en en

Komuniké z 15. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (26. júla 2016) sa uskutočnilo 15. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, júl 2016, ktorý je zverejnený na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – júl 2016. BR NBS rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0,5 % s účinnosťou od 1. augusta 2017.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

Opatrením sa ustanovuje rozsah, obsah, členenie, forma, spôsob a miesto predkladania výkazov, ktoré obsahuje ročná správa a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a ročná správa a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti predkladaná Národnej banke Slovenska. Ustanovujú sa tiež vzory skrátenej verzie ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a skrátenej verzie ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré sa zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2016.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

Opatrením sa ustanovuje rozsah, obsah, členenie, forma, spôsob a miesto predkladania výkazov, ktoré obsahujú ročná správa a polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročná správa a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti predkladané Národnej banke Slovenska.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2016.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia


Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.