en en

Indikátory k proticyklickému kapitálovému vankúšu

Indikátory sa zverejňujú podľa § 33 ods. 6 zákona o bankách v súlade s odporúčaním ESRB/2014/1

Pomer úverov k HDP (z anglického Credit-to-GDP gap), ako aj jeho referenčná hodnota majú v slovenských podmienkach viaceré štatistické a technické obmedzenia. Pri rozhodnutiach o výške proticyklického kapitálového vankúša (CCyB) sa nezohľadňujú.

Červený vankúš