en en

Komuniké z 10. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 11. mája 2021 sa uskutočnilo 10. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 11. mája 2021 schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z … 2021 č. …/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý je vypracovaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 23 ods. 9 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh opatrenia“).

Návrh opatrenia je vypracovaný v nadväznosti na zmeny, ktoré priniesol zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ako aj z potreby doplniť a zosúladiť pôvodné znenie opatrenia č. 6/2014 so súčasným znením právnej úpravy vo veci preukazovania podmienok na udelenie povolenia Národnej banky Slovenska z dôvodu zmien zavedených zákonom č. 109/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a tiež zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 50. výročia zdolania prvej osemtisícovej hory Nanga Parbat slovenskými horolezcami. Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorkou výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince je Mária Poldaufová. Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š.p., a do predaja sa dostanú v júli 2021.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.