en en

Opatrenie NBS č. 1/1994

O P A T R E N I E č.  1

Národnej banky Slovenska zo dňa 17. decembra 1994

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej

z 15. februára 1992, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie

povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálnu výšku základného imania,

ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia a náležitosti žiadosti o

udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj

minimálnu výšku poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie

povolenia

Národná banka Slovenska podľa § 4 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách

ustanovuje:

Článok I.

/1/ § 1 znie:

㤠1

Minimálna výška základného imania, pri akciových spoločnostiach

upísaného základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia

pôsobiť ako banka je 500 000 000,- Sk, alebo čiastka zodpovedajúca

tejto sume vo voľne zameniteľnej mene.“.

/2/ § 3 znie:

㤠3

a) Minimálna výška poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre

udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky je 500 000

000,- Sk, alebo čiastka zodpovedajúca tejto sume vo voľne zameniteľnej

mene.

b) Národná banka Slovenska môže rozhodnúť, že ustanovenie písmena a/ sa

nebude vzťahovať na pobočku zahraničnej banky pri splnení predpokladov

uvedených v § 12 ods. 2 Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 2/1994 o

kapitálovej primeranosti bánk.“.

Článok II.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Vladimír Masár, v.r.

guvernér

vypracoval: Ing. Andrej Vlačiky

odbor: povoľovací, tel: 362 160