en en

Opatrenie NBS č. 6/1994

O P A T R E N I E č.  6

Národnej banky Slovenska zo dňa 17. júna 1994,

ktorým sa určujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými

hodnotami

vykonávanými bankami

Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 29 písm. c / zákona NR SR

č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska určuje podmienky pre obchod

so zahraničnými cennými papiermi vykonávaný bankami a pobočkami

zahraničných bánk za podmienok ustanovených Devízovým zákonom č.

528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 1

Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je určiť podmienky obchodovania so zahraničnými

cennými papiermi na vlastný účet alebo na účet klienta.

§ 2

Rozsah pôsobnosti

Toto opatrenie sa vzťahuje na banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej

len „banka“), ktoré môžu v zmysle

povolenia1) vydaného Národnou bankou Slovenska

obchodovať2) (so zahraničnými cennými

papiermi3)) na vlastný účet alebo na účet

klienta.

Obchodovanie na vlastný účet

§ 3

/1/ Banky môžu obchodovať na vlastný účet so zahraničnými cennými

papiermi len s devízovými cudzozemcami a bankami podľa ustanovenia § 2.

/2/ Banky môžu na vlastný účet nakúpiť od devízových tuzemcov len

zahraničné cenné papiere nadobudnuté v súlade so všeobecne záväznými

právnymi predpismi (najmä dedením, darovaním, odkazom, na základe

udeleného devízového povolenia).

1)§ 1 ods.3 písm. h/ bod 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení

zákona č. 264/1992 Zb.

2)§ 2 písm.f/ zákona č. 528/1990 Zb. Devízový zákon v znení

neskorších predpisov – úplné znenie č. 50/1994 Z.z.

3)§ 2 písm. d/ zákona č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

– úplné znenie č. 50/1994 Z.z.

§ 4

Banky môžu na vlastný účet nakupovať zahraničné cenné papiere, s

ktorými je spojené právo účasti na majetku v zahraničí (najmä akcií,

dočasných listov alebo podielových listov) a predávať ich devízovému

cudzozemcovi len na základe devízového

povolenia4).

§ 5

Obchodovanie na účet klienta

Banky môžu obchodovať so zahraničnými cennými papiermi na účet klienta

len

a/ s devízovými cudzozemcami,

b/ s bankami,

c/ s devízovými tuzemcami, ktorým bolo udelené devízové povolenie na

nákup alebo predaj zahraničných cenných

papierov5).

§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Vladimír Masár, v.r.

guvernér

Vydávajúci útvar: Úsek bankového dohľadu

Vypracoval: JUDr. František Hetteš, tel. 362 160

4) § 34 zákona č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov – úplné

znenie č. 50/1994 Z.z.

5) § 7 ods. 3, § 14, § 23 ods. 3, § 34 zákona č. 528/1990 Zb. v

znení neskorších predpisov – úplné znenie č. 50/1994 Z.z.