en en

Ukazovateľ schopnosti splácať (DSTI)

Limit na ukazovateľ schopnosti splácať vytvára rezervu v príjmoch. Znižuje riziko, že úver zlyhá, najmä v kríze. Chráni dlžníka aj veriteľa.

Ukazovateľ schopnosti splácať je známy ako DSTI (z anglického Debt service-to-income ratio).

Finančná stabilita, Ukazovateľ schopnosti splácať (DSTI)
Limity

Splátky všetkých dlhov môžu tvoriť najviac 60 % príjmu domácnosti. Započítava sa aj rezerva na nárast úrokových sadzieb. Príjem domácnosti je znížený o životné minimum.

Výnimky

 • 5 % úverov môže mať splátky medzi 60 % a 70 % príjmu
 • Ďalších 5 % spotrebiteľských úverov do 5 rokov môže mať splátky medzi 60 % a 70 % príjmu
 • Spotrebiteľské úvery na financovanie obnovy rodinného domu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR môžu pri výpočte použiť splátku zníženú o 50 €
 • Ďalšie výnimky
  • Vyššie uvedené výnimky sa kontrolujú za kalendárny polrok. V jednotlivých kalendárnych štvrťrokoch môžu dosiahnuť 7 % úverov
  • Spotrebiteľské úvery pre málo zadlžené domácnosti (dlh nižší ako 1-ročný príjem) môžu mať DSTI 100 %
  • Lízing pre málo zadlžené domácnosti (dlh nižší ako 1,5-ročný príjem) s akontáciou 20 % môže mať DSTI 100 %
Výpočet

Finančná stabilita, Ukazovateľ schopnosti splácať (DSTI)

SplátkySplátka nového úveru
Splátky existujúcich úverov (vrátane 3 % kreditných kariet a prečerpaní)
Ostatné finančné záväzky
Čistý príjemPríjem po odvodoch a daniach (zdokladovaný a nezávisle overený)
Životné minimumŽivotné minimum na dlžníka, manžela/-ku a deti (podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime)

V splátkach sa započítava aj rezerva na možný nárast úrokových sadzieb, tzv. úrokový šok.

 • Podrobnosti k výpočtu
  • Rezerva na nárast úrokovej sadzby o 2 p. b. (najviac 6 %) pri splatnosti 30 rokov. Do výpočtu DSTI sa použije tá splátka, ktorá je vyššia – skutočná splátka alebo splátka po úrokovom šoku
  • Počíta sa pre nové aj existujúce úvery so zostatkovou splatnosťou nad 8 rokov
  • Pri fixácii úrokovej sadzby nad 10 rokov stačí testovať úrokovú sadzbu na nárast o 1 p. b.
  • Pri úveroch s fixnou úrokovou sadzbou počas celej splatnosti sa úrokový šok nemusí počítať
  • Zohľadňuje sa aj možné zníženie príjmu po dosiahnutí dôchodkového veku

  Na dokladovanie a nezávislé overenie príjmu sa využíva najmä potvrdenie od zamestnávateľa, výpis z účtu, daňové priznanie, potvrdenie o sociálnych dávkach či priame overenie v Sociálnej poisťovni.

 • Príklad k výpočtu

  Manželia s dvoma deťmi s celkovým čistým príjmom vo výške 1 400 € žiadajú o úver na bývanie pri úrokovej sadzbe 1,0 % a splatnosti 30 rokov.

  Spoločný čistý príjem1 400,00 €
  Životné minimum (do 30. júna 2022)   569,30 €
  Rozdiel medzi čistým príjmom a životným minimom830,70 €
  Maximálna splátka (60 % tohto rozdielu)498,42 €

  Splátka úveru môže byť najviac 498,42 €, a to aj v prípade zvýšenia úrokovej sadzby o 2 p. b. (t. j. na 3,0 %).
  Maximálna výška úveru je 118 220 € pri skutočnej splátke 380,24 €.

  Finančná stabilita, Ukazovateľ schopnosti splácať (DSTI)
Legislatíva

Legislatívny rámec určujú zákon o úveroch na bývaniezákon o spotrebiteľských úveroch.

NBS ustanovila podrobnosti o výpočte a limitoch na DSTI opatrením o úveroch na bývanieopatrením o spotrebiteľských úveroch.

Ďalšie informácie je možné nájsť v legislatíve finančnej stability.

Finančná stabilita, Ukazovateľ schopnosti splácať (DSTI)