en en

Oznámenie - dohoda

O Z N Á M E N I E
Národnej banky Slovenska zo dňa 30. marca 1994
o uzavretí dohody medzi Národnou bankou Slovenska a Maďarskou

národnou bankou

o vzájomných platbách

V súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky (SR) a vládou

Maďarskej republiky (MR) o obchode a platbách zo dňa 1.1.1993,

Národná banka Slovenska a Maďarská národná banka (ďalej len NBS a MNB;

obidve zmluvné banky)

– potvrdzujú a podporujú použitie voľne vymeniteľných mien (VVM) pri

obchodných platbách medzi oboma krajinami,

– uznávajú a podporujú použitie slovenskej koruny (SKK) a maďarského

forintu (HUF) pri vzájomných neobchodných platbách medzi SR a MR,

– spoločne sa snažia zjednodušiť prevody niektorých druhov

neobchodných platieb (inkasné príkazy) medzi fyzickými a právnickými

osobami SR a MR).

V súvislosti s tým sa NBS a MNB dohodli nasledovne:Článok I

Osoby, ktoré sú považované za devízových tuzemcov v zmysle devízových

predpisov SR alebo MR, môžu pri pobyte v druhej krajine používať jej

menu na platby spojené s ich pobytom v krajine.Článok II

Nákup a predaj národnej meny (hotovosti a šekov) sa uskutočňuje v

obidvoch krajinách oprávnenými peňažnými ústavmi (komerčnými bankami a

inými oprávnenými subjektami) podľa trhového kurzu t. j. vychádzajúc z

ponuky a dopytu na základe ich zainteresovanosti. Uvedené zmenárenské

subjekty budú trvale oznamovať svoje obchodné podmienky výmeny

hotovosti a šekov.Článok III

Každá zo zmluvných bánk bude na požiadanie subjektu druhej krajiny

vymieňať svoje bankovky a mince, ktoré stiahla z obehu, za ekvivalentnú

hodnotu platných bankoviek a mincí v priebehu stanovenej lehoty takejto

výmeny.Článok IV

a) Limit dovozu/vývozu hotovosti HUF do MR pre osoby SR bude 10 000,-

HUF/osoba/cesta, limit dovozu/vývozu hotovosti SKK do SR pre osoby MR

bude 4000 SKK/osoba/cesta, v súčasnosti v bankovkách nominálnej hodnoty

neprevyšujúcej 1000 HUF a 500 SKK. Pri prevoze hotovosti SKK alebo HUF v

rámci horeuvedeného limitu sa nebude na hraničných priechodoch vyžadovať

preukázanie pôvodu hotovosti.

b) Obmedzenia uvedené v bode a/ tohoto článku sa nevzťahujú na oprávnené

finančné inštitúcie pri dovoze / vývoze národných mien spojenej s ich

činnosťou nákupu a predaja národných mien ( s pripísaním prebytkov na

účte alebo pre ekvivalentnú výmenu národných mien). Zmluvné banky

povoľujú zainteresovaným oprávneným bankám vývoz/dovoz do druhej krajiny

sumy v národných menách prevyšujúce vyššie uvedené limity.Článok V

a) Zmluvné banky povoľujú zainteresovaným komerčným bankám vydávať svoje

šeky v SKK a HUF s cieľom zabezpečenia osôb pre ich cesty do druhej

krajiny. Banky, vydávajúce šeky a tiež zmenárenské subjekty, ktoré ich

predávajú a nakupujú, berú na seba zodpovedajúce povinnosti platné v

medzinárodnej praxi.

b) Vývoz/dovoz šekov, ich predaj, výmena a spätný nákup zmluvnými bankami

nebudú obmedzené.Článok VI

a/ S cieľom uskutočňovania bezhotovostných platieb neobchodných operácií

obidve zmluvné banky budú napomáhať, aby zainteresované oprávnené

komerčné banky obidvoch krajín otvorili navzájom zodpovedajúce účty(

ďalej zmluvné účty ) v národných menách SKK a HUF. Bezhotovostné operácie

v národných menách sa uskutočňujú len medzi bankami, ktoré uzatvorili

dvojstrannú dohodu, alebo prostredníctvom týchto bánk.

b/ Podmienky vedenia zmluvných účtov( použitie prostriedkov, úrokové

sadzby atď.) musia byť odsúhlasené a zakotvené v dohode o vedení

zmluvných účtov medzi splnomocnenými zmluvnými komerčnými bankami.

Pri tomto musia byť dodržané nasledovné princípy

– splnomocnená banka vedie zmluvný účet v národnej mene svojej krajiny

pre banku druhej krajiny,

– zmluvné účty v národnej mene môžu byť kryté

1/ hotovostným vkladom a bezhotovostným prevodom v národnej mene na

základe platobného príkazu majiteľa účtu,

2/ simultánnou výmenou ekvivalentných súm v národných menách t.j.

súčasným kreditovaním oboch účtov,

– oprávnené banky budú uskutočňovať vzájomnú výmenu národných mien na

základe vzájomne dohodnutého kurzu,

– oprávnené banky budú vo vzťahu k svojim klientom využívať vlastné

trhové kurzy stanovené na základe dopytu a ponuky,

-limity prostriedkov na zmluvných účtoch a tiež limity debetných

zostatkov sa stanovia komerčným bankám v objemoch odsúhlasených

centrálnymi bankami.

c/ Pasívne saldo neobchodných platieb je možné na základe Dohody

zmluvných bánk vyrovnať prostredníctvom zúčtovania za zahraničnoobchodné

a iné operácie.

d/ Platby prostredníctvom „zmluvných účtov“ sa budú medzi

komerčnými bankami uskutočňovať v súlade s touto Dohodou a devízovým

zákonom každej krajiny a tiež v súlade s dohodou o podmienkach vedenia

zmluvných účtov, pričom bude potrebné uvádzať platobný titul.

e/ Zmluvné banky určujú, s prihliadnutím na svoj systém devízového

dohľadu, niektoré tituly neobchodných platieb, pod ktorými sa budú

uskutočňovať prevody prostredníctvom splnomocnených inštitúcií.Článok VII

Komerčným bankám je povolené uskutočňovať prevody neobchodných platieb

pod následovnými titulmi:

a/ platby za organizovanú a individuálnu turistiku medzi právnickými

osobami obidvoch krajín,

b/ platby spojené s pobytom v druhej krajine, ako napríklad štipendiá,

liečebné náklady, účasť na kongresoch, sympóziach a iných medzinárodných

podujatiach,

c/ platby spojené s poskytnutím rýchlej zdravotníckej pomoci v druhej

krajine,

d/ platby spojené s úmrtím človeka na území druhej krajiny alebo s

prevozom zosnulého do svojej krajiny,

e/ nepredvídané výdavky spojené s odtiahnutím alebo prepravou

havarovaných a pokazených automobilov,

f/ prevody miezd, autorských honorárov a iných príjmov spojených s

pracovnou činnosťou do svojej krajiny,

g/ prevody rodinného majetku (napr. v dôsledku spojenia rodín a blízkych

príbuzných) do krajiny nového trvalého pobytu,

h/ prevody dedičstva, včítane príjmu z predaja nehnuteľností, do domácej

krajiny,

i/ pokuty, poplatky a iné výdavky uložené úradmi druhej krajiny,

j/ prevody dôchodkov do krajiny trvalého pobytu,

k/ prevody výživného a iných súm súdne uložených pre osoby druhej

krajiny,

l/ akýkoľvek iný druh platby neobchodného charakteru sa môže uskutočňovať

na základe tejto Dohody, ak to nie je v rozpore s devízovými predpismi

krajiny, z ktorej sa platba vykonáva alebo, ak devízový orgán tejto

krajiny dal na to povolenie( napr. dary a pod.)

Platby dôchodkov, výživného a autorských honorárov sa môžu uskutočňovať

aj vo voľne vymeniteľných menách.Článok VIII

Dodržiavanie existujúcich devízových obmedzení sa kontroluje

kompetentnými orgánmi krajiny, ktorá uložila príslušné obmedzenia.Článok IX

Zmluvné banky spolu s kompetentnými orgánmi svojich krajín budú skúmať

účelnosť a možnosť použitia v budúcnosti SKK a HUF pre obchodné a iné

platby,ktoré nie sú stanovené danou Dohodou o platbách.Článok X

Zmluvné banky sa budú navzájom informovať:

a/ o svojich inštrukciách, ktoré budú vydané v súvislosti s touto

Dohodou,

b/ o stanovení alebo zrušení devízových obmedzení, týkajúcich sa

platieb medzi SR a MR,

c/ o zmenárenských subjektoch splnomocnených vykonávať nákup a predaj

meny druhej krajiny a tiež o zmenárenských subjektoch, ktoré vydávajú,

predávajú a/alebo preplácajú šeky, o bankách, ktoré majú povolenie na

otvorenie zmluvných účtov,

d/ o stiahnutí bankoviek, mincí a šekov z obehu a o termíne ich

stiahnutia a výmeny,

e/ o objeme obratu v mene druhej krajiny a o možných problémoch

spojených s platbami medzi SR a MR.Článok XI

Zmluvné banky budú informovať kompetentné orgány svojich krajín o

pravidlách určených touto Dohodou, ako komerčné banky, zmenárne a

verejnosť o pravidlách, obsiahnutých v predmetnej dohode.Článok XII

a/ Predmetná Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania. Dohoda môže

byť menená alebo doplňovaná len na základe súhlasu oboch zmluvných bánk.

Dohoda platí, pokiaľ jedna zo zmluvných bánk oznámi 6 mesiacov vopred, že

nemá záujem na trvaní tejto dohody.

b/ Odstúpenie od Dohody ktoroukoľvek stranou nezbavuje ani odstupujúcu

ani druhú stranu od splnenia svojich záväzkov umožniť komerčným bankám

vyrovnať zostatky na zmluvných účtoch, otvorených v súlade s čl. 6 tejto

Dohody.

c/ Dňom podpísania tejto Dohody medzi Národnou bankou Slovenska a

Maďarskou národnou bankou strácajú platnosť dohody uzatvorené predtým

medzi ŠBČS a MNB a to: “ O využití platobných prostriedkov na

zabezpečenie vzájomných ciest občanov ČSFR a MR“ zo dňa 27.2.1991 a

“ O použití národných mien pre niektoré platby neobchodného

charakteru “ zo dňa 24.9.1991.

Dohoda je podpísaná v dvoch origináloch v anglickom jazyku.

Ing. Vladimír Masár, v. r.Péter Ákos Bod, v. r.
guvernér Národnej banky Slovenskaprezident Maďarskej národnej banky

Budapešť, 30.3.1994