en en

Informácia NBS k zákonu o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Národná banka Slovenska informuje, že odo dňa 4.4.2020 je účinný zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Aktualizácia 20. 5. 2020:

Zákon č. 67/2020 Z. z o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 20. 5. 2020.

Aktualizácia 25. 4. 2020:

Národná banka Slovenska informuje, že dňom 4.4.2020 je účinný zákon č. 67/2020 Z. z., ktorý je zákonom č. 75/2020 z. z. zmenený a doplnený s účinnosťou od 25. 4. 2020.
Úplné znenie zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.

Tento zákon umožňuje Národnej banke Slovenska v období pandémie:

1. prerušiť sankčné a povoľovacie konania ňou vedené;

2. predĺžiť lehoty pre úkony Národnej banky Slovenska; lehoty kratšie ako 30 kalendárnych dní sa zo zákona predlžujú na 30 kalendárnych dní;

3. predĺžiť lehoty pre dohliadané subjekty a iné subjekty, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov v oblasti finančného trhu; odôvodnenú žiadosť môže podať dohliadaný resp. iný subjekt, ako aj asociácia združujúca dohliadané subjekty.

Zákon zároveň upravuje možnosť a podmienky elektronickej komunikácie dohliadaných a iných subjektov vo vzťahu k Národnej banke Slovenska v období pandémie.

Detailná úprava je uvedená v § 26 a nasl. zákona.

Odklad splátok – časté otázky: https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.