en en

4. Záver

Banková Rada NBS na svojom 18. rokovaní dňa 7. septembra 2001 prijala zmenu vykazovania devízových rezerv NBS v zmysle požiadaviek ECB a zmenu vykazovania devízových rezerv komerčných bánk s účinnosťou od 1. januára 2002.

Prijatie požiadaviek ECB pri vykazovaní devízových rezerv bude mať praktický dopad aj na niektoré iné štatistické resp. ekonomické ukazovatele a povedie k nasledovným dôsledkom:

  • výraznejšia zmena výšky devízových rezerv NBS oproti súčasnej úrovni (cca. 500 až 600 mil. USD), pričom výška rozdielov môže byť ovplyvnená stratégiou riadenia devízových rezerv, tzn. môže byť dôsledkom pravidelne sa opakujúcich transakcií, alebo v dlhodobom časovom horizonte nemennej investičnej stratégie;
  • zmena výšky zahraničného dlhu, tzn. zvýšenie hrubého zahraničného dlhu a zníženie čistého zahraničného dlhu;
  • zmena krytia dovozu tovarov a služieb devízovými rezervami NBS (zvýšenie krytia cca o 0,3 až 0,5 mesiaca z dôvodu zvýšenia devízových rezerv);

Z dôvodu zachovania kontinuity časových radov, sa NBS rozhodla, že od začiatku roku 2002 sa zverejnia aj mesačné údaje o devízových rezervách NBS a devízových rezervách komerčných bánk v novej metodike za rok 2001, ako aj údaje ku koncu rokov 1992 až 2000. Devízové rezervy NBS a komerčných bánk sú vykazované na týždennej báze, a preto prvé údaje o devízových rezervách v novej metodike za rok 2002 budú zverejnené dňa 4. januára 2002. Údaje o zahraničnom dlhu sú vykazované na mesačnej báze a sú publikované približne s 2 až 3-mesačným časovým oneskorením. Z tohto dôvodu budú prvé údaje o zahraničnom dlhu za rok 2002 publikované pravdepodobne koncom marca roku 2002.