en en

Opatrenie NBS č. 3/1994

O P A T R E N I E č.  3

Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994

o úverovej angažovanosti bánk

Národná banka Slovenska podľa §15 zákona č.21/1992 Zb., o bankách a §19

zákona č. 566/1992 Zb., o Národnej banke Slovenska ustanovuje:

Účel opatrenia

§ l

Účelom tohto opatrenia je obmedziť v čo najväčšej miere veľkosť strát,

ktoré by mohli vzniknúť banke v dôsledku neplnenia záväzku jedným alebo

viacerými klientmi.

Vymedzenie pojmov

§ 2

/1/ Na účely tohto opatrenia, bez toho, aby to odporovalo § 5, ods. 2

tohto opatrenia, kapitálom banky je kapitál definovaný v opatrení NBS o

kapitálovej primeranosti bánk.

/2/ Na účely tohto opatrenia sa do „hrubej úverovej angažovanosti

(ďalej len HÚA) banky“ vo vzťahu ku klientovi zahrňujú celkové

finančné aktíva banky 1), ktoré banka nadobudla alebo oprávnene

predpokladá, že nadobudne vo vzťahu k fyzickým alebo právnickým osobám.

/3/ Do HÚA banky voči klientovi sa

zahŕňa celková čistá účtovná hodnota:

a) celková hodnota nesplatených pohľadávok banky voči klientovi,

vrátane dlhopisov vydaných klientom, ktoré predstavujú záväzok na

zaplatenie a má ich v držbe banka, okrem takých pohľadávok, ktoré sú

odpočítané od kapitálu podľa opatrenia NBS o kapitálovej primeranosti

bánk;

b) čistá účtovná hodnota cenných papierov vydaných klientom, ktoré

predstavujú podiel na majetku a sú v držbe banky, pokiaľ tieto nie sú

odpočítané z kapitálu banky 2);

c) všetky neodvolateľné záväzky 3) banky na platenie alebo plnenie

vydané v záujme a na účet klienta v prospech tretej strany;

d) nepoužitá časť všetkých neodvolateľných záväzkov (prísľubov)

banky:

da) zaplatiť akúkoľvek peňažnú čiastku ako výmenu za pohľadávku

voči klientovi (úverová linka),

db) zaplatiť akúkoľvek peňažnú čiastku ako výmenu za akcie

alebo iný majetkový podiel klienta,

dc) poskytnúť záruku, zabezpečenie alebo odškodnenie na

zabezpečenie záväzku klienta,

dd) nesplatená časť akéhokoľvek dlhu alebo kmeňových akcií,

ktoré má banka v držbe a ktoré sú doteraz iba čiastočne

splatené tomu, kto ich vydal,

e) úroky, účtované ako príjmy budúcich období;

f) l5 % z hodnoty nesplatených záväzkov klienta vyplývajúcich zo

zmlúv o devízových termínových obchodoch;

g) akékoľvek iné aktívum, ktoré môže určiť Národná banka Slovenska

(bankový dohľad) v budúcnosti.

/4/ Banky si nemôžu zahrnúť do HÚA záväzky vyplývajúce

z otvorenia alebo potvrdenia:

a) dokumentárneho akreditívu, za predpokladu, že:

aa) dokumenty predložené banke sa vzťahujú na tovar,

ab) banka má skutočnú kontrolu nad tovarom 4) pokiaľ druhá

strana úplne nesplní záväzok voči banke, b) nepoužité časti

úverových prísľubov podľa § 2 ods. 3 písm.

b) tohto opatrenia pri predpoklade, že banka má bezpodmienečné,

nemeniteľné a neodvolateľné právo zrušiť úverový prísľub.

/5/ Banky môžu od HÚA voči klientovi odpočítať tie

časti, ktoré sú úplne zabezpečené niektorým z týchto zabezpečovacích

spôsobov:

a) zárukou 5), v prospech vykazujúcej banky vystavenou vládou

Slovenskej republiky a centrálnymi vládami štátov zóny A 6) a nimi

podporovanými inštitúciami 7) pričom :

aa) záruka má písomnú formu,

ab) záruka je neodvolateľná,

ac) jedinou podmienkou na uplatnenie práva zo záruky je, že

klient si nesplnil svoj záväzok voči banke,

ad) záruka je jednoznačná vo všetkých náležitostiach zmluvy,

ae) záruka je poskytnutá tak, aby ručiteľovi ani inej osobe

žiadnym spôsobom neumožňovala krátenie právnych nárokov banky

zo záruky.

b) peniazmi danými do zálohy v prospech vykazujúcej banky, za

predpokladu, že:

ba) peniaze sú uložené na účte vykazujúcej alebo inej banky v

SR alebo v štáte zóny A,

bb) majiteľ účtu, na ktorom sú peniaze zložené, uzavrel písomnú

záložnú zmluvu, že tieto peniaze sú dané do zálohy v prospech

vykazujúcej banky ako záruka za záväzky majiteľa účtu voči

vykazujúcej banke,

bc) zmluva je jednoznačná, vo všetkých náležitostiach zmluvy,

bd) vykazujúca banka je jediným oprávneným subjektom, ktorý

môže uplatniť svoje práva na zálohu,

be) záloha je neodvolateľná,

bf) jedinou podmienkou pre uplatnenie práva zo zálohy je, ak si

klient nesplnil svoje záväzky voči banke,

bg) záložné právo je zriadené tak, aby neumožňovalo zriadiť

ďalšie záložné právo na tú istú zálohu,

bh) záložná zmluva je uzavretá tak, aby zálohovateľovi ani inej

osobe žiadnym spôsobom neumožňovala uplatniť krátenie právnych

nárokov banky zo zálohy.

c) dlhopismi danými do zálohy v prospech vykazujúcej banky, ktoré

boli vydané vládou Slovenskej republiky, centrálnymi vládami štátov

zóny A a nimi podporovanými inštitúciami, medzinárod-nými rozvojovými

bankami 8), NBS, centrálnymi bankami v štátoch zóny A alebo

vykazujúcou bankou za predpokladu, že:

ca) dlhopisy boli dané do zálohy vykazujúcej banke a banka ich

má v držbe od dátumu, keď vstúpila v platnosť zmluva o zálohe,

cb) vkladateľ dlhopisov uzavrel písomnú záložnú zmluvu, že

tieto dlhopisy sú dané do zálohy v prospech vykazujúcej banky

ako záruka za záväzky klienta voči vykazujúcej banke,

cc) nie je žiadna pochybnosť o tom, že vkladateľ je majiteľom

dlhopisov,

cd) zmluva je jednoznačná, vo všetkých náležitostiach zmluvy,

ce) vykazujúca banka je jediným oprávneným subjektom, ktorý

môže uplatniť svoje práva na zálohu,

cf) záloha je neodvolateľná,

cg) jedinou podmienkou pre uplatnenie práva zo zálohy je, že

klient si nesplnil svoje záväzky voči banke,

ch) záložné právo je zriadené tak, aby neumožňovalo zriadiť

ďalšie záložné právo na tú istú zálohu,

cch) záložná zmluva je uzavretá tak, aby zálohovateľovi ani

inej osobe žiadnym spôsobom neumožňovala krátenie právnych

nárokov banky zo zálohy.

/6/ Banky môžu previesť angažovanosť voči klientovi

na iný subjekt v prípadoch ak ide o:

a) bankové záruky vydané bankami v Slovenskej republike a bankami so

sídlom v štátoch zóny A, medzinárodnými rozvojovými bankami, NBS a

centrálnymi bankami štátov zóny A, ak sú splnené podmienky podľa ods.

5, písm. a,

b) angažovanosť, ktorá je zabezpečená zárukou inštitúcie podporovanej

vládou SR alebo inštitúcie obdobnej z krajín zóny A,ak sú splnené

podmienky podľa ods. 5, písm. a,

c) poistenie, na základe ktorého bude banka odškodnená, buď ako

poistená osoba alebo z titulu, že je na ňu prevedené plnenie z

poistenia za predpokladu, že NBS bude súhlasiť s podmienkami

poistenia,

/7/ V tom prípade, keď finančné ťažkosti jedného klienta pravdepodobne

spôsobia finančné ťažkosti inému alebo iným klientom, pretože:

a) jeden z klientov má kontrolu 9) nad ostatnými, či už priamo alebo

prostredníctvom inej osoby alebo

b) ich vzájomné vzťahy sú takej povahy, že finančné ťažkosti jedného

z klientov môžu spôsobiť platobné ťažkosti ostatným, vykazujúca banka

by mala považovať súhrnne všetky angažovanosti voči týmto klientom

ako jedinú angažovanosť voči klientovi.

/8/ Na účely tohto opatrenia sa čistou úverovou angažovanosťou (ďalej len

ČÚA) vo vzťahu ku svojim klientom chápe hrubá úverová angažovanosť banky

k týmto partnerom znížená odpočítaním alebo prevedením angažovanosti

zabezpečených čiastok podľa ods. 5 až 7.

L i m i t y

§ 3

/1/ Čistá úverová angažovanosť voči jednému klientovi alebo jednej

ekonomicky vzájomne prepojenej skupine klientov s výnimkou klientov

uvedených v ods. 2 a 3 nesmie prevýšiť 25 % z kapitálu banky.

/2/ Čistá úverová angažovanosť voči banke v Slovenskej republike, voči

banke so sídlom v štátoch zóny A alebo voči ekonomicky vzájomne

prepojenej skupine klientov zloženej iba z týchto bánk, nesmie prevýšiť

80 % z kapitálu banky. Výnimku na prechodnú dobu môže povoliť Banková

rada NBS na základe návrhu bankového dohľadu NBS iba z dôvodu neukončenej

transformácie monopolnej depozitnej banky na univerzálnu.

/3/ Čistá úverová angažovanosť voči osobe, ktorá má k banke osobitný

vzťah 10) a voči právnickým osobám (okrem bánk), v ktorých má banka

majetkovú účasť 10 % a viac základného imania alebo ktoré má pod svojou

kontrolou nesmie prevýšiť 25 % z vlastného kapitálu banky. /4/ Limitom

čistej úverovej angažovanosti nepodlieha a je z nich vyňatá úverová

angažovanosť voči:

a) vláde SR;

b) Národnej banke Slovenska.

c) centrálnym vládam štátov zóny A;

d) centrálnym bankám štátov zóny A;

/5/ Agregovaná výška všetkých ČÚA, prevýšujúcich 15 % kapitálu

vykazujúcej banky nesmie prevýšiť 800 % kapitálu tejto banky.

§ 4

Dočasné a mimoriadne prekročenie limitov

/1/ Všetky dočasné prekročenia limitov, ktoré môžu mať iba výnimočný

charakter sa musia odstrániť najneskôr do šiestich mesiacov od

prekročenia.

/2/ Ak je niektorý limit prekročený, banka musí prijať primerané

opatrenia, aby sa prekročenie limitu voči tomu istému klientovi ďalej

nezvyšovalo a neopakovalo.

§ 5

Pobočky zahraničných bánk

/1/ Pobočka zahraničnej banky, ktorá je vyňatá z kapitálových požiadaviek

podľa §12 opatrenia NBS o kapitálovej primeranosti bánk, je vyňatá aj z

limitov ustanovených v § 3 tohto opatrenia .

/2/ Bez toho, aby to odporovalo dikcii v ods. 1 tohto ustanovenia, § 6 sa

vzťahuje aj na pobočky zahraničných bánk. Na účely zostavovania hlásení,

ktoré majú byť predkladané podľa § 6, percento ČÚA ku kapitálu sa bude

vypočítavať na základe kapitálu banky, definovaného podľa opatrenia o

kapitálovej primeranosti, vydaného inštitúciou bankového dohľadu a je

platné v krajine pôvodu.

H l á s e n i e

§ 6

/1/ Banky sú povinné predkladať bankovému dohľadu NBS mesačné hlásenie o

čistej úverovej angažovanosti klientov, voči ktorým je táto vo výške 10%

a viac z kapitálu banky.

/2/ Údaje obsiahnuté v hlásení musia obsahovať čistú úverovú angažovanosť

k poslednému dňu v príslušnom mesiaci so spätným premietnutím každého

omeškania pri zaúčtovaní operácie do účtovných kníh banky.

/3/ Hlásenie sa zostavuje podľa vzoru, záväzný vzor hlásenia ustanoví

NBS.

/4/ Hlásenia sa predkladajú bankovému dohľadu NBS najneskôr do 30

kalendárnych dní po uplynutí posledného dňa vykazovaného mesiaca.

§ 7

Hlásenie musí byť podpísané dvomi osobami, oprávnenými konať v mene

banky a zodpovednými za riadenie banky ako celku.

§ 8

Útvar vnútornej kontroly banky overí, či údaje obsiahnuté v mesačnom

hlásení sú úplné a správne.

§ 9

/1/ Banka požiada audítora určeného podľa osobitného zákona , aby overil

a vypracoval písomnú správu o tom:

a) či systém na vypracovanie hlásení je vybudovaný tak, aby verne

zobrazoval skutočné úverové angažovanosti banky,

b) či údaje obsiahnuté v hlásení k 31.decembru bežného roka sú úplné

a správne.

/2/ Banka predloží kópiu správy vypracovanej audítorom o skutočnostiach

podľa odseku 1 bankovému dohľadu NBS najneskôr do 30. apríla

nasledujúceho roka.

Organizačné požiadavky

§ 10

/1/ Banky si vytvoria a budú udržiavať informačný systém, ktorý je vhodný

na sledovanie hrubej a čistej úverovej angažovanosti.

/2/ Banky zabezpečia pravidelné odovzdávanie informácií o úverovej

angažovanosti štatutárnemu orgánu a dozornej rade banky.

§ 11

/1/ Banky sú povinné ustanoviť vo svojich predpisoch vlastné limity

čistej úverovej angažovanosti.

/2/ Banky ustanovia vo svojich predpisoch o úverovej angažovanosti limity

pre ekonomické sektory alebo geografické územia, ak je sústredenie

úverovej angažovanosti v týchto skupinách významné z hľadiska

koncentrácie rizík.

/3/ Predpis o limitoch úverovej angažovanosti musí byť schválený

štatutárnym orgánom banky a na jeho dodržiavanie musí dohliadať dozorná

rada banky.

/4/ Predpisy podľa odsekov l a 2, ako aj ich zmeny, predkladá banka

bankovému dohľadu NBS ihneď po ich prijatí. Predpisy platné ku dňu

účinnosti tohto opatrenia predloží banka do jedného mesiaca odo dňa

účinnosti tohto opatrenia.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 12

Banky sú povinné zasielať hlásenia podľa § 8 tohto opatrenia počnúc

hlásením k 31. marcu 1994.

§ 13

/1/ Limit, určený v § 3 ods. 1 je 40 % do 31. decembra 1995.

/2/ Limit, určený v § 3 ods. 5 bude uplatňovaný do 31. decembra 1995 na

tie ČÚA, ktoré prekračujú 25%.

/3/ Bez toho, aby to odporovalo odsekom 1,2 tohto ustanovenia, akákoľvek

ČÚA, ktorá v čase vydania tohto opatrenia neprekračuje limity ustanovené

v § 3 ods.1 a 5 nesmie byť zvýšená nad tieto úrovne.

/4/ Akákoľvek ČÚA, ktorá v čase vydania tohto opatrenia prekračuje limity

stanovené § 3 ods. 1 a 5 nesmie byť zvýšená nad tú úroveň, ktorá bola

dosiahnutá v čase vydania tohto opatrenia.

§ 14

Zrušuje sa Opatrenie Štátnej banky československej č.10 zo 16. marca

1992 o úverovej angažovanosti bánk v znení opatrenia Štátnej banky

československej č. 27 zo 4. augusta 1992.

§ 15

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Vladimír Masár, v.r.

guvernér

vypracoval: odbor dohliadací, Ing. Štefan Galbáč, tel: 362 160

Príloha č. 1 Vysvetlivky k označeným pojmom.

1) Finančnými aktívami na účely tohto opatrenia sú:

a) všetky zmluvné pohľadávky banky vzťahujúce sa na peňažné plnenie v

prospech banky vrátane takých, ktorých plnenie je podmienené (viazané

na splnenie podmienky),

b) pohľadávky banky voči vkladateľovi cenného papiera, ktorý má banka

v držbe.

2) Čistá účtovná hodnota je účtovná hodnota po odpočítaní opravných

položiek.

3) Neodvolateľný záväzok je taký, ktorý nemôže ani jedna zmluvná strana

vypovedať ani zmeniť pred dohodnutým termínom, ak nie je vo vzájomnej

zmluve dohodnuté inak.

4) Banka má dokument, ktorý ju bezpodmienečne oprávňuje manipulovať s

tovarom a tento je adresovaný výhradne banke. Tento dokument nemôže banka

dať tretej osobe, pokiaľ platba nie je ukončená.

5) Pod pojmom centrálna vláda sa rozumejú ministerstvá a oddelenia

výkonných orgánov centrálnej vlády a orgány štátnej správy, taktiež

vládne agentúry založené alebo poverené vládou, slúžiace verejným účelom,

ktorých záväzky sú úplne zaručené bezpodmienečnou, výslovnou,

neobmedzenou zárukou centrálnej vlády.

6) Zóna A zahrňuje všetky štáty OECD t. j. Rakúsko, Austráliu, Belgicko,

Kanadu, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, SRN, Grécko, Island, Írsko,

Taliansko, Japonsko, Luxembursko, Nový Zéland, Nórsko, Holandsko,

Portugalsko, Španielsko, Švédsko Švajčiarsko, Turecko, Veľkú Britániu a

USA.

7) Vládou podporované inštitúcie sú inštitúcie založené alebo najaté

vládou, slúžiace verejným účelom, ktorých záväzky nie sú bezpodmienečne,

výslovne a neobmedzene zaručené centrálnou vládou, ale existuje vysoká

pravdepodobnosť , že v prípade finančných ťažkostí by takúto inštitúciu

podporil štát.

8) Medzinárodné rozvojové banky:

IBRD, EBRD, IFC, IABD, The council of European Resettlement Fund, The

Nordic Investment Bank, The Caribean Development Bank, EIB

9) § 19 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách

10) § 19 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách

Hlásenie o úverovej angažovanosti – len vo vestníku NBS