en en

Vankúš pre systémovo významné inštitúcie (O-SII)

Vankúš pre systémovo významné inštitúcie zvyšuje odolnosť najvýznamnejších bánk. Pre fungovanie trhu sú také dôležité, že ich ťažkosti sú ťažkosťami celého sektora.

Vankúš pre systémovo významné inštitúcie je známy ako O-SII (z anglického Other systemically important institutions).

Modrý vankúš
Najnovšie rozhodnutia a komentár

Na rok 2024 sa výška O-SII vankúšov určila pre 6 bánk, od 1. januára 2025 sa zúži počet bánk na 5 a zmení sa výška niektorých O-SII vankúšov. Bližšie informácie je možné nájsť v komentári k rozhodnutiam.

Individuálne banky
Metodika

Systémovo významné banky sú tie, ktoré dosiahnu skóre nad určenou hranicou. Metodiku stanovujú usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo.

Výška O-SII sa určuje podľa skóre vypočítaného z indikátorov v 5 oblastiach:

  • veľkosť (celkové aktíva),
  • významnosť (hodnota domácich platobných transakcií, vklady vkladateľov súkromného sektora v rámci EÚ, úvery poskytované príjemcom súkromného sektora v rámci EÚ),
  • komplexnosť (nominálna hodnota OTC derivátov, cezhraničné pasíva, cezhraničné aktíva),
  • prepojenie (pasíva v rámci finančného systému, aktíva v rámci finančného systému, zostatková hodnota emitovaných cenných papierov,
  • dodatočné národné indikátory (celkové rizikové expozície, úvery poskytnuté retailu, vklady prijaté od retailu).

Požiadavka O-SII sa môže naplniť len najkvalitnejším vlastným kapitálom Tier 1 (CET 1).

Legislatíva

Právny rámec pre kapitálové vankúše sa určuje § 33a až § 33j zákona o bankách. NBS rozhodnutiami určuje mieru O-SII aspoň raz ročne.

Ďalšie informácie je možné nájsť v legislatíve finančnej stability.

Biele karty so symbolom paragrafu