en en

Komuniké z 18. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (25. 9. 2018) sa uskutočnilo 18. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, september 2018, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS. Súčasťou mesačného bulletinu sú aj Správa o medzinárodnej ekonomikeSpráva o ekonomike SR, ktoré budú zverejnené v elektronickej forme ako samostatné publikácie.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P3Q-2018 a schválila Stanovisko BR NBS k Strednodobej predikcii P3Q-2018, ktoré budú prezentované na tlačovej konferencii a zverejnené na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa devízového zákona.

BR NBS schválila opatrenie NBS o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie.
Opatrenie reaguje na zmeny v zákone č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré priniesla jeho novela, zákon č. 282/2017 Z. z. a ktoré sa týkajú evidovaných a zverejňovaných údajov, ich zmien aj výmazu z registra vedeného Národnou bankou Slovenska.
Nová právna úprava zavádza nové evidované údaje do registra vedeného NBS z dôvodu efektívnejšieho výkonu dohľadu nad finančnými agentmi a finančnými poradcami.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. novembra 2018.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom.
Dôvodom vypracovania opatrenia je potreba zosúladenia platného opatrenia Národnej banky Slovenska č. 3/2012 o  predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení opatrenia č. 26/2015 s aktuálnym znením zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.