en en

Opatrenie NBS č. 2/1994

O P A T R E N I E č.  2
Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994
o kapitálovej primeranosti bánk

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č.21/1992 Zb., o bankách a §

19 zákona č. 566/1992 Zb., o Národnej banke Slovenska ustanovuje:§ 1
Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť minimálny pomer kapitálu k rizikovo

váženým aktívam banky, ktorý zabezpečuje schopnosť banky kryť straty

vyplývajúce z rizík jej podnikania a pritom si zachovať schopnosť v

plnej výške uhradiť svoje záväzky voči veriteľom. Tento pomer nazývame

kapitálová primeranosť. Opatrenie má chrániť veriteľov banky a

vkladateľov pred znehodnotením ich majetku.Vymedzenie kapitálu
§ 2

Na účely tohto opatrenia sa kapitálom banky rozumie súčet vlastného

kapitálu podľa § 3 a dodatkového kapitálu podľa § 4, znížený o

odpočítateľné položky podľa §5.§ 3

/1/ Na účely tohto opatrenia sa vlastný kapitál skladá zo:

a) súčtu nominálnych hodnôt akcionármi upísaných bežných akcií (viď

vysv.1 v príl. č.1);

b) ážiových fondov vzťahujúcich sa k vydaným a úplne splateným bežným

akciám (vysvetlivka č.2 v príl.č.1);

c) splateného základného imania bánk založených ako štátne peňažné

ústavy1);

d) zákonného rezervného fondu2);

e) ostatných rezervných fondov (vysvetlivka č.3 v príl.č.1), s

výnimkou rezervných fondov na nové ocenenie aktív;

f) nerozdelených ziskov z minulých rokov (vysvetlivka č. 29 v príl.

č. 1).

/2/ Z celkovej hodnoty vlastného kapitálu vypočítaného podľa odseku 1 sa

odpočítajú:

a) neuhradené straty z predchádzajúcich rokov;

b)straty z bežného roku;

c) účtovná hodnota nehmotných aktív (vysvetlivka č.4 v príl.č.1);1) Štátny peňažný ústav § 36 zákona č.21/1992 Zb., o bankách.2) § 67 zákona č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v zneníneskorších predpisov.

d) účtovné hodnoty vlastných akcií banky, ktoré má banka v držbe;

e) hodnota upísaného zatiaľ nesplateného kapitálu;

f) akékoľvek Národnou bankou Slovenska (ďalej len NBS) zistené

nadhodnotenie aktív, ktoré banka nadobudla od akcionárov ako splátky

za upísané bežné akcie alebo, ak bola založená ako štátny peňažný

ústav, ktoré jej boli zverené ako jej základné imanie, alebo na

krytie ktorých bol vytvorený kapitálový fond, ktorý je súčasťou

vlastného kapitálu podľa ods. /1/.§ 4

/1/ Na účely tohto opatrenia sa dodatkový kapitál skladá zo:

a) všeobecných rezerv na krytie strát z úverov a pôžičiek (viď.

vysvetlivka č.5 v príl.č.1) až do výšky 1.25 % rizikovo vážených

aktív; b) čiastky podriadeného dlhu (viď. vysvetlivka č.6 v príl.č.1)

až do výšky 50 % vlastného kapitálu za predpokladu, že podriadený dlh

spĺňa tieto kritériá:

1. je úplne splatený;

2. je nezabezpečený;

3. obsahuje klauzulu podriadenosti, ktorá je prijateľná pre

NBS;

4. má pevnú lehotu splatnosti najmenej 5 rokov;

5. nesmie byť zaplatený alebo odvolaný bez predchádzajúceho

súhlasu NBS pred termínom splatnosti.

Na účel výpočtu dodatkového kapitálu sa čiastka podriadeného dlhu

postupne znižuje o 20 % ročne v priebehu posledných 5-tich rokov

splatnosti dlhu.

/2/ Na účel výpočtu kapitálovej primeranosti nesmie dodatkový kapitál

prevýšiť 100% vlastného kapitálu banky.§ 5

/1/ Pri výpočte kapitálovej primeranosti banky sa od súčtu vlastného

kapitálu banky podľa § 3 a dodatkového kapitálu banky podľa § 4 odpočíta:

a) celková čiastka kapitálových investícií (viď vysv. č. 7 v príl. č.

1) do iných bánk, keď‘:

1. hodnota akejkoľvek kapitálovej investície do inej banky je

vyššia ako10% kapitálu banky, do ktorej je investované alebo

2. hodnota akýchkoľvek kapitálových investícií do iných bánk

súhrnne je vyššia ako 10 % kapitálu vykazujúcej banky;

b) celková čiastka kapitálových investícií do iných právnických osôb,

ktoré nie sú bankami (vysvetlivka č.8 v príl.č.1) a nad ktorými má

banka kontrolu (vysvetlivka č.9 v príl.č.1), pričom ak NBS neustanoví

inak, za postačujúce na získanie kontroly nad právnickou osobou sa

považuje nadobudnutie účasti na jej kmeňovom imaní vo výške viac ako

25 %;

c) celková čiastka kapitálových investícií do právnických osôb, ktoré

majú k banke osobitný vzťah3).

d)

1. do 31. decembra 1994 súčet akýchkoľvek pohľadávok voči

právnickej osobe, ktorá má k banke osobitný vzťah a ktorý

prevyšuje 25 % vlastného kapitálu banky podľa § 3, od 1.

januára 1995 akákoľvek pohľadávka voči právnickej osobe, ktorá

má k banke osobitný vzťah,

2. akákoľvek pohľadávka voči fyzickej osobe s osobitným vzťahom

k banke, ak táto pohľadávka nie je úverom podľa § 20 zákona č.

21/1992 Zb., o bankách;

3. súčet akýchkoľvek pohľadávok voči právnickej osobe nad

ktorou má banka kontrolu podľa písm.b), ktorý prevyšuje 25 %

vlastného kapitálu banky podľa §3;

e) časti akýchkoľvek možných strát, u ktorých je odôvodnené očakávať,

že prekročia hodnotu vytvorených opravných položiek, rezerv a

ostatných rezervných fondov určených na krytie týchto strát (viď.

vysvetlivka č.10 v prílohe č. 1).

/2/ Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na:

a) získanie majetkovej účasti (viď vysv. č.11 v prílohe č.1), ktorá

bola dohodnutá na základe zákona č. 328/91 Zb. o konkurze a vyrovnaní

v znení neskorších predpisov, v prípade, že banka odpredá takto

nadobudnutú majetkovú účasť do dvoch rokov od jej nadobudnutia, alebo

do uplynutia inej doby, ak takú NBS ustanoví;

b) splácanie bankou poskytnutého úveru dlžníkom ak NBS uznala, že

pohľadávku z úveru nebolo možné vymôcť iným spôsobom a že zmluva o

poskytnutí úveru bola uzavretá v dobrej viere, za predpokladu, že

banka odpredá takto nadobudnutú majetkovú účasť do dvoch rokov od jej

nadobudnutia, alebo do uplynutia inej doby, ak takú NBS ustanoví;

c) majetkovú účasť v právnických osobách založených viacerými bankami

na podporu alebo zlepšenie bankových činností v prípade, ak s tým NBS

bude súhlasiť.

/3/ Ustanovenie odseku /1/ písm. d) bod 3. sa nevzťahuje na pohľadávky

voči tým právnickým osobám, nad ktorými získala banka kontrolu podľa ods.

/2/.§ 6
Stanovenie kapitálu pobočiek zahraničných bánk

/1/ Pokiaľ NBS neustanoví inak, kapitálom pobočky zahraničnej banky na

účely merania kapitálovej primeranosti sa rozumie rozdiel medzi aktívami

podľa ods./2/, pasívami podľa ods./3/ a možnými stratami podľa ods. /4/.3) Osobitný vzťah k banke § 19 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách

/2/ Všetky aktíva, ktoré sa vedú v účtovníctve pobočky a kde

predstavitelia tejto pobočky sú zo zákona oprávnení vykonávať všetky

práva banky vo vzťahu k takýmto aktívam, okrem:

a) akýchkoľvek pohľadávok voči fyzickým alebo právnickým osobám,

ktoré sa musia považovať podľa zákona 4) za devízového cudzozemca,

b) všetkých nehnuteľností mimo územia Slovenskej republiky,

c) akýchkoľvek majetkových účastí na právnických osobách, založených

podľa práva cudzej krajiny.

/3/ Všetky pasíva, okrem:

a) akýchkoľvek pasív voči ústrediu banky, ku ktorej pobočka patrí,

alebo voči ktorejkoľvek z jej organizačných zložiek,

b) akékoľvek iné záväzky voči právnickej osobe, nad ktorou má banka

kontrolu,

c) akékoľvek záväzky voči akejkoľvek osobe, ktorá je podľa zákona

devízovým cudzozemcom,

/4/ Tie časti akýchkoľvek možných strát, u ktorých je odôvodnené

očakávať, že prekročia hodnotu v účtovníctve pobočky existujúcich

opravných položiek a rezerv vytvorených na krytie týchto strát.Vymedzenie rizikovo vážených aktív
§ 7

Rizikovo vážené aktíva sú aktíva banky podľa § 8 vynásobené príslušnou

rizikovou váhou podľa stupňa úverového rizika každého jednotlivého

druhu aktíva podľa § 10.§ 8

/1/ Aktívami banky, na účely tohto opatrenia, sa rozumejú čisté účtovné

hodnoty (viď vysv. č. 12 v príl. č. 1) súvahových aktív banky a úverové

ekvivalenty podsúvahových záväzkov, ktoré predstavujú prípadné súvahové

aktíva banky.

/2/ Úverový ekvivalent podsúvahového záväzku sa prepočítava vynásobením

nominálnej hodnoty (viď vysv. č. 13 v príl. č 1) podsúvahového záväzku

príslušným faktorom konverzie podľa § 9.4) Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov§ 9

/1/ Jednotlivé druhy podsúvahových záväzkov sa premenia na úverový

ekvivalent vynásobením príslušným faktorom konverzie podľa tejto tabuľky

:

Podsúvahový záväzokFaktor konverzieSubjekt
123
Neodvolateľné platobné záruky vydané vykazujúcou bankou (viď.vysvetlivka č.14 v príl. č. 1)1.0žiadateľ o záruku
Záväzky prijaté bankou vyplývajúce z dohôd o predaji s právomspätného nákupu (viď. vysvetlivka č.15 v príl.č.1)1.0vydávateľ cenného papiera alebo, kde je to vhodné dlžník
Neodvolateľné záruky vydané vykazujúcou bankou, iné ako platobné(viď. vysvetlivka č.16 v príl.č.1)0.5žiadateľ o záruku
Neodvolateľné záväzky na poskytnutie úveru vydané bankou v prípade,že záväzok má pôvodnú splatnosť dlhšiu než 1 rok (viď. vysvetlivkač.17 v príl.č.1)0.5beneficient záväzku
Dokumentárne akreditívy otvorené alebo potvrdené bankou vprípade, že platí aspoň jedna z týchto podmienok:a) dokumenty sa nevzťahujú na tovar,b) banka nemá skutočnú kontrolu nad tovaromc) trvanie záväzku presahuje 1 rok (viď. vysvetlivka č.18 vpríl.č.1)Dokumentárne akreditívy otvorenéDokumentárne akreditívy potvrdené0.5žiadateľotvárajúca banka
Dokumentárne akreditívy otvorené alebo potvrdené bankou, vprípade, že platia súčasne všetky tieto podmienkya) dokumenty sa vzťahujú na tovarb) banka má skutočnú kontrolu nad tovaromc) trvanie záväzku nepresahuje 1 rok,Dokumentárne akreditívy otvorenéDokumentárne akreditívy potvrdené0.2žiadateľotvárajúca banka
Devízy a slovenské koruny kúpené na základe menových zmlúv typutermínových menových zmluv, menových futures,„krížových“ úrokových swapov, menových opcií a pod.;Zmluvy s pôvodnou splatnosťou:– kratšou než 1 rok– za každý ďalší rok0.020.03partnerská strana
Záväzky prijaté vykazujúcou bankou od partnerskej stranyvyplývajúce z úrokových zmlúv typu:-úrokových swapov v jednej mene,termínových-úrokových obchodov, úrokových futures,-kúpených úrokových opcií, ‚krížových“úrokových swapov apod.,Zmluvy s pôvodnou splatnosťou:– kratšou než 1 rok– za každý ďalší rok0.0050.01partnerská strana

/2/ O výške faktora konverzie u ďaľších podsúvahových záväzkov

neuvedených v tabuľke podľa odseku 1 rozhoduje NBS podľa povahy daného

záväzku.§ 10

Jednotlivé druhy aktív, tak ako sú definované v § 8 tohto opatrenia, sa

oceňujú (vynásobia) rizikovými váhami podľa tejto tabuľky:

Riziková váha v %Druh aktíva
0pokladničné hodnoty
pohľadávky voči vláde SR a voči centrálnym vládam (vysvetlivka č.19 vpríl.č.1) v štátoch zóny A (vysvetlivka č.20 v príl.č.1)
pohľadávky voči NBS a voči centrálnym bankám v štátoch zóny A
všetky položky, ktoré sa odpočítavajú z kapitálu (§ 5) a z vlastnéhokapitálu (§ 3 ods.2)
20pohľadávky voči bankám so sídlom v SR a v štátoch zóny A (vysvetlivkač.21 v príl.č.1) okrem pohľadávok vo forme podriadeného dlhu
pohľadávky voči bankám so sídlom v štátoch zóny B, ktoré majúskutočnú splatnosť (vysvetlivka č.22 v príl.č.1) najviac 1 rok, okrempohľadávok vo forme podriadeného dlhu
pohľadávky voči medzinárodným rozvojovým bankám (vysvetlivka č.23 vpríl.č.1)
pohľadávky voči vládam územných celkov štátov zóny A (vysvetlivkač.24 v príl.č.1), ktoré sú oprávnené určovať príjmy rozpočtu územnéhocelku
pohľadávky voči inštitúciám podporovaným vládou SR a centrálnymivládami štátov zóny A (vysvetlivka č.25, príl.č.1)
50finančné nástroje v procese inkasa a podobné nástroje(vysvetlivka č.26 v príl.č.1)
100náklady a príjmy budúcich období 100 všetky ostatné aktíva, ktorénie sú uvedené vyššie, najmä:– majetkové podiely v bankách a pohľadávky voči bankám vo formepodriadeného dlhu okrem tých, ktoré sú odpočítané z kapitálu (§5, písm.a)– majetkové podiely na právnických osobách, ktoré nie sú bankami,okrem tých, ktoré sú odpočítané z kapitálu (§ 5, písm.b)– hmotné aktíva– pohľadávky voči právnickým a fyzickým osobám okrem tých, ktorésú odpočítané od kapitálu (§ 5,ods.1, písm.d),– pohľadávky voči centrálnym vládam štátov zóny B– pohľadávky voči vládam územných celkov štátov zóny B– pohľadávky voči inštitúciám podporovaným centrálnymi vládamištátov zóny B,– pohľadávky voči bankám so sídlom v štáte zóny B, ktoré majúskutočnú splatnosť dlhšiu než 1 rok.– pohľadávky voči vládam územných celkov štátov zóny A, ktoré niesú oprávnené určovať príjmy rozpočtu územného celku

§ 11

/1/ prípadoch, ak je pohľadávka alebo prípadná

pohľadávka5) zabezpečená:

a) ručením alebo bankovou zárukou (ďalej len „záruka“),

môže byť ocenená rizikovou váhou podľa ručiteľa (§ 10 ), za

predpokladu že :

1. záruka je jednoznačná vo všetkých náležitostiach zmluvy;

2. záruka je neodvolateľná;5) § 304 ods. 2 Obchodného zákonníka.

3. jedinou podmienkou na uplatnenie práva zo záruky je, že dĺžnik

nesplnil svoje záväzky voči vykazujúcej banke;

4. záruka má písomnú formu;

5. záruka musí byť formulovaná tak, aby ručiteľovi ani inej osobe,

žiadnym spôsobom neumožňovala krátenie právnych nárokov banky zo

záruky;

b) peniazmi danými do zálohy vykazujúcej banke, môže byť ocenená

rizikovou váhou 0 % za predpokladu, že :

1. peniaze sú uložené na účte vykazujúcej banky;

2. je uzatvorená písomná zmluva o zabezpečení pohľadávky;

3. vykazujúca banka je jediná oprávnená osoba, ktorá môže

uplatniť svoje práva zo zálohy

4. písomná zmluva o zabezpečení pohľadávky je neodvolateľná

5. jediná podmienka na uplatnenie záložného práva je, že dlžník

nesplnil svoje záväzky voči vykazujúcej banke;

6. zmluva o zriadení záložného práva musí byť formulovaná tak,

aby zálohovateľovi ani inej osobe žiadnym spôsobom neumožňovala

spochybniť právne nároky banky zo zálohy;

c) peniazmi danými do zálohy u iných bánk, môže byť ocenená rizikovou

váhou prislúchajúcej banke, u ktorej sú prostriedky uložené (§10) za

predpokladu, že sú splnené podmienky obsiahnuté v tomto odseku

písm.b);

d) dlhopismi danými do zálohy vykazujúcej banke vrátane vkladových

certifikátov na doručiteľa, môže byť ocenená rizikovou váhou podľa

vystaviteľa dlhopisu (§10) za predpokladu, že sú splnené podmienky

obsiahnuté v tomto odseku písm.b);

e) záložným právom na nehnuteľnosť, ktoré je svojim vznikom

najstaršie (prvé v poradí), ak je nehnuteľnosť určená na bývanie, je

alebo bude vo vlastníctve dlžníka-fyzickej osoby a je alebo bude ním

užívaná na bývanie, môže byť ocenená rizikovou váhou 50 % za

predpokladu, že úver bol bankou poskytnutý v súlade s obozretnou

úverovou politikou banky, ktorá vychádza predovšetkým z

konzervatívneho odhadu ceny príslušnej nehnuteľnosti ;

f) poistením, na základe ktorého bude banka odškodnená buď ako

poistená osoba alebo z dôvodu, že je na ňu prevedené plnenie z

poistného, môže byť ocenená rizikovou váhou podľa poistiteľa za

predpokladu, že NBS bude súhlasiť s poistnými podmienkami (viď vysv.

č. 27 v príl. č.1).

/2/ Ak pohľadávka nie je zabezpečená v plnej výške podľa odseku 1 písm.

a-f, oceňuje sa jej nezabezpečená časť rizikovou váhou dlžníka (§ 10). Na

účel prepočtu kapitálovej primeranosti sa taká pohľadávka delí na dve

časti, na zabezpečenú a nezabezpečenú a tieto sa posudzujú oddelene.Výpočet kapitálovej primeranosti
§ 12

/1/ Kapitálová primeranosť je pomer kapitálu podľa § 2 , v prípade, že sa

meria kapitálová primeranosť pobočky zahraničnej banky, kapitálu podľa §

6, k súčtu všetkých rizikovo vážených aktív podľa § 7, vyjadrený v

percentách.

/2/ NBS môže rozhodnúť, že toto opatrenie sa nebude vzťahovať na pobočku

zahraničnej banky v SR, ktorá bola založená podľa zákona krajiny pôvodu,

za predpokladu, že:

a) krajina, podľa zákona ktorej bola banka založená patrí do zóny A,

b) NBS obdržala písomné potvrdenie inštitúcie bankového dohľadu z

krajiny pôvodu, že povoľuje otvorenie pobočky banky v SR,

c) NBS má hodnoverne preukázané, že pobočka podlieha dohľadu nad

obozretným podnikaním na konsolidovanej báze, ktorý vykonávajú

príslušné inštitúcie v krajine pôvodu,

d) príslušná banka rešpektuje v plnom rozsahu všetky zásady,

zakotvené v dohode o kapitálových požiadavkách prijatej v rámci

Bazilejského výboru pre bankový dohľad v júli 1988 a všetky

nadväzujúce dohody platné pre túto oblasť,

e) banka poskytla NBS dostatočné záruky, že poskytne NBS také

informácie o svojej činnosti a aktivitách ako i o činnosti každej

svojej zložky, ktoré môže NBS vyžadovať v súlade s platným zákonom o

bankách a zákonom o Národnej banke Slovenska,

f) NBS obdržala písomné rozhodnutia príslušného štatutárneho orgánu

banky krajiny pôvodu, v ktorom sa zaväzuje a vyjadruje súhlas s tým,

že:

1. ak NBS zistí, že úplné a včasné vyplatenie vkladov, ktoré

prijala pobočka zahraničnej banky v SR je, alebo môžno

očakávať, že sa stane pochybným, banka splní na prvé požiadanie

ktorúkoľvek z nasledujúcich podmienok, ktoré NBS môže

alternatívne uložiť na základe rozhodnutia a písomne o nich

informuje ústredie banky krajiny pôvodu:

– prevedie do takej pobočky v priebehu 48 hodín od

požiadania sumu peňazí, ktorú určí NBS ako primeranú na

to, aby sa zabezpečilo, že pobočka dokáže v plnom rozsahu

a bez zbytočného odkladu splniť svoje záväzky v súlade s

pôvodnými zmluvnými podmienkami,

– ukončí bez zbytočného odkladu prijímanie vkladov,

emitovanie alebo umiestňovanie dlhopisov v SR, vyrovná

všetky záväzky v čase ich splatnosti, ktoré sú v

účtovných knihách pobočky voči devízovým tuzemcom, ako

ustanovuje devízový zákon a prevedie z ústredia banky

sumu, ktorá je preukázateľne potrebná na tento účel a

prevedie do účtovných kníh ústredia banky všetky ďalšie

pasíva, ktoré sa nachádzajú v účtovných knihách pobočky a

splní záväzky, ktoré súvisia s týmito pasívami v súlade s

ich pôvodnými zmluvnými podmienkami,

– ukončí bez zbytočného odkladu prijímanie vkladov,

emitovanie alebo umiestňovanie dlhopisov v SR, vyrovná v

priebehu jedného týždňa bez ohľadu na pôvodný deň

splatnosti všetky záväzky, ktoré sú v účtovných knihách

pobočky voči devízovým tuzemcom ako ustanovuje devízový

zákon a prevedie sumu peňazí z ústredia banky, ktorá je

preukázateľne potrebná na tento účel a prevedie do

účtovných kníh ústredia banky všetky ďalšie pasíva, ktoré

sa nachádzajú v účtovných knihách pobočky a splní

záväzky, ktoré súvisia s týmito pasívami v súlade s ich

pôvodnými zmluvnými podmienkami.

2. nebude bez predchádzajúceho súhlasu NBS:

– poskytovať výhody alebo štatút priority svojim

veriteľom mimo územia Slovenskej republiky,

– umožňovať zriadenie záložného práva na žiadne aktívum,

aby splnila svoje záväzky voči svojim veriteľom mimo

územia Slovenske republiky,

– umožňovať, aby takáto výhoda alebo záložné právo

pretrvávali, okrem prípadu ak takáto výhoda:

* vznikla v zmysle zákona inej krajiny než je

krajina, podľa zákona ktorej bola banka založená,

t.j. banka krajiny pôvodu,

*sa poskytne všetkým právoplatným veriteľom banky

alebo pobočky zahraničnej banky vykonávajúcej

činnosť v takejto krajine alebo ich časti,

*sa poskytne všetkým veriteľom alebo vkladateľom

takejto banky alebo pobočky, alebo ich časti,

za predpokladu, že veritelia alebo vkladatelia banky, v

ktorejkoľvek z krajín, ktoré si môžu uplatňovať nárok na

takúto výhodu majú pohľadávky voči banke, ktoré spolu

neprevyšujú 20 % z celkovej sumy bankou prijatých

vkladov, alebo

*ak sa takáto výhoda poskytla alebo poskytne

centrálnej banke,

*ak na takéto aktíva bolo zriadené záložné právo na

zabezpečenie záväzkov banky voči centrálnej banke,

alebo

*ak na takéto aktíva bolo zriadené záložné právo na

zabezpečenie špecifického záväzku banky alebo na

zabezpečenie jej záväzkov voči špecifickému

veriteľovi alebo špecifickej skupine prepojených

veriteľov.

3. v súvislosti s akýmkoľvek súdnym sporom alebo konaním zo

strany NBS vo vzťahu k vyššie uvedeným záväzkom:

-je povinná podriadiť sa výhradne súdnej právomoci súdov

v SR,

-zriekne sa výslovne uplatňovania námietok na vecnú a

miestnu príslušnosť súdov v SR.

4. ak sa o horeuvedených záväzkoch bude rozhodovať v súdnom

konaní, v ktorom bude rozhodnuté v prospech NBS, je banka

krajiny pôvodu povinná uhradiť náklady trov, spojených s týmto

konaním (súdne poplatky, trovy konania, trovy právneho

zastúpenia a pod.) 6).6) § 142 a nasledujúce ustanovenia Občianskeho súdnehoporiadku.

5. ak dôjde k likvidácii banky

* budú nekryté záväzky jej pobočky v SR vyrovnané v rovnakej

miere ako všetky ostatné záväzky, okrem:

– tých, ktoré boli zvýhodnené alebo im bol poskytnutý

štatút priority a uvádzajú sa v bode 2,

– tých záväzkov, ktoré sú jednorázovo kryté a uvádzajú sa

v bode 2.

* za podmienky, že uspokojenie horeuvedených pohľadávok v

rovnakej miere nie je v rozpore s ustanoveniami:

– stanov banky,

– platných zákonov krajiny pôvodu,

* plnenie týchto záväzkov nie je podmienené súhlasom,

povolením, autorizáciou alebo iným rozhodnutím orgánu štátnej

správy krajiny pôvodu,

* náklady spojené s vypracovaním expertíz, posudkov a iných

odborných podkladov pre posúdenie činnosti pobočky bude

uhrádzať v plnom rozsahu banka krajiny pôvodu.

* náklady spojené s vypracovaním posudkov osobitnej inštitúcie,

voči ktorej nebude mať NBS výhrady, uhradí v plnej výške banka

krajiny pôvodu.

* banka je všeobecne ako aj vzhľadom na vyššie uvedené záväzky

podriadená právnym konaniam a nie je vyňatá spod právomoci

príslušných orgánov v krajine pôvodu alebo v inej krajine.Limity a obmedzenia
§ 13

/1/ Banka dosiahne najneskôr do 31.decembra 1996 kapitálovú primeranosť

vo výške najmenej 8 % a akonáhle túto dosiahne, je povinná ju i naďalej

udržovať.

/2/ Banka dosiahne najneskôr do 31.decembra 1995 kapitálovú primeranosť

vo výške najmenej 7.25 %.

/3/ Banka dosiahne najneskôr do 31.decembra 1994 kapitálovú primeranosť

vo výške najmenej 6.75 %

/4/ Banka, ktorá bola založená po 31. decembri 1991 nesmie znížiť svoju

kapitálovú primeranosť pod 8 %.

/5/ Banka, ktorá chce vykonať operáciu, ktorá by znamenala zníženie

kapitálu podľa §2 alebo §6, je povinná oznámiť tento zámer vopred

bankovému dohľadu NBS.

/6/ Celková účtovná hodnota hmotných aktív a účtovná hodnota od vlastného

kapitálu neodrátaných nehmotných aktív nepresiahne hodnotu kapitálu

definovaného v tomto opatrení.

/7/ Bez ohľadu na iné opatrenia na nápravu, ktoré NBS môže uložiť, banka

ktorá nesplní limit kapitálovej primeranosti podľa odseku 1,2 a 3 nebude

oprávnená rozdeliť žiadne dividendy ani dotovať iné fondy, okrem

zákonného rezervného fondu. Banka je povinná konať tak, aby sa výška

kapitálovej primeranosti zvýšila na hodnotu požadovanú týmto opatrením.Hlásenia
§ 14

/1/ Banka je povinná predložiť hlásenie o kapitálovej primeranosti

NBS7) štvrťročne.

/2/ Ak nastane podstatná zmena kapitálu banky pre výpočet kapitálovej

primeranosti (§ 2 alebo § 6 tohto opatrenia) (viď vysv. č. 28 v príl. č.

1) v inom mesiaci ako v tom, za ktorý sa zostavuje hlásenie podľa ods. 1,

banka zostaví hlásenie k poslednému dňu mesiaca, v ktorom táto zmena

nastala a zašle ho bankovému dohľadu NBS do 30 kalendárnych dní po

poslednom dni vykazovaného mesiaca. Povinnosť predkladať hlásenie podľa

ods. 1 zostáva nedotknutá.

/3/ Hlásenie sa zostavuje podľa vzoru. Záväzný vzor hlásenia ustanovuje

NBS.

/4/ Hlásenia sa doručujú odboru bankového dohľadu NBS najneskôr do

tridsiatich kalendárnych dní nasledujúcich po poslednom dni vykazovaného

štvrťroka.

/5/ Hlásenia za uplynulý kalendárny rok vypracované na základe

predbežných údajov sa doručujú odboru bankového dohľadu NBS podľa odseku

4.

/6/ Hlásenia za uplynulý kalendárny rok vypracované na základe

definitívnych údajov sa doručujú odboru bankového dohľadu NBS najneskôr

do 10. marca nasledujúceho kalendárneho roka.§ 15

/1/ Hlásenia musia byť podpísané dvomi osobami, oprávnenými konať v mene

banky a zodpovednými za riadenie banky ako celku.

/2/ Útvar vnútornej kontroly banky overuje úplnosť a správnosť údajov

obsiahnutých v hláseniach.7) §24 zákona č.21/1992 Zb., o bankách.

/3/ Banka požiada audítora určeného podľa osobitných

predpisov8), aby overil a vypracoval správu o

tom, či :

a) systém na vypracovanie hlásenia je vybudovaný tak, aby verne

zobrazoval skutočnú kapitálovú primeranosť;

b) údaje uvádzané v hlásení o kapitálovej primeranosti k 31. decembru

kalendárneho roka sú správne.

/4/ Banka predloží odboru bankového dohľadu NBS správu podľa odseku 3 za

uplynulý kalendárny rok najneskôr do 20.apríla nasledujúceho roka.Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16

/1/ NBS je oprávnená, podľa vývoja kapitálovej primeranosti bánk, skrátiť

lehotu uvedenú v §14 ods.1.

/2/ Banka je povinná zasielať odboru bankového dohľadu NBS hlásenia podľa

§ 14 a § 15 ods. 1 a 2 počnúc 1. štvrťrokom 1994.

/3/ Banka doručí odboru bankového dohľadu NBS prvú správu podľa § 15 ods.

3 a 4 najneskôr do 20.apríla 1994.

/4/ Položku uvedenú v § 5 ods.1,písm. b) a písm. d) bod 3. odpočíta banka

s účinnosťou od 1.januára 1995.§ 17

Týmto opatrením sa zrušuje Opatrenie ŠBČS č.8 zo 16. marca 1992 o

kapitálovej primeranosti bánk v znení opatrenia Štátnej banky

česko-slovenskej č.27 zo 4. augusta 1992.§ 18

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.Vladimír Masár, v.r.
guvernér

vypracoval: Odbor dohliadací

Ing. Ľubomír Kučera tel. 362 1608) §22 zákona č.21/1992 Zb., o bankách.Príloha č.1

Pojmy, ktoré nie sú vysvetľované v tejto prílohe, sa rozumejú tak ako sú

chápané v účtovníckej praxi.

1. Bežná akcia – akcia, ktorá má túto charakteristiku:

1) nemá stanovenú lehotu splatnosti;

2) držiteľ tejto akcie nie je oprávnený žiadať jej vyplatenie pred tým,

ako dôjde k likvidácii spoločnosti, ktorá akciu emitovala a pokiaľ nie sú

úplne uspokojené pohľadávky veriteľov;

3) vydávajúca spoločnosť je oprávnená nielen odložiť, ale aj zastaviť

vyplatenie akýchkoľvek dividend alebo príjmov vyplývajúcich z vlastníctva

akcie, ak tak rozhodne príslušný orgán spoločnosti.

2. Ážiový fond

Tvorí sa z emisného ážia, ktoré je príplatkom k nominálnej cene

emitovanej akcie pri jej predaji. Pri založení spoločnosti zabezpečuje,

aby sa straty z ročného hospodárenia spoločnosti mohli odpísať bez toho,

aby bolo potrebné znižovať upísaný kapitál spoločnosti. Spĺňa teda

rovnakú úlohu ako zákonný rezervný fond ale ážiový fond je fond

kapitálový, zákonný rezervný fond je fond ziskový. Pri zvyšovaní kapitálu

spoločnosti sú v emisnom ážiu zahrnuté aj zisky spoločnosti z minulých

rokov, ktoré boli rozdelené inak ako do dividend akcionárom. Takto sa

zabezpečuje rovnaký ideálny podiel základného imania spoločnosti na jednu

akciu, bez ohľadu na to, kedy bola emitovaná.

3. Ostatné rezervné fondy

V súlade s účtovnou osnovou platnou od 1.1.1993 sa ostatné rezervné fondy

účtujú na syntetickom účte 556-Ostatné rezervné fondy. Ak na analytických

účtoch založených k tomuto účtu vedie banka fondy, ktoré majú povahu:

a) osobitnej rezervy, t.j. rezervy, ktorá sa vytvorila aby kryla straty,

ktoré sa dajú očakávať na základe súčasných podmienok, hodnôt a

skutočností, ako výsledok zhoršenia platobnej schopnosti špecifického

dlžníka, s ohľadom na akúkoľvek záruku zabezpečujúcu toto aktívum, alebo

ako výsledok odpisovania iného špecifického aktíva (cenné papiere,

nehnuteľnosť, atď.);

b) rezervy, ktorá si vytvorila, aby pokryla straty, ktoré sa dajú

očakávať na základe súčasných podmienok, hodnôt a skutočností ako

výsledok zhoršenia kvality špecifickej skupiny jasne vymedzených aktív

vykazujúcich silnú podobnosť z hľadiska možných strát (podobné skúsenosti

so stratami z takýchto aktív na základe štatistických časových radov,

stupňa rizika krajiny v ktorej sú tieto aktíva umiestnené, rizika meny, v

ktorej sú splatné, rizika devízovej pozície v príslušnej mene a pod.);

c) všeobecných rezerv, ako sa definujú vo vysv. č. 5 tejto prílohy;

d) zdrojov na pokrytie vytvorených, ale nezaplatených výdavkov, ako sú

výdavky, ktoré nastali vo vzťahu k tovarom, službám alebo záväzkom, ktoré

prispievajú k tvorbe príjmu v súčasnom finančnom roku, ale ktoré sú

splatné až po jeho skončení, alebo zdrojov na pokrytie výdavkov, ktoré

nastali vo vzťahu k tovarom službám alebo záväzkom, ktoré prispievajú k

tvorbe príjmu v súčasnom finančnom roku a sú v jeho priebehu aj splatné

alebo zdrojov na krytie iných nákladov; nemôžu sa tieto započítať do

vlastného kapitálu banky podľa § 3. Do vlastného kapitálu banky podľa § 3

sa nesmú započítať ani sumy, ktoré sa rozdelili do rezervných fondov na

základe rozhodnutia iného orgánu spoločnosti ako toho, ktorý je na takéto

rozhodnutie podľa stanov spoločnosti oprávnený.

Ak banka vyčísľuje tiché rezervy, ktoré nie sú uvedené v účtovných

výkazoch banky, nemôže ich započítať do vlastného kapitálu.

4. Nehmotné aktíva

Na účel tohto opaternia predstavujú najmä :

a) Zriaďovacie náklady – napr. náklady spojené s upísaním kapitálu,

náklady na obstaranie nehnuteľností, náklady vynaložené na úpravu budov,

ktorými sa nezvyšuje hodnota budov a iné jednorázové náklady spojené so

založením banky;

b) Goodwill – hodnota zahrnutá do aktív vykazujúcej banky pri kúpe inej

banky(spoločnosti) ako rozdiel zaplatenej kúpnej ceny a hodnoty aktív

kúpenej banky (spoločnosti);

c) Software.

5. Všeobecné rezervy na krytie strát

Rezervy vytvorené z nákladov (uvedené v účtových výkazoch), ktoré sú

určené na krytie neidentifikovaných strát vyplývajúcich zo všeobecného

úverového rizika banky, devízového rizika, rizika úveruschopnosti krajiny

(country risk) alebo rizika znehodnotenia majetkových cenných papierov

alebo iných aktív banky a pod. Do všeobecných rezerv na krytie strát sa

nezahrňujú rezervy, ktoré boli vytvorené alebo sú určené na krytie :

konkrétnych aktív – súboru určitých rizikových aktív voči rovnakému

dĺžnikovi – súboru identifikovateľných aktív, ktoré majú zhodné rysy,

pokiaľ ide o riziko (sú skúsenosti z minulých období, pokiaľ ide o rozsah

strát, podobná riziková angažovanosť voči určitej krajine, devízová

riziková angažovanosť voči rovnakej mene atď.)

6. Podriadený dlh

Predstavuje taký dlh, ktorý má vykazujúca banka voči veriteľovi (iná

banka, inštitúcia a pod.), ktorý musí spĺňať tieto kritériá :

a) je úplne splatený vykazujúcej banke – peňažné prostriedky boli

veriteľom prevedené na účet dĺžnika (vykazujúcu banku);

b) je nezaistený – pôžička nie je zaistená žiadnym aktívom banky ani

žiadnou zárukou vydanou treťou stranou v záujme a na účet vykazujúcej

banky;

c) obsahuje doložku podriadenosti – v dohode o pôžičke musí byť výslovne

uvedené, že ak bude banka v likvidácii, bude pôžička splatená až po

splatení záväzkov banky voči vkladateľom a ostatným veriteľom, doložku

podriadenosti schvaľuje NBS

d) má pevnú lehotu splatnosti najmenej 5 rokov – podriadený dlh musí mať

pevnú lehotu splatnosti najmenej 5 rokov. Posledných 5 rokov do

splatnosti sa na účely výpočtu dodatkového kapitálu banky jeho hodnota

znižuje o 20% ročne, čo vyjadruje klesajúcu hodnotu tohto nástroja ako

trvalého zdroja kapitálu.

Podriadený dlh je možné použiť na krytie strát banky iba v prípade

likvidácie banky. Vzhľadom na toto obmedzené použitie sa započitava do

kapitálu iba do výšky 50 % vlastného kapitálu.

7. Kapitálové investície do bánk.

Kapitálovými investíciami sa rozumejú majetkové účasti a tiež pohľadávky

vo forme podriadeného dlhu, pokiaľ je tento súčasťou dodatkového kapitálu

banky, do ktorej sa investovalo.

8. Kapitálové investície do iných právnických osôb, ktoré nie sú bankami.

Rozumejú sa majetkové účasti – viď vysvetlivku č.11 tejto prílohy.

9. Kontrola nad právnickou osobou

Oprávnenie vyplývajúce z podielu vlastníctva na majetku právnickej osoby,

ktoré umožňuje presadzovať na ňu rozhodujúci vplyv a tým mať nad ňou

kontrolu. To závisí aj od vlastníckej štruktúry právnickej osoby. Čím

rozdrobenejšie je vlastníctvo, tým menší podiel na ňom je potrebné na to,

aby mal jeho vlastník kontrolný vplyv nad touto právnickou osobou. V

extrémnych prípadoch na to môže stačiť 5 % kapitálu.

10. Ocenenie možných strát banky.

V prípade možných strát z pohľadávok sa za ich ocenenie považuje NBS

odporučená hodnota rezerv k štandardným pohľadávkam a opravných položiek

ku klasifikovaným pohľadávkam. Toto odporúčanie sa nachádza v platných

Zásadách NBS o tvorbe opravných položiek a rezerv k rizikovým aktívam

bánk.

11. Majetková účasť.

Na účely tohto opatrenia sa pod majetkovou účasťou rozumie účasť na

kmeňovom imaní, t.j. majetková účasť, ktorá oprávňuje jej držiteľa na

podiel pri likvidácii právnickej osoby v ktorej má majetkovú účasť, na

podiel na čistom príjme rozdeľovanom touto právnickou osobou a na

hlasovacie právo na valnom zhromaždení tejto právnickej osoby.

12. Čistá účtovná hodnota aktíva.

Čistou účtovnou hodnotou akéhokoľvek aktíva sa rozumie hodnota tohto

aktíva v ktorej bolo zaúčtované do účtovných kníh, od ktorej sa odrátajú

odpisy, opravné položky a rezervy vytvorené k tomuto aktívu. 13.

Nominálna hodnota podsúvahového záväzku v prípade menových a úrokových

zmlúv.

V týchto prípadoch sa úverový ekvivalent vypočíta vynásobením pomyselnej

hodnoty istiny, dohodnutej medzi partnermi pri uzatváraní zmluvy,

príslušným faktorom konverzie. 14. Neodvolateľná platobná záruka vydaná

vykazujúcou bankou

Každá neodvolateľná záruka alebo podobný záväzok vydaný vykazujúcou

bankou, na základe ktorej je banka povinná zaplatiť beneficientovi v

prípade, že tretia strana nesplní svoj platobný záväzok. Patrí sem napr.

banková záruka, aval a indosament (žírovanie) zmeniek, bankové akcepty,

ktoré prijímajúca banka neeskontovala a pod.

15. Záväzky prijaté vykazujúcou bankou vyplývajúce z dohôd o predaji

spätným nákupom

Ide o prípadnú pohľadávku vykazujúcej banky, ktorá vznikla na základe

dohody uzatvorenej s partnerskou stranou o predaji a spätnom nákupe

cenných papierov, keď partnerská strana je zaviazaná predať kúpené

aktívum späť vykazujúcej banke alebo kúpiť predané aktívum späť od

vykazujúcej banky.

Príklad : Vykazujúca banka predá cenný papier s krátkodobou splatnosťou

(napr. štátne pokladničné poukážky) a uzatvorí s kupujúcim dohody, v

ktorej súhlasí, že cenný papier kúpi späť za dohodnutú cenu a obvykle za

určitú dobu. Vykazujúca banka má vo vzťahu k partnerskej strane prípadnú

pohľadávku.

16. Neodvolateľná záruka vydaná vykazujúcou bankou iná než platobná

Každá neodvolateľná záruka alebo podobný záväzok vydaný vykazujúcou

bankou, na základe ktorého je banka povinná zaplatiť beneficientovi v

prípade, že tretia strana nesplní svoje záväzky špecifikované v kontrakte

(iné ako platobné). Patria sem napr. záruky za včasné a bezchybné

splnenie dodávky.

17. Neodvolateľný záväzok banky poskytnúť úver v prípade, že záväzok má

pôvodnú splatnosť dlhšiu ako 1 rok

Banka nemá právo z vlastnej vôle (iba na základe svojho vlastného

rozhodnutia) zrušiť úverovú linku skôr, ako po jednom roku, od doby kedy

bol záväzok vydaný.

18. Dokumentárny akreditív otvorený alebo potvrdený vykazujúcou bankou v

prípade, že je splnená aspoň jedna z týchto podmienok :

a) dokumenty predložené banke sa nevzťahujú k obchodnej transakcii;

b) banka nemá skutočnú kontrolu nad tovarom (dokumenty, ktoré predstavujú

právo na tovar nie sú predložené banke, alebo nie sú vystavené na rad

banky, alebo sú odovzdané resp. uvoľnené bankou bez zaplatenia dlžníkom);

c) trvanie záväzku je dlhšie ako 1 rok (trvanie záväzku banky predstavuje

obdobie medzi dátumom vystavenia alebo potvrdenia dokumentárneho

akreditívu bankou a najneskorším dátumom, kedy je banka povinná platiť).

19. Centrálna vláda

Pod pojmom centrálna vláda sa rozumejú ministerstvá a oddelenia výkonných

orgánov centrálnej vlády a orgány štátnej správy, taktiež vládne agentúry

založené alebo poverené vládou, slúžiace verejným účelom, ktorých záväzky

sú úplne zaručené bezpodmienečnou, výslovnou, neobmedzenou zárukou

centrálnej vlády.

20. Zóna A

Zahrňuje všetky štáty OECD t.j. Rakúsko, Austráliu, Belgicko, Kanadu,

Dánsko, Fínsko, Francúzsko, SRN, Grécko, Island, Írsko, Taliansko,

Japonsko, Luxembursko, Nový Zéland, Nórsko, Holandsko, Portugalsko,

Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Veľkú Britániu a USA.

Zóna B Zahrňuje všetky štáty mimo zónu A a SR.

21. Banka v štáte zóny A (B)

Banka so sídlom v štáte, ktorý sa nachádza v zóne A (B). Napr. pobočka

banky pôsobiaca v štáte zóny B, ktorá má sídlo v zóne A sa považuje za

banku zo štátu zóny A. Pobočka banky pôsobiaca v štáte zóny A, ktorá má

sídlo v zóne B sa považuje za banku zo štátu zóny B.

22. Skutočná splatnosť pohľadávky

Rozumie sa zbytková splatnosť plus doba zadržania splátok z akéhokoľvek

dôvodu.

23. Medzinárodné rozvojové banky

Zahrňujú : IBRD International Bank for Reconstruction and Development

Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj EBRD Europan Bank for

Reconstruction and Development Európska banka pre obnovu a rozvoj IFC

International Finance Corporation Medzinárodná finančná korporácia IADB

Inter-American Development Bank Vnútroamerická rozvojová banka EIB

European Investment Bank Európska investičná banka

24. Vláda územného celku zóny A (B)

Vládou územného celku zóny A (B) sa rozumejú ministerstvá a výkonné úrady

týchto vlád územných celkov štátov (republík, kantonov a pod.), ktorých

záväzky sú úplne zaručené bezpodmienečnou, výslovnou a neobmedzenou

zárukou územnej vlády. 25. Vládou podporované inštitúcie

Vládou podporovaná inštitúcia sa rozumie každá inštitúcia založená alebo

najatá vládou, slúžiaca verejným účelom, ktorej záväzky nie sú

bezpodmienečne, výslovne a neobmedzene zaručené centrálnou vládou, ale

existuje vysoká pravdepodobnosť, že v prípade finančných ťažkostí by

takúto inštitúciu podporil štát.

26. Finančné nástroje v procese inkasa a podobné nástroje

Patria sem šeky a hodnoty k inkasu prijaté od klientov a korešpondentov,

pokiaľ banka pripísala peňažnú čiastku v prospech účtu veriteľa skôr, ako

obdržala inkaso.

27. Kvalita poistných podmienok

Poistné podmienky musia byť také, že poistenie uzatvorené podľa týchto

poistných podmienok sa svojou kvalitou blíži bankovej záruke.

28. Výrazná zmena kapitálu pre výpočet kapitálovej primeranosti.

Rozumie sa zmena vlastného kapitálu podľa § 3 o viac ako 10 % alebo

zväčšenie dodatkového kapitálu v dôsledku získania pôžičky charakteru

podriadeného dlhu.

29. Započítanie zisku z minulého roku do vlastného kapitálu banky.

Zisk z minulého roku sa môže započítať do vlastného kapitálu banky až po

schválení ročnej učtovnej závierky valným zhromaždením.