en en

Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (14. 3. 2017) sa uskutočnilo 6. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila auditovanú účtovnú závierku Národnej banky Slovenska k 31.12.2016. NBS za rok 2016 dosiahla zisk 147 025 tis. EUR (4 604 tis. EUR za rok 2015).

Hlavným zdrojom zisku NBS v roku 2016 boli úrokové výnosy z dlhopisov vo výške 111 272 tis. EUR (159 957 tis. EUR za rok 2015), z toho čistý úrokový výnos z cenných papierov držaných na účely menovej politiky znížený o zrážkovú daň predstavoval 66 151 tis. EUR (54 746 tis. EUR v roku 2015) a čistý úrokový výnos z cenných papierov v investičnom portfóliu NBS predstavoval 45 121 tis. EUR (105 211 tis. EUR za rok 2015). Za rok 2016 NBS odviedla do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zrážkovú daň v objeme 18 057 tis. EUR (2 202 tis. EUR za rok 2015) z výnosov (príjmov), ktoré jej plynú z dlhopisov emitovaných na území Slovenskej republiky.

Čistý výnos NBS z prerozdelenia menového príjmu Eurosystému za rok 2016 predstavoval 67 098 tis. EUR (51 583 tis. EUR za rok 2015). NBS vykázala vo výsledkoch za rok 2016 podiel z predbežného prerozdelenia zisku ECB za rok 2016 vo výške 10 604 tis. EUR (8 913 tis. EUR v roku 2015) a prijatý podiel na čistom zisku ECB za rok 2015 vo výške 2 959 tis. EUR (1 635 tis. EUR v roku 2015 za rok 2014).

Pozitívne na hospodársky výsledok pôsobilo rozpustenie časti všeobecnej rezervy na finančné riziká vo výške 30 000 tis. EUR. Rezerva je každoročne prehodnocovaná a o jej výške rozhoduje Banková rada NBS. K 31.12.2016 rezerva predstavuje 630 000 tis. EUR (660 000 tis. EUR v roku 2015) a je tvorená za účelom krytia kurzových, úrokových, úverových rizík a rizík súvisiacich so zmenami ceny zlata.

Čisté náklady na tlač eurových bankoviek a razbu mincí boli 10 109 tis. EUR (6 668 tis. EUR v roku 2015). Banka realizovala výrobu 82 mil. ks bankoviek, razbu 50,1 mil ks obehových mincí a 5 druhov zberateľských mincí v počte 38 tis. kusov.

Čisté náklady (t.j. náklady znížené o výnosy) na zabezpečenie prevádzky a správy banky v roku 2016 boli čerpané v objeme 61 956 tis. EUR (54 660 tis. EUR v roku 2015). V roku 2016 mzdové a sociálne náklady predstavovali 43 762 tis. EUR, náklady na prevádzku budov a zariadení 19 970 tis. EUR, odpisy majetku 8 348 tis. EUR a výnosy z prevádzkových činností boli 10 124 tis. EUR. K 31. decembru 2016 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 1 063 (1 046 k 31. decembru 2015).

Na základe rozhodnutia Bankovej rady NBS zo dňa 14. marca 2017 a v súlade s § 39 ods. 4 zákona o NBS bol zisk NBS za rok 2016 v plnej výške 147 025 tis. EUR použitý na zníženie strát NBS z minulých rokov.

V súlade s § 39 ods. 5 zákona o NBS bude ročná účtovná závierka NBS spoločne so správou nezávislého audítora a správou o výsledku hospodárenia NBS za rok 2016 predložená Národnej rade Slovenskej republiky.

BR NBS schválila doplnenie emisného plánu pamätných a zberateľských mincí na rok 2018 o striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou „Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968“. Termín emisie mince je august 2018.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.