en en

1994

Vestník NBS čiastka 1/1994 uverejnený dňa 18. januára 1994

Časť oznamovacia

Všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa určujú zásady vedenia účtov klientov v bankách a zásady vykonávania platobného styku a zúčtovania na týchto účtoch zo dňa 7. decembra 1993

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 17. decembra1993, ktorým sa vyhlasuje rozsah predávaných devízových prostriedkov devízovému tuzemcovi – fyzickej osobe za účelom platenia výdavkov spojených so zahraničnou cestou v roku 1994.

Vestník NBS čiastka 3/1994 uverejnený dňa 4. marca 1994

Časť normatívna

Opatrenie č. 1 Národnej banky Slovenska zo dňa 17. decembra 1994 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 15. februára 1992, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálnu výšku základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia a  náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj minimálnu výšku poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia

Opatrenie č. 2 Národnej banky Slovenska z  31. januára 1994 o kapitálovej primeranosti bánk

Opatrenie č. 3 Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 o úverovej angažovanosti bánk

Opatrenie č. 4 Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 o pravidlách likvidity bánk

Opatrenie č. 5 Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 o regulácii menových pozícií bánk

Vestník NBS čiastka 6/1994 uverejnený dňa 3. mája 1994

Časť oznamovacia

Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 14. apríla l994 na odovzdávanie a preberanie dát platobného styku formou kompatibilných médií

Vestník NBS čiastka 10/1994 uverejnený dňa 25. augusta 1994

Časť normatívna

Opatrenie č. 6 Národnej banky Slovenska zo dňa 17. júna 1994, ktorým sa určujú podmienky pre niektoré obchody s  devízovými hodnotami vykonávanými bankami

Časť oznamovacia

Oznámenie Národnej banky Slovenska zo dňa 30. marca 1994 o uzavretí dohody medzi Národnou bankou Slovenska a  Maďarskou národnou bankou o vzájomných platbách

Vestník NBS čiastka 13/1994 uverejnený dňa 28. októbra 1994

Časť normatívna

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 22. septembra 1994, ktorým sa ustanovujú podmienky na uskutočňovanie medzibankového platobného styku formou príkazu tretej strany

Vestník NBS čiastka 17/1994 uverejnený dňa 16. decembra 1994

Časť normatívna

Opatrenie č. 7 Národnej banky Slovenska zo dňa 9. decembra 1994, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Vestník NBS čiastka 20/1994 uverejnený dňa 30. decembra 1994

Časť normatívna

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1994, ktorým sa vyhlasuje rozsah predávaných devízových prostriedkov devízovému tuzemcovi – fyzickej osobe za účelom platenia výdavkov spojených so zahraničnou cestou v roku 1995