en en

Komuniké zo 14. rokovania Bankovej rady NBS

23. júna 2020 sa uskutočnilo 14. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, jún 2020, ktorý je publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Poľana.
Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi. Jej hmotnosť je 33,63 gramov a priemer 40 milimetrov. Autorkou výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince je výtvarníčka Mária Poldaufová.
Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v septembri 2020.

BR NBS schválila Administratívne dojednanie o prenose osobných údajov medzi príslušným orgánom dohľadu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a orgánom dohľadu mimo EHP (ďalej len Administratívne dojednanie).
Administratívne dojednanie zaisťuje zlepšenie medzinárodnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi dohľadu EHP, ktorým je aj NBS a orgánmi dohľadu mimo EHP prostredníctvom poskytnutia záruk ochrany osobných údajov, ich efektívneho prenosu a spracovania v prípade, ak neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov v tretej krajine podľa článku 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.