en en

Komuniké z 24. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (17. decembra 2019) sa uskutočnilo 24. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, december 2019, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P4Q-2019 a schválila Stanovisko BR NBS k Strednodobej predikcii P4Q-2019, ktoré boli prezentované na tlačovej konferencii a budú publikované na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 2019 č. 9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2018 a opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 2019 č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2018.

Hlavným cieľom opatrení je ochrániť klientov bánk pred rizikami spojenými s nadmerným zadlžovaním a znižovať tak negatívny vplyv prípadného zhoršenia ekonomiky na domácnosti. Na zmiernenie rizík spojených s rastom retailových úverov, ktoré sa z dôvodu opätovného uvoľnenia menovej politiky môžu ešte zvýrazniť, sa navrhuje úprava limitu pre maximálny podiel splátok k príjmu zníženému o životné minimum z 80 % na 60 %, pričom sa zároveň ustanovujú niektoré výnimky.

Časť nových úverov v objeme 5 % nových úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov môže byť poskytnutá s podielom splátok k príjmu až do 70 %. V porovnaní s pôvodným návrhom predloženým na medzirezortné pripomienkové konanie sa táto výnimka vzťahuje na akékoľvek úvery, nielen na úvery mladým spotrebiteľom, ako bolo pôvodne navrhnuté. Počas prvého štvrťroka 2020 je táto výnimka zvýšená na 15 % objemu nových úverov, v rámci ktorých je možné poskytnúť úvery s podielom splátok k príjmu do 80 %.
V porovnaní s pôvodným návrhom bolo tiež doplnené, že zvýšený limit na podiel splátok k príjmu na úrovni 70 % sa vzťahuje aj na ďalšie spotrebiteľské úvery s lehotou splatnosti do 5 rokov, a to v objeme najviac 5 % celkového objemu nových spotrebiteľských úverov do 5 rokov. Pre spotrebiteľské úvery zároveň zostávajú v platnosti aj ďalšie existujúce výnimky.

Opatrenia nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.

BR NBS schválila Národný plán zavedenia okamžitých platieb v Slovenskej republike (ďalej len „Národný plán“). Národný plán bol vypracovaný v spolupráci Národnej banky Slovenska, Slovenskej bankovej asociácie, Štátnej pokladnice a Ministerstva financií SR. Národný plán stanovuje termín zavedenia okamžitých platieb v SR k 1. 2. 2022 a podmienky zavedenia okamžitých platieb v SR. Okamžitá platba je definovaná ako platba, ktorá je dostupná klientovi banky 24 hodín denne/7 dní v týždni/365 dní v roku a je pripísaná na účet príjemcu do desiatich sekúnd od iniciácie platby bankou platiteľa. V súčasnosti je stanovená maximálna suma transakcie na 15 000 EUR a od 1. 7. 2020 sa táto suma zvyšuje na 100 000 EUR.

Národný plán zavedenia okamžitých platieb v Slovenskej republike bude zverejnený na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie

Videozáznam z tlačovej konferencie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.