en en

Upozornenie NBS na činnosť Naya Group Foundation, SWISS CLUB a Blue Mountain Consultants SL

02. 03. 2017 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť subjektov Naya Group Foundation so sídlom na Paname (vystupujúca tiež pod názvom Naya Group a.s.), SWISS CLUB a Blue Mountain Consultants SL.

Naya Group Foundation, SWISS CLUB a Blue Mountain Consultants SL ponúkajú vysoké zhodnotenie vkladov (investícií) klientov prostredníctvom investícií do nehnuteľností na Malorke, v Španielsku.

Subjekty ponúkajú svoje služby prostredníctvom oficiálneho webového sídla https://nayagroup.org/, pričom táto webová stránka existuje aj v slovenskej mutácii. Zároveň môžu byť služby Naya Group Foundation, SWISS CLUB a Blue Mountain Consultants SL ponúkané aj na rôznych slovenských webových sídlach, ktoré nie sú oficiálnymi stránkami subjektov.

Národná banka Slovenska, ako inštitúcia oprávnená udeľovať povolenia podľa zákonov, ktoré regulujú finančný trh, upozorňuje, že žiadny z vyššie uvedených subjektov nemá povolenie, ktoré by ho oprávňovalo podnikať v Slovenskej republike vykonávaním činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov. Rovnako žiadny z vyššie uvedených subjektov nemá povolenie, ktoré by ho oprávňovalo podnikať v Slovenskej republike vykonávaním činnosti podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasne Národná banka Slovenska uvedené subjekty neeviduje ani ako poskytovateľov investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia a teda podnikateľská činnosť týchto subjektov nepodlieha výkonu dohľadu nad finančným trhom podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň NBS upozorňuje potenciálnych investorov, že nie je možné ani sprostredkovať (predávať) služby týchto subjektov treťou stranou na území Slovenskej republiky.