrojov), taktiež bez možnosti identifikovať banku, ktorá položky do registra vložila

2. Právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom sa poskytuje výpis z registra iba v písomnej forme.

Štruktúra poskytovaných údajov je:

 • údaje o klientovi –konkrétne informácie o klientovi ako je meno, adresa, IČO, sektor, skupinová štruktúra
 • súhrnné informácie o klientovi (súhrnné informácie o nástrojoch voči klientovi, napr. aktuálna výška splátok, nedoplatky, nesplatené hodnoty, stav zlyhania, hodnoty zabezpečenia a pod.). Táto časť výpisu je obsahovo totožná s výpisom poskytovaným komerčným bankám v súhrnnej podobe.
 • individuálne informácie o klientovi – údaje z každej banky, ktorá údaje do databázy RBUZ vložila (vybrané informácie o klientovi ako je identifikátor a meno a informácie o zmluve banky s klientom, t. j. číslo zmluvy, výška úverov, záruk a ostatných nástrojov, aktuálna výška splátok, nedoplatky, nesplatené hodnoty, stav zlyhania, hodnoty zabezpečenia a pod.)
 • údaje vo výpise sú poskytované za obdobia (mesiace) uvedené v žiadosti. Ak je uvedené aktuálne obdobie, znamená to posledné zadané obdobie (za predchádzajúci mesiac a/alebo kvartál).

Podrobné informácie o údajoch spracúvaných v RBUZ a o pravidlách získavania informácií z RBUZ pre banky, pobočky zahraničných bánk, Exportno-importnú banku SR a pre klientov ustanovuje:

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk