en en

Komuniké z 24. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (18. 12. 2018) sa uskutočnilo 24. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, december 2018. Súčasťou mesačného bulletinu sú aj Správa o medzinárodnej ekonomike a Správa o ekonomike SR, ktoré budú zverejnené v elektronickej forme ako samostatné publikácie.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P4Q-2018 a schválila Stanovisko Bankovej rady NBS k Strednodobej predikcii P4Q-2018.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu.

Cieľom opatrenia sú úpravy niektorých vzorov hlásení, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom 15. januára 2019, vzhľadom na nový spôsob zberu údajov o rizikových charakteristikách úverov prostredníctvom registra bankových úverov a záruk, čl. I bodu 3 nadobúda účinnosť 10. marca 2019.

BR NBS schválila opatrenie, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov.

Cieľom opatrenia je ustanoviť spôsob, akým si dohliadané subjekty majú plniť oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu im pri internalizovanom vyrovnaní voči orgánom dohľadu, ktorá im vyplýva z nariadenia EÚ č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papieroch a príslušného delegovaného a vykonávacieho nariadenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 10. marca 2019.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.