en en

Úvod

Vzhľadom na finančné krízy vo svete v uplynulých rokoch vznikla zo strany Medzinárodného menového fondu (ďalej MMF) a Európskej centrálnej banky (ďalej ECB), potreba vykazovania doplňujúcich informácií v oblasti devízových rezerv. Z hľadiska prevencie proti týmto krízam sa tieto inštitúcie rozhodli, že je potrebné zaviesť nový výkaz v oblasti devízových rezerv, pričom tento výkaz obsahuje okrem „tradičných“ údajov o devízových rezervách príslušnej krajiny aj údaje, ktoré môžu slúžiť ako „indikátory“ finančných kríz. V súvislosti so zavedením tohto nového výkazu vznikli nové požiadavky na metodiku vykazovania devízových rezerv Národnej banky Slovenska (NBS).

Súčasný systém vykazovania devízových rezerv Národnej banky Slovenska plne nezodpovedá novým metodickým požiadavkám MMF, ako aj požiadavkám ECB, a to v oblasti vykazovania monetárneho zlata, zlatých swapov a repo operácií v rámci devízových rezerv NBS. Metodické požiadavky obidvoch medzinárodných inštitúcií sa však v uvedených oblastiach čiastočne líšia. Kým MMF v niektorých položkách devízových rezerv pripúšťa alternatívne spôsoby vykazovania, ECB pripúšťa iba jeden spôsob vykazovania, ktorý je však zhodný s jednou z alternatív MMF. Na základe týchto skutočností sa NBS rozhodla pri vykazovaní devízových rezerv akceptovať všetky požiadavky ECB. Implementáciou požiadaviek ECB v oblasti vykazovania devízových rezerv splní Slovenská republika zároveň aj požiadavky MMF v tejto oblasti. Vzhľadom na skutočnosť, že takmer všetky vyspelé európske krajiny postupne adoptujú systém ECB pri vykazovaní devízových rezerv, údaje Slovenskej republiky by sa tak stali kompatibilnými v rámci eurozóny.

Materiál obsahuje informáciu o požiadavkách ECB v oblasti vykazovania devízových rezerv NBS a prezentáciu ich nového spôsobu vykazovania. Materiál tiež popisuje dopady nového spôsobu vykazovania devízových rezerv na ich štruktúru a výšku, ako aj dopad na niektoré iné ekonomické ukazovatele (zahraničný dlh). Súčasťou materiálu je aj prehodnotenie definície a vykazovania devízových rezerv komerčných bánk.