en en

Ciele finančnej stability

Finančný sektor plní niektoré základné funkcie v ekonomike (napr. platobný styk, finančné sprostredkovanie, prenos rizík, správa infraštruktúry finančného trhu a pod.). Ich správne vykonávanie podporuje ekonomický rast, kým ich nesprávne vykonávanie môže viesť k vytváraniu nestability a nerovnováh v ekonomike a prehlbovať ekonomický pokles.

Základným a strategickým cieľom makroprudenciálnej politiky je prispievať k udržiavaniu stability finančného systému ako celku, aby bol systém schopný plniť svoje funkcie aj v čase krízy. Súčasťou toho je najmä posilňovanie odolnosti finančného systému a znižovanie systémového rizika, a tým zabezpečenie udržateľného príspevku finančného systému k ekonomickému rastu. Odporúčanie ESRB delí tento hlavný cieľ na vybrané podciele:

  • Zmierňovanie a prevencia nadmerného úverového rastu – počas nadmerného úverového rastu sa kumuluje riziko, ktoré finančné inštitúcie podhodnocujú
  • Zmierňovanie a prevencia nadmerného nesúladu splatnosti v bilancii bánk a nízkej trhovej likvidity – zdravá štruktúra financovania na základe stabilných zdrojov od klientov je jednou zo základných podmienok stabilného finančného systému
  • Limitovanie rizika priamej a nepriamej koncentrácie – v prípade koncentrácie voči konkrétnej skupine aktív stúpa citlivosť finančného sektora na vývoj daných aktív
  • Limitovanie systémového vplyvu nevhodne nastavených zámerov s cieľom znížiť morálny hazard – najmä existencia systémovo významných inštitúcií, ktoré vyžadujú verejné prostriedky na záchranu v prípade ich zlyhania
  • Posilnenie odolnosti finančnej infraštruktúry – riziko šírenia nákazy prostredníctvom prepojení vo finančnom systéme

Úlohou makroprudenciálnej politiky je identifikovať, monitorovať, posudzovať a zmierňovať systémové riziká pre finančný systém. Realizácia makroprudenciálnej politiky pozostáva z dvoch hlavných etáp, a to z analýzy systémových rizík a samotného výkonu politiky, ktorým je zmierňovanie rizík.

Podrobnejšie informácie o cieľoch finančnej stability