en en
4. Kto ju vykonáva?
Na Slovensku vykonáva makroprudenciálnu politiku Národná banka Slovenska ako súčasť dohľadu nad finančným trhom. Táto právomoc bola NBS zverená novelou zákona o dohľade nad finančným trhom z 15. 3. 2013. NBS zároveň zodpovedá za viaceré oblasti, ktoré sú na makroprudenciálnu politiku úzko naviazané. Ide najmä o dohľad nad individuálnymi inštitúciami finančného trhu, regulačnú oblasť, menovú oblasť, oblasť operácií na finančných trhoch, platobný styk a pod. Najvyšším rozhodovacím orgánom v oblasti makroprudenciálnej politiky je Banková rada NBS. Z vecného hľadiska sa touto oblasťou zaoberá odbor finančnej stability. Na základe nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu v EÚ vykonáva časť makroprudenciálnej politiky Európska centrálna banka (ECB). V prípade potreby má ECB právomoc sprísniť nastavenie nástrojov makroprudenciálnej politiky nad rámec stanovený NBS.