en en

Opatrenie NBS č. 5/1994

O P A T R E N I E č.  5

Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994

o regulácii menových pozícií bánk

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21 / l992 Zb., o bankách a

§ 19 zákona č.566/1992 Zb., o Národnej banke Slovenska, ustanovuje:

Účel opatrenia

§ 1

/1/ Banka, ktorá na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska

(ďalej len „NBS“) vykonáva operácie s devízovými hodnotami, je

vystavená riziku straty v dôsledku pohybu výmenných devízových kurzov

(ďalej len „devízové riziko“). Devízové riziko závisí od

rozsahu otvorenosti menovej pozície.

/2/ Účelom tohto opatrenia je limitovať prípadné straty, vyplývajúce z

otvorených menových pozícií.

Základné pojmy

§ 2

/1/ „Individuálna menová pozícia“ cudzej meny znamená pri

platnom devízovom kurze protihodnotu v slovenských korunách (ďalej len

SKK) sumy tej meny, ktorá určuje potenciálny zisk alebo stratu, ktoré

banke vzniknú ak sa kurz devízového trhu príslušnej meny odchýli od jeho

súčasnej úrovne.

/2/ Individuálnu menovú pozíciu hodnotenej meny vypočítame z hodnôt

príslušných položiek aktív (zadávaných so znamienkom +) a pasív

(zadávaných so znamienkom -)1).

K takýmto položkám aktív patria:

 

a) všetky cenné papiere, do ktorých banka investovala a u ktorých sa

trhová hodnota obyčajne určuje na základe kótovania vyjadreného v

posudzovanej mene;

 

b) všetky fixné aktíva, ktoré má banka v štáte kde je posudzovaná mena

národnou menou;

 

c) všetky ostatné (peňažné) aktíva vedené v posudzovanej

mene2);

 

d) všetky peňažné čiastky vedené v posudzovanej mene, ktoré banka

obdrží za predaj záväzkov pred lehotou splatnosti vrátane okamžitých

(spot), vopred

1) Zlato a iné cenné kovy sa považujú za menu.
2) Časové rozlíšenie viažuce sa k prijatým a vydaným úrokom

splatným v zahraničnej mene – a iné ľubovolné príjmy alebo výdavky

splatné v zahraničnej mene, ku ktorým sa časové rozlíšenie viaže – sú

účtované v primeranej mene a primeraným spôsobom tak, že individuálna

menová pozícia je vypočítaná pre ľubovolnú menu na základe účtovníctva

a plne zohľadňuje skutočnú menovú pozíciu tak, ako je definovaná v

ods.1.

 

preplatených (forward) i termínových (future) výmenných a menových

kontraktov, krížových úrokových swapov, predaja cenných papierov alebo

predaja ostatných aktív3);

 

e) cenné papiere a fixné aktíva, ktoré je banka povinná v budúcnosti

prijať v deň určený dohodou, resp. v deň

doručenia4);

 

f) pokladničná hotovosť, ktorou možno zabezpečiť predajné menové opcie

vypísané bankou, pri ktorých kupujúci získal opčné právo vyplatiť

čiastku peňazí v posudzovanej mene banke;

 

g) podľa uváženia vykazujúcej banky možno tu zahrnúť alebo nezahrnúť

ľubovoľnú čiastku peňažných prostriedkov vedených v posudzovanej mene,

ktorú môže banka získať v rámci predajných menových opcií vypísaných

bankou za predpokladu, že agregovaná potenciálna strata v zahraničnej

mene, ktorá by banke vznikla, ak by sa rozhodla realizovať tieto opcie,

neprekročí celkom 0,5 % kapitálu vykazujúcej banky.

 

K takýmto položkám pasív patria:

 

a) všetky peňažné pasíva vedené v posudzovanej mene2),

5),

 

b) všetky peňažné čiastky vedené v posudzovanej mene, ktoré banka musí

vyplatiť za záväzky nákupené pred lehotou splatnosti, vrátane záväzkov

z okamžitých (spot), vopred preplatených (forward) i terminových

(future) výmenných a menových kontraktov, krížových úrokových swapov,

nákupu cenných papierov alebo nákupu iných

aktív3);

 

c) cenné papiere a fixné aktíva, ktoré je banka povinná v budúcnosti

predať v deň doručenia určený dohodou4);

 

d) pokladničná hotovosť, ktorou možno zabezpečiť nákupné menové opcie

vypísané bankou, čím kupujúci získal opčné právo dostať od banky

čiastku peňazí vedených v posudzovanej mene;

 

e) podľa uváženia vykazujúcej banky tu možno zahrnúť alebo nezahrnúť

určitú čiastku peňažných prostriedkov vedených v posudzovanej mene,

ktorú môže banka získať v rámci kúpnych menových opcií vypísaných

bankou za predpokladu, že agregovaná potenciálna strata v zahraničnej

mene, ktorá by mohla banke vzniknúť, ak by sa rozhodla tieto opcie

realizovať, neprekročí celkom 0.5 % kapitálu vykazujúcej banky.

Individuálna menová pozícia znamená teda absolútnu hodnotu rozdielu

medzi aktívami a pasívami banky v jednotlivej cudzej mene vyjadrenú v

SKK. Individuálna menová pozícia bude vypočítaná na základe všetkých

uvedených súvahových a podsúvahových položiek bez ohľadu na to, či sú

zúčtované v účtovníctve vykazujúcej banky v SR alebo v účtovníctve

pobočky, ktoré je vedené v zahraničí.

3) Celý podiel aktív a pasív, t.j. nesplatených záväzkov

kúpiť/predať tak ako sú zaznamenané v súvahe.

4) Ak cenné papiere a fixné aktíva sú zúčtované v mene v spojitosti

s položkami a) a b).

5) Zahrnie sa tu hodnota kapitálu, ak je vyjadrený v posudzovanej

mene.

/3/ Banka má „dlhú pozíciu“, ak hodnota aktív

je vyššia ako hodnota pasív, to znamená, že ich rozdiel je kladné číslo.

/4/ Banka má „krátku pozíciu“, ak hodnota

aktív je nižšia ako hodnota pasív, to znamená, že ich rozdiel je záporné

číslo.

/5/ „Agregovaná pozícia v skupine mien“ je

väčší zo súčtov absolútnych hodnôt všetkých dlhých a všetkých krátkych

individuálnych menových pozícií danej skupiny.

/6/ „Otvorená korunová pozícia“ je rozdiel

medzi súčtom absolútnych hodnôt všetkých „krátkych“ a

„dlhých“ individuálnych menových pozícií. Vypočítaná hodnota sa

uvedie do stĺpca s nižšou absolútnou hodnotou týchto súčtov v prílohe

č.1.

/7/ „Celková menová pozícia“ je súčet

absolútnych hodnôt všetkých „krátkych“ alebo všetkých

„dlhých“ individuálnych menových pozícii

banky6).

/8/ „Priebežná pozícia“ znamená pozíciu, ktorá

platí v určitom čase počas obchodného dňa až do uzatvorenia obchodu.

/9/ „Medzidňová pozícia“ znamená pozíciu,

ktorá platí po uzatvorení obchodovania v danom dni a prenáša sa do

nasledujúceho dňa.

/10/ Kapitálom banky sa na účely tohto opatrenia rozumie kapitál

definovaný v opatrení NBS o kapitálovej primeranosti

bánk7);

Limity

§ 3

/1/ Banka je povinná počas dňa obchodovať tak, aby udržiavala svoju

menovú pozíciu v určenom limite prepočítanom z kapitálu banky.

6) Súčet všetkých krátkych pozícií a súčet všetkých dlhých pozícií

sa nevyhnutne rovnajú ak:

a) aktíva a pasíva v zahraničnej mene ako aj horeuvedené možné

podsúvahové položky sú hneď zhodnotené podľa trhových podmienok

existujúcich v tom čase a

b) ak sa berie do úvahy aj individuálna menová pozícia v

SKK.

7) Opatrenie NBS zo dňa 31. januára 1994 o kapitálovej primeranosti

bánk.

/2/ Individuálna medzidňová pozícia v akejkoľvek voľne vymeniteľnej

mene8) má limit 10 % .

/3/ Individuálna medzidňová menová pozícia v nie voľne vymeniteľnej

mene9) má limit 2 %.

/4/ Pre ostatné voľne a nie voľne vymeniteľné meny platia rovnaké limity

ako u individuálných mien danej skupiny10).

/5/ Agregovaná pozícia v nie voľne vymeniteľných menách s výnimkou SKK má

limit 7%.

/6/ Medzidňová korunová pozícia v SKK, vzhľadom na prístupové podmienky

obchodných bánk na devízový fixing NBS, má limit 15 % pre krátku pozíciu

a 5 % pre dlhú pozíciu.

/7/ Medzidňová celková menová pozícia má limit 25 %.

/8/ Limity ustanovené v predchádzajúcich bodoch sa nevzťahujú na pobočky

zahraničných bánk na území SR, ktoré sú vyňaté podľa § 12 Opatrenia NBS o

kapitálovej primeranosti bánk za predpokladu, že:

– podobné reštrikcie platné v banke krajiny pôvodu sa budú vzťahovať

na banku ako celok,

– organizácia banky umožní monitorovať pozície v zahraničnej mene

vznikajúce pri transakciách pobočky, vrátane denného podávania správ

o menových pozíciach ústrediu alebo jej regionálnemu centru.

Hlásenia

§ 4

/1/ Banka je povinná zostavovať hlásenie o menových pozíciach /ďalej len

„hlásenie“/ denne a to podľa stavu medzidňovej pozície po

uzatvorení dňa.

8) Voľne vymeniteľnými menami sa na účely tohto opatrenia rozumejú

meny uvádzané v kurzovom liste NBS (kurzy devízového trhu) – BEF, DEM,

DKK, ESP, FRF, GBP, IEP, ITL, LUF, NLG, PTE, XEU, ATS, FIM, GRD, CHF,

NOK, SEK, AUD, CAD, USD, JPY a XDR.

9) Nie voľne vymeniteľnými menami sa na účely tohto opatrenia

rozumejú meny uvádzané v kurzovom liste NBS (kurzy devízového trhu),

okrem voľne vymeniteľných mien uvedených v bode /8/

10) Ostatnými voľne a nie voľne vymeniteľnými menami sa rozumejú

všetky tie meny danej skupiny, ktoré nie sú uvedené v predtlači

hlásenia alebo neboli uvedené pri aktualizácii formou Oznámenia

bankového dohľadu.

/2/ Hlásenia sa zostavujú podľa vzorov uvedených v Prílohe 1 a

predkladajú sa bankového dohľadu NBS týždenne v prvý pracovný deň po

vykazovanom dni. Ak je vývoj menových pozícií banky nepriaznivý, môže

bankový dohľad NBS vyžadovať i denné predkladanie týchto hlásení.

/3/ Útvar vnútornej kontroly banky overuje úplnosť a správnosť údajov

obsiahnutých v hlásení.

/4/ Hlásenie musí byť podpísané dvoma osobami, oprávnenými konať v mene

banky a zodpovednými za riadenie banky ako celku.

/5/ Hlásenia predkladajú všetky banky, vrátane pobočiek zahraničných bánk

na základe zákona11).

/6/ Banka požiada audítora, aby overil a vypracoval

správu12) o tom :

a) či systém na vypracovanie hlásení je vybudovaný tak, aby verne

zobrazoval skutočné menové pozície banky;

b) či údaje obsiahnuté v hlásení k 31. decembru bežného roku sú

správne.

/7/ Banka predloží bankovému dohľadu NBS správu podľa odseku 6 najneskôr

do 20. apríla nasledujúceho roka.

Organizačné požiadavky

§ 5

/1/ Banky vytvoria zodpovedajúci informačný systém na sledovanie menových

pozícií podľa požiadaviek obsiahnutých v tomto opatrení. Ďalej musia

zabezpečiť, aby pri konsolidácii s pozíciami podnikov, ktoré priamo,

alebo nepriamo riadia neprevýšili určené limity.

/2/ Banky vypracujú písomne Zásady devízovej politiky (ďalej len

„zásady“). Zásady budú obsahovať minimálne nasledujúce údaje:

a) typ operácií, ktoré sú oprávnení vykonávať dealeri;

b) vnútorné limity banky pre otvorené devízové pozície;

c) vnútorný systém hlásení;

d) účtovný, overovací a kontrolný systém zaručujúci riadny prehľad o

vnútorných limitoch a povolených výnimkách;

e) organizačné opatrenia zabezpečujúce oddelenie určitých činností u

tých osôb, ktoré sú spojené aj s vykonávaním devízových operácii;

11) § 24 zákona č.21/1992 Zb., o bankách. 12) § 22 zákona č.21/1991

Zb., o bankách.

 

f) odôvodnenie pre ustanovenie niektorých vnútorných limitov (vo vzťahu

k ziskovosti banky, kapitálu, premenlivosti kurzov určitých mien,

veľkosti a likvidite trhu určitých mien, stupňu vedomostí pracovníkov

vykonávajúcich devízové obchody, pokiaľ sa týka techniky riadenia

rizík, trhu a spoľahlivosti týchto pracovníkov).

/3/ Najvyšší štatutárny orgán vykazujúcej banky schváli

„zásady“ formou príkazu.

/4/ Banky predložia kópiu „zásad“ bankovému dohľadu NBS

najneskôr do jedného mesiaca a to banky už fungujúce od nadobudnutia

účinnosti tohto opatrenia a novozaložené banky od začatia svojej

činnosti.

/5/ Banky zabezpečia pravidelný a spoľahlivý tok informácií príslušným

výkonným a kontrolným orgánom banky, čo im umožní sledovať menové

pozície, prekračovanie vnútorných limitov a ziskovosť devízových

operácií.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 6

/1/ Limity ustanovené v § 3 platia od nadobudnutia účinnosti tohto

opatrenia a ich zmeny budú uverejňované formou Oznámenia NBS.

/2/ Ak banka v dôsledku mimoriadnych okolností dočasne prekročí limity

stanovené v § 3, je povinná ich dosiahnuť už na druhý pracovný deň po dni

prekročenia.

/3/ Dočasné prekročenie limitov musí byť vopred schválené vedúcim

pracovníkom vykazujúcej banky, ktorý je zodpovedný za dodržiavanie

limitov ustanovených v tomto opatrení.

§ 7

Zrušuje sa Opatrenie Štátnej banky československej č.26 z 1.júna 1992 o

obmedzeniach a podmienkach pre nezabezpečené devízové pozície bánk.

§ 8

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Vladimír Masár, v.r.

guvernér

vypracoval: odbor dohliadací, Doc. Ing. František Kobyda, CSc., tel: 362

160

Príloha: HLÁSENIE O MENOVEJ POZÍCII BANKY – len vo

vestníku NBS