en en

Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 25. mája 2021 sa uskutočnilo 11. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Ľudovíta Ódora.

Banková rada NBS rozhodla o určení kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky (O-SII). Banková rada NBS rozhodla pre tieto inštitúcie o určení vankúša pre O-SII (kapitálového vankúša na zvýšenie ich odolnosti) a o zrušení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2020 z 26. mája 2020 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika nasledovne:

Rozhodnutia Bankovej rady NBS nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022. Podrobnejšie informácie o týchto vankúšoch budú zverejnené v rozhodnutiach NBS a v Komentári k rozhodnutiam o určení kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska.
Opatrením dochádza k zmene, resp. aktualizácii právnej úpravy poplatkov za úkony Národnej banky Slovenska. Opatrenie vychádza vo veľkej miere vecne, ako aj po formálnej stránke, z opatrenia Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony NBS v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie č. 8/2012″). Nové opatrenie, ktoré upravuje poplatky za úkony NBS bolo prijaté z dôvodu vyššieho počtu novelizácií opatrenia č. 8/2012, pričom opatrením dochádza k jeho zrušeniu a nahradeniu. Väčšinu spoplatnených úkonov Národnej banky Slovenska a výšku poplatkov za tieto úkony, ktoré sa vzťahujú na oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva, dôchodkového sporenia, finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom, platobných služieb, ako aj na devízovú oblasť, stanovuje opatrenie vecne identicky v porovnaní s úpravou v opatrení č. 8/2012. V právnej úprave poplatkov za úkony Národnej banky Slovenska zároveň dochádza k zmenám, resp. doplneniam, a to s cieľom reflektovať skutočnosti, ktoré vyplývajú z príslušnej legislatívy Európskej únie a právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj s cieľom reagovať na poznatky Národnej banky Slovenska z aplikačnej praxe.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2021.

Banková rada NBS schválila oznámenie o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná Zberateľská eurominca bude vyrazená z mosadze MS63 (Cu63Zn37). Jej hmotnosť bude 19,1 gramu a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je Karol Ličko. Razbu zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š.p., a do predaja sa dostanú v júli 2021.

Banková rada NBS schválila Správu o finančnej stabilite – máj 2021. Správa bude zverejnená na webovom sídle NBS začiatkom júna.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.