en en

Opatrenie NBS č. 7/1994

O P A T R E N I E č.  7

Národnej banky Slovenska zo dňa 9.decembra 1994,

ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami
zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 24 ods.2 zák.č. 21/1992 Zb. o bankách

ustanovuje:

§1

/1/ Banky1/ a pobočky zahraničných bánk2/ zostavujú a Národnej banke

Slovenska predkladajú tieto výkazy:

Označenie výkazu Názov výkazu

Bil /NBS/ 1-12 Mesačná bilancia aktív a pasív

Bil /NBS/ 2-04 Štvrťročný výkaz ziskov a strát

V /NBS/ 1-12 Výkaz o hotovostnom peňažnom obehu

V /NBS/ 3-12 Mesačný výkaz o úveroch

V /NBS/ 4-55 Hlásenie o stave úverov a vkladov bánk

V /NBS/ 5-12 Mesačný výkaz o vkladoch

V /NBS/ 6-36 Dekádny prehľad o aktívach a pasívach

V /NBS/ 7-12 Prehľad o stave úverov v členení podľa úrokových sadzieb

V /NBS/ 8-12 Mesačný výkaz o cenných papieroch v majetku bánk

V /NBS/ 9-12 Prehľad o čerpaní úverov v členení podľa úrokových sadzieb

V /NBS/ 10-12 Hlásenie o úrokových sadzbách za vklady a úvery

V /NBS/ 11-12 Mesačný výkaz o objeme vkladov a výške úrokových sadzieb

V /NBS/ 12-12 Mesačný výkaz o úveroch a vkladových medzibankových obchodoch

V /NBS/ 13-04 Štvťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch

V /NBS/ 17-98 Evidencia nákupov a predajov na medzibankovom trhu

B/NBS/ 1-12 Mesačný výkaz o aktívach a pasívach vo vzťahu k Českej republike

Dev /NBS/ 11-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách

Dev /NBS/ 12-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných

menách

Dev /NBS/ 13-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v nekonvertibilných

menách

Dev /NBS/ 14-04 Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa

územného členenia

Dev /NBS/ 19-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v členení

podľa mien

Dev /NBS/ 20-98 Denný výkaz o devízovej pozícii

Dev /NBS/ 21-52 Hlásenie o nákupe a predaji konvertibilných mien

Dev /NBS/ 22-12 Mesačný výkaz o nákupe a predaji valút a šekov v Kč

a HUF

E /NBS/ 1-04 Prehľad o rozvoji peňažného sektora v SR

FORM 1363 /E/ FORM 1: Základné údaje o každom jednotlivom dlhodobom

záväzku

FORM 1364 /E/ FORM 1A: Budúca výška splátok istiny a úroku

/upresňujúce resp. opravné údaje k výkazu FORM 1/

FORM 1365 /E/ FORM 2: Stav a transakcie vo vykazovanom období

FORM 1366 /E/ FORM 3: Vykazovanie opráv

FORM 1388 /E/ FORM 4: Vykazovanie súkromného negarantovaného dlhu

2/ Vzory výkazov podľa odseku 1 sú prílohou tohoto opatrenia.

1/ § 1 ods.1 zákona č.21/1992 Zb., o bankách2/ § 1 ods.5 zákona č.21/1992 Zb., o bankách

§ 2

1/ Banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú výkazy stanovené v

§ 1 ods.1. Národnej banke Slovenska týmto spôsobom:

P r e d k l a d a n i e v ý k a z u

Označenie výkazu  Periodicita  Termín           Forma
Bil /NBS/ 1-12   mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
  nasledujúceho mesiaca
Bil /NBS/ 2 -04  štvrťročne  do 25. kalendárneho dňa   automatizovane
  nasledujúceho mesiaca
  po ukončení štvrťroka
V /NBS/ 1-12    mesačne    do 13. kalendárneho dňa   písomne
  nasledujúceho mesiaca
V /NBS/ 3-12    mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
  nasledujúceho mesiaca
V /NBS/ 4-55    2 krát    každý tretí a posledný   automatizovane
  týždenne   pracovný deň v týždni    /faxom/
  do 11:00 hod.
V /NBS/ 5-12    mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
  nasledujúceho mesiaca
V /NBS/ 6-36    dekádne    do 5.,15. a 25. kalendár.  automatizovane
  dňa v mesiaci
V /NBS/ 7-12    mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
  nasledujúceho mesiaca
V /NBS/ 8-12    mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
  nasledujúceho mesiaca
V /NBS/ 9-12    mesačne    do 15. kalendárneho dňa   automatizovane
  nasledujúceho mesiaca
V /NBS/ 10-12   mesačne    do 25. predchádzajúceho   automatizovane
  a pri zmene  mesiaca ku dňu stavu
  úrok. sadzby
V /NBS/ 11-12   mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
  nasledujúceho mesiaca
V /NBS/ 12-12   mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
  nasledujúceho mesiaca
V /NBS/ 13-04   štvrťročne  do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
  nasledujúceho mesiaca
  po ukončení štvťroka
V /NBS/ 17-98   denne     v prípade uzatvorených   automatizovane
  obchodov do 12:00 h.    /faxom/
  nasledujúceho mesiaca
B /NBS/ 1-12    mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
  nasledujúceho mesiaca
Dev /NBS/ 11-12  mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
  nasledujúceho mesiaca
Dev /NBS/ 12-12  mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
  nasledujúceho mesiaca
Dev /NBS/ 13-12  mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
  nasledujúceho mesiaca
Dev /NBS/ 14-04  štvrťročne  do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
  nasledujúceho mesiaca
  po ukončení štvrťroka
Dev/NBS/ 19-12   mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
  nasledujúceho mesiaca
Dev /NBS/ 20-98  denne     do 11:00 hod. nasledujúceho automatizovane
  pracovného dňa       /faxom/
Dev/NBS/ 21-52   týždenne   každý posledný pracovný   písomne
  deň v týždni do 11:00hod.  /faxom/
  mesačne    nasledujúci pracovný    písomne
  deň po skončení mesiaca   /faxom/
  do 11:00 hod.
Dev /NBS/ 22-12  mesačne    do 10. kalendárneho dňa   písomne
  nasledujúceho mesiaca
E /NBS/ 1-04    štvrťročne  do 5. kalendárneho dňa   písomne
  nasledujúceho mesiaca
  po ukončení štvrťroka
FORM 1363 /E/   štvrťročne  do 15. kalendárneho dňa   písomne
  nasledujúceho mesiaca
  po ukončení štvrťroka,
  v ktorom záväzok vznikol
FORM 1364 /E/   štvrťročne  v prípadoch stanovených   písomne
  metodikou Svetovej banky
  do 15. kalendárneho dňa
  nasledujúceho mesiaca
  po ukončení štvrťroka
FORM 1365 /E/   ročne     do 15. marca nasledujúceho písomne
  roka
FORM 1366 /E/   štvrťročne  v prípade opráv ročných   písomne
  údajov do 15. marca,
  v prípade opráv štvrťročných
  údajov do 15. kalendárneho
  dňa po ukončení štvrťroka
FORM 1388 /E/   ročne     do 15. marca         písomne
  nasledujúceho roka

/2/ Výkazy predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk organizačným

útvarom Národnej banky Slovenska tak ako sú uvedené na jednotlivých výkazoch.

Výkazy V/NBS/1-12 predkladajú banky v regionálnom členení pobočkám Národnej

banky Slovenska. Výkazy V/NBS/3-12 a V/NBS/5-12 predkladajú banky v regionálnom

členení pobočkám Národnej banky Slovenska podľa regiónu a súhrnne ústrediu

Národnej banky Slovenska.

Výkazy Svetovej banky predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk

odboru štatistiky Národnej banky Slovenska.

§3

/1/ Banky a pobočky zahraničných bánk pôsobiace v Slovenskej republike

predkladajú Národnej banke Slovenska výkazy podľa § 2 v týchto variantoch:

a/ výkazy banky za Slovenskú republiku, t.j. súhrnne za centrálu a pobočky

v Slovenskej republike,

b/ výkazy za centrálu a pobočky banky v Slovenskej republike podľa ich

regionálnej príslušnosti k pobočkám Národnej banky Slovenska,

c/ výkazy banky ako akciovej spoločnosti alebo štátneho peňažného ústavu

celkom /vrátane pobočiek banky v zahraničí/,

d/ výkazy pobočiek zahraničných bánk, ktoré pôsobia v Slovenskej republike.

/2/ Jednotlivé výkazy predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk

vo variantoch podľa odseku 1 takto /uplatnené varianty sú označené „x“/:

Označenie výkazu V a r i a n t  p r e d l o ž e n i a v ý k a z u
   a/       b/       c/      d/
 
Bil /NBS/ 1-12    x               x       x
Bil /NBS/ 2-04    x               x       x
V /NBS/ 1-12            x               x
V /NBS/ 3-12     x       x               x
V /NBS/ 4-55     x                      x
V /NBS/ 5-12     x       x               x
V /NBS/ 6-36     x                      x
V /NBS/ 7-12     x                      x
V /NBS/ 8-12     x                      x
V /NBS/ 9-12     x                      x
V /NBS/ 10-12    x                      x
V /NBS/ 11-12    x                      x
V /NBS/ 12-12    x                      x
V /NBS/ 13-04    x                      x
V /NBS/ 17-98    x               x       x
B /NBS/ 1-12     x                      x
Dev /NBS/ 11-12   x                      x
Dev /NBS/ 12-12   x                      x
Dev /NBS/ 13-12   x                      x
Dev /NBS/ 14-04   x                      x
Dev /NBS/ 19-12   x                      x
Dev /NBS/ 20-98   x                      x
Dev /NBS/ 21-52   x                      x
Dev /NBS/ 22-12   x                      x
E /NBS/ 1-04                     x      x

3/ Výkazy FORM 1363/E/, 1364/E/,1365/E/, 1366/E/, 1388/E/ predkladajú

banky podľa metodiky stanovenej svetovou bankou.

§4

Banky a pobočky zahraničných bánk predložia Národnej banke Slovenska

do 31.3.1995 výkazy Bil /NBS/ 1-12, V /NBS/ 3-12, V /NBS/ 5-12, B /NBS/

1-12 a Dev /NBS/ 11-12 podľa § 3 ods.1 písm.a/ a d/ zostavené k 1.1.1995

v metodike roku 1995.

§5

Národná banka Slovenska môže v nevyhnutných prípadoch vykonať zmeny

vo výkazoch, ktoré sú prílohou tohoto opatrenia.

§6

Týmto opatrením nie je dotknutá povinnosť bánk a pobočiek zahraničných

bánk predkladať Národnej banke Slovenska výkazy, resp. iné podklady stanovené

podľa iných ustanovení zákona č. 21/1992 Zb., zákona č. 528/1990 Zb.v znení

neskorších predpisov a zákona č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

§7

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.

Vladimír Masár, v.r.

guvernér

Vydávajúci útvar: Odbor štatistiky

Prílohy – len vo vestníku NBS.