en en

Podmienky - medzibankový styk

R O Z H O D N U T I E
Národnej banky Slovenska z 22. septembra 1994,
ktorým sa ustanovujú podmienky na uskutočňovanie

medzibankového

platobného styku formou príkazu tretej strany

Národná banka Slovenska podľa § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o

Národnej banke Slovenska a § 9 písm. c) vyhlášky Národnej banky

Slovenska č.275/1994 Z.z. o zásadách platobného styku medzi bankami

ustanovuje:§ 1

Účelom tohto rozhodnutia je ustanoviť podmienky, za ktorých sa

uskutočňuje medzibankový platobný styk formou príkazu tretej

strany1).§ 2

Treťou stranou sa na účely tohto rozhodnutia rozumie účastník

medzibankového platobného styku, ktorý je právnickou osobou so sídlom v

Slovenskej republike, nie je bankou2) a na podnet

ktorej sa uskutočňuje prevod finančných prostriedkov medzi bankami.§ 3

/1/ Žiadateľ predloží Národnej banke Slovenska písomnú žiadosť o udelenie

súhlasu vystupovať v medzibankovom platobnom styku ako tretia strana

spolu s týmito dokladmi

a) výpisom z obchodného registra nie starším ako jeden mesiac, prípadne

jeho úradne overenou kópiou,

b) projektom vzájomného zúčtovania,

c) súhlasom bánk uvedených v projekte oprávňujúcich žiadateľa debetovať

a kreditovať ich účty,

d) stanoviskom Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, a.s. Bratislava

k projektu vzájomného zúčtovania3),

/2/ Ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 a jeho účasť v

medzibankovom platobnom styku podporí rozvoj finančného trhu v Slovenskej

republike, udelí mu Národná banka Slovenska súhlas.1)§ 9 písm. c) vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z. z.o zásadách platobného styku medzi bankami.2)§ 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.3)§ 2 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z. z. ozásadách platobného styku medzi bankami.

/3/ Na základe udeleného súhlasu stáva sa žiadateľ treťou stranou medzi-

bankového platobného styku a môže uskutočňovať medzibankový platobný styk

formou príkazu tretej strany.§ 4

/1/ Na uskutočňovanie medzibankového platobného styku treťou stranou

platia primerane ustanovenia osobitného

predpisu4).

/2/ Tretia strana je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej

banke Slovenska každú zmenu údajov v dokladoch uvedených v § 3 ods. 1.§ 5

/1/ Národná banka Slovenska udelí súhlas na dobu neurčitú. Súhlas nie je

prevoditeľný na inú osobu.

/2/ Ak Národná banka Slovenska zistí, že tretia strana nespĺňa podmienky

uvedené v § 3 odsek 1 a 2 a § 4 ods. 2, alebo dôjde z jej strany k

závažným nedostatkom pri vykonávaní medzibankového platobného styku,

súhlas zruší.§ 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku

Národnej banky Slovenska.Vladimír Masár, v.r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor účtovníctva a platobného styku Ing.Tóthová –

tel.: 319 27484)Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z.z. o zásadáchplatobného styku medzi bankami.Národná banka Slovenska

Bratislava
O z n á m e n i e

Národná banka Slovenska podľa § 3 ods. 2 rozhodnutia Národnej banky

Slovenska zo dňa 22. septembra 1994 , ktorým sa ustanovujú podmienky na

uskutočňovanie medzibankového platobného styku formou príkazu tretej

stranyu d e ľ u j e s ú h l a s
pôsobiť ako tretia strana v medzibankovom platobnom

styku

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(názov a sídlo)

Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je neprevoditeľný na inú osobu.

Národná banka Slovenska