en en

5. Príloha

Devízové rezervy NBS, hrubý a čistý zahraničný dlh v roku 2000 a 2001
( mil. USD)

DEVÍZOVÉ REZERVY NBS HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH ČISTÝ ZAHRANIČNÝ DLH
Súčasný
spôsob
vykazovania
Variant
ECB
Rozdiel 1 Krytie dovozu DR Súčasný
stav
Nový
stav
Rozdiel 2 Súčasný
stav
Nový
stav
Rozdiel 3
Súčas.sp. ECB
(1) (2) (3)=(2)-(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9) (10) (11)=(10)-(9)
1-Jan-2000 3 425,2 4 168,1 742,9 3,1 3,8 10 518,0 10 940,2 422,2 4 428,5 4 107,8 – 320,7
Jan-2000 3 393,3 4 135,9 742,6 3,3 4,1 10 196,0 10 628,0 432,0 4 219,7 3 909,1 – 310,6
Feb-2000 3 487,5 4 165,3 677,8 3,2 3,8 10 165,0 10 518,1 353,1 4 104,8 3 780,1 – 324,7
Mar-2000 3 726,6 4 710,8 984,2 3,2 4,1 10 590,0 11 272,8 682,8 4 143,3 3 841,9 – 301,4
Apr-2000 4 176,9 4 852,0 675,1 3,7 4,3 10 769,0 11 142,8 373,8 3 895,7 3 594,4 – 301,3
May-2000 4 084,5 4 622,1 537,6 3,6 4,1 10 930,0 11 170,9 240,9 4 013,4 3 716,7 – 296,7
Jun-2000 4 069,5 4 629,8 560,3 3,5 4,0 11 390,0 11 631,8 241,8 4 356,9 4 038,4 – 318,5
Jul-2000 3 953,8 4 431,6 477,8 3,4 3,8 11 053,0 11 226,6 173,6 4 100,6 3 796,4 – 304,2
Aug-2000 4 385,5 4 908,3 522,8 3,8 4,2 10 933,0 11 155,6 222,6 3 176,9 2 876,7 – 300,2
Sep-2000 4 220,7 4 796,7 576,0 3,6 4,1 10 956,0 11 232,9 276,9 3 128,7 2 829,6 – 299,1
Oct-2000 3 993,6 4 610,8 617,2 3,4 3,9 10 454,0 10 782,6 328,6 3 044,8 2 756,2 – 288,6
Nov-2000 4 061,6 4 552,5 490,9 3,4 3,8 10 821,0 11 022,0 201,0 3 197,1 2 907,2 – 289,9
Dec-2000 4 076,8 4 547,6 470,8 3,4 3,7 10 804,0 10 977,6 173,6 2 955,6 2 658,4 – 297,2
Jan-2001 3 972,9 4 433,2 460,3 3,0 3,4 10 664,0 10 837,6 173,6 3 052,9 2 766,2 – 286,7
Feb-2001 3 971,1 4 567,6 596,5 3,1 3,6 10 878,0 11 187,2 309,2 3 138,5 2 851,2 – 287,3
Mar-2001 3 863,0 4 316,2 453,2 2,9 3,2 11 485,0 11 658,6 173,6 3 236,2 2 956,6 – 279,6
Apr-2001 4 089,4 4 558,3 468,9 3,1 3,4 11 044,0 11 227,1 183,1 2 632,8 2 347,0 – 285,8
May-2001 3 780,0 4 339,5 559,5 2,8 3,2 10 576,0 10 846,8 270,8 2 695,6 2 406,9 – 288,7
Jun-2001 3 715,9 4 146,4 430,5 2,7 3,0 10 654,0 10 827,6 173,6 2 786,0 2 529,1 – 256,9

Poznámky:
Stĺpec (1) – hodnoty súčasného spôsobu vykazovania DR NBS
Stĺpec (2) – hodnoty, ktoré by DR NBS dosiahli pri akceptovaní požiadaviek ECB
Stĺpec (3) – Rozdiel medzi variantom ECB a súčasným spôsobom vykazovania DR NBS (Stĺ.3 = Stĺ.2 – Stĺ.1)
Vzhľadom na prijatý variant ECB, je rozdiel v Stĺ.3 súčtom hodnoty repo obchodov, hodnoty zlatých swapov a hodnoty zlata (rozdiel z ocenenia zlata)
Stĺpec (4) – hodnoty krytia dovoz tovarov a služieb DR NBS pri súčasnom spôsobe vykazovania DR NBS
Stĺpec (5) – hodnoty krytia dovoz tovarov a služieb DR NBS pri akceptovaní požiadaviek ECB na vykazovanie DR NBS
Stĺpec (6) – hodnoty súčasného stavu vykazovania Hrubého zahraničného dlhu
Stĺpec (7) – hodnoty, ktoré by Hrubý zahraničný dlh dosiahol, ak sa pre vykazovanie DR NBS akceptujú požiadavky ECB
Stĺpec (8) – Rozdiel medzi novým a súčasným stavom Hrubého zahraničného dlhu (Stĺ.8 = Stĺ.7 – Stĺ.6)
Vzhľadom na prijatý variant ECB v oblasti DR NBS, je rozdiel v Stĺ.8 súčtom hodnoty repo obchodov a zlatých swapov
Stĺpec (9) – hodnoty súčasného stavu vykazovania Čistého zahraničného dlhu
Stĺpec (10) – hodnoty, ktoré by Čistý zahraničný dlh dosiahol, ak sa pre vykazovanie DR NBS akceptujú požiadavky ECB
Stĺpec (11) – Rozdiel medzi novým a súčasným stavom vykazovania Čistého zahraničného dlhu (Stĺ.11 = Stĺ.10 – Stĺ.9)
Vzhľadom na prijatý variant ECB v oblasti DR NBS, je rozdiel v Stĺ.11 totožný s rozdielom, vyplývajúcom z ocenenia zlata trhovou cenou