en en

Komuniké z 3. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 9. februára 2021 sa uskutočnilo 3. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 9. februára 2021 schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim v znení opatrenia č. 8/2017 (ďalej len „návrh opatrenia“).

Opatrenie má za cieľ znižovanie administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb v povoľovacom konaní vedenom Národnou bankou Slovenska v prípade poisťovní, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim, využívaním informačných systémov verejnej správy prostredníctvom antibyrokratického portálu OverSi.gov.sk.

Povinnosti subjektov predkladať výpisy a listiny sa rušia, Národná banka Slovenska bude na zákonom stanovené účely za uvedené osoby podávať žiadosti o výpis z registra trestov, získavať výpisy z obchodného registra a živnostenského registra a výpisy z katastra nehnuteľností.

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 9. februára 2021 schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení opatrenia č. 6/2017 (ďalej len „návrh opatrenia“).

Návrh opatrenia je vypracovaný v nadväznosti na zmeny, ktoré priniesol zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.