en en

1. Súčasný spôsob vykazovania devízových rezerv NBS

Devízové rezervy sú definované ako zahraničné aktíva, ktoré sú k dispozícii a pod kontrolou centrálnej banky, pričom slúžia na financovanie platobnej nevyváženosti, alebo na nepriame regulovanie jej veľkosti prostredníctvom intervencií na devízovom trhu, s cieľom ovplyvňovať výmenný kurz národnej meny (§424 – 5. vydanie MMF manuálu platobnej bilancie, MMF 1993).

Devízové rezervy NBS sú vykazované v USD, pričom ich štruktúra sa v priebehu existencie NBS postupne menila, najmä rozširovala postupnou dezagregáciou jednotlivých hlavných položiek, až do súčasnej podoby.

NBS má k dispozícií denné časové rady v oblasti devízových rezerv, pričom v súčasnosti sú devízové rezervy vykazované na týždennej báze, resp. na mesačnej báze vo forme a štruktúre nového výkazu MMF „Devízové rezervy a cudzomenová likvidita“. Týždenné, resp. mesačné údaje o devízových rezervách sú publikované na internetovej stránke NBS.

Z pohľadu finančných nástrojov sa devízové rezervy NBS skladajú z nasledovných položiek:

(1) Devízové prostriedky

(a) Cenné papiere

(b) Hotovosť a vklady

(2) Rezervná pozícia v MMF

(3) Držba SDR

(4) Zlato

(5) Ostatné devízové aktíva

Stručný popis jednotlivých položiek

Cenné papiere

V tejto položke sú vykazované všetky typy zahraničných cenných papierov v portfóliu NBS denominovaných v cudzej mene a prepočítaných do USD. NBS obchoduje s cennými papiermi, tzn. nakupuje a predáva cenné papiere, ako aj vykonáva repo operácie s cennými papiermi. Pod kategóriu „Repo operácie s cennými papiermi“ je možné zahrnúť repo obchody, reverzné repo obchody (tzn. poskytnutie úveru, alebo prijatie vkladu zaručené cennými papiermi), ako aj operácie typu „buy and sell back“ (predaj, alebo nákup cenných papierov).

Hotovosť a vklady

V tejto položke sú vykazované bežné účty (hotovosť) a terminované vklady (mimo účtu SDR) uložené v zahraničných bankách, pričom účty v jednotlivých zahraničných menách sú prepočítané aktuálnymi krížovými kurzami do USD.

Rezervná pozícia v MMF

Rezervná pozícia v MMF je súčasťou devízových rezerv a je považovaná za likvidnú. Počiatočná hodnota rezervnej pozície je určená 25 %-mi členskej kvóty Slovenskej republiky v MMF (rezervná tranža), splatenej v inej ako domácej mene. Vo všeobecnosti, ak krajina už vyčerpala svoju rezervnú tranžu, musí na získanie ďalších devízových prostriedkov od MMF použiť úver z MMF. Nakoľko Slovenská republika ihneď vyčerpala svoju rezervnú tranžu, vykazuje táto položka od začiatku roku 1993 nulovú hodnotu.

Držba SDR

Táto položka zahŕňa devízové prostriedky (iba v SDR) na účte v MMF, ktorý plní funkciu bežného účtu. Z tohto účtu sú platené pravidelné štvrťročné poplatky, splátky istín prijatých úverov a poukazované prijaté úvery, úroky a pod..

Zlato

V tejto položke je zahrnuté všetko zlato, ktoré je vo vlastníctve NBS, v akejkoľvek forme (tehly, prúty, mince a pod.) a bez ohľadu na to, či ide o zlato umiestnené doma alebo na zahraničných trhoch. V súčasnosti má NBS k dispozícií zlaté rezervy v objeme cca. 35,1 tony resp. 1,13 mil. trójskych uncí (1 trójska unca = 31,10348 gramu). Z tohto objemu zlata je viac ako 98 % umiestnených v zahraničí. Oceňovanie zlata bolo prekonzultované v rámci pravidelných misií MMF a ešte v roku 1994 bolo rozhodnuté, že na oceňovanie zlata je potrebné používať účtovnú hodnotu, stanovenú MMF vo výške 42,22 USD za trójsku uncu.

Ostatné devízové aktíva

Do tejto kategórie patria aktíva, ktoré sú likvidné a dostupné centrálnej banke avšak z hľadiska ich charakteru ich nie je možné zaradiť ani do jednej z predchádzajúcich položiek devízových rezerv (napr. krátkodobé úvery poskytnuté zahraničným nebankovým subjektom). V doterajšej histórii nedisponovala NBS takýmito aktívami, a tak vykazuje táto položka od začiatku roku 1993 nulovú hodnotu.