en en

Podmienky - platobný styk

P O D M I E N K Y Národnej banky Slovenska zo dňa 14. apríla l994 na odovzdávanie a preberanie dát platobného styku formou kompatibilných médií Čl. I
Disponovanie klienta s prostriedkami na účtoch v Národnej banke Slovenska
formou kompatibilných médií
/1/ Klient je podľa „Podmienok Národnej banky Slovenska z 5. augusta 1993 pre vedenie účtov klientov, vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch“ (ďalej len „Podmienky NBS pre vedenie účtov“) oprávnený disponovať prostriedkami na svojich účtoch formou kompatibilných médií. Kompatibilné médiá musia zodpovedať technickým predpokladom určeným v prílohe č.1 „Podmienok Národnej banke Slovenska na odovzdávanie a preberanie dát platobného styku formou kompatibilných médií “ (ďalej len „podmienky“). /2/ Do kompatibilného média sa môžu zahrnúť všetky druhy platieb s výnimkou platieb uvedených v bode 27 „Podmienok NBS pre vedenie účtov“ a bode 5 prílohy č.4 „Podmienok NBS pre vedenie účtov.“ /3/ Podmienkou odovzdávania a preberania dát formou kompatibilných médií je uzavretie zmluvy o odovzdávaní a preberaní dát platobného styku formou kompatibilných médií (ďalej len „zmluva“) klienta s Národnou bankou Slovenska (ďalej len „banka“). Čl. II Postup pri uzavieraní zmluvy /1/ Klient, ktorý má záujem o odovzdávanie príkazov banke a preberanie správ o zúčtovaní od banky formou kompatibilných médií, dodá pobočke resp. expozitúre banky, ktorá vedie jeho účet, vyplnený kontaktový list (príloha č. 2 týchto podmienok) v štyroch vyhotoveniach ako žiadosť o odovzdávanie a preberanie dát formou kompatibilných médií. Kontaktový list sa stáva súčasťou zmluvy. /2/ Banka po posúdení predloženej žiadosti zodpovednými pracovníkmi písomne informuje klienta o výsledku. V prípade kladného stanoviska zašle banka klientovi vyplnený kontaktový list, identifikačný kód odberateľa/dodávateľa, kontrolný algoritmus ochrany dát a ostatné potrebné údaje. /3/ Banka po kladnom preverení testovacích údajov zašle klientovi tlačivo „Zmluva o odovzdávaní a preberaní dát platobného styku formou kompatibilných médií“. Vyplnené tlačivo zmluvy podpísané štatutárnym orgánom vráti klient banke. Po podpísaní zmluvy povereným pracovníkom banky, banka vráti dve vyhotovenia zmluvy klientovi. /4/ Klient môže odovzdávať a preberať dáta prostredníctvom kompatibilného média taktiež prostredníctvom poverenej organizácie, čo musí byť v zmluve uvedené. Čl. III Odovzdávanie kompatibilných médií na zúčtovanie /1/ Klient, resp. poverená organizácia odovzdáva banke dáta na kompatibilných médiách v časových intervaloch dohodnutých zmluvou. /2/ Ak sa kompatibilné médium odovzdáva banke fyzicky, súčasne s kompatibilným médiom je povinnosť odovzdať aj sprievodku podpísanú oprávnenou osobou podľa podpisového vzoru a opatrenú otlačkom pečiatky. /3/ Kompatibilné médium a sprievodku odovzdáva oprávnená osoba, určená v podpisových vzoroch (príloha č. 4 týchto podmienok). /4/ Obojstranné prevzatie kompatibilného média sa bude potvrdzovať v tzv. odovzdávajúcej knižke. /5/ Ak sa kompatibilné médium banke zasiela elektronickou formou, musí klient resp. poverená organizácia ako potvrdenie správnosti a oprávnenosti zaslaných údajov odoslať banke sprievodku faxom (príloha č. 1 týchto podmienok). Čl. IV Spracovanie odovzdaných kompatibilných médií /1/ Banka po prijatí kompatibilného média a uskutočnených kontrolách, vykoná zúčtovanie v súlade s „Podmienkami NBS pre vedenie účtov.“ /2/ O vykonanom zúčtovaní banka informuje klienta písomnými správami o zúčtovaní v súlade s „Podmienkami NBS pre vedenie účtov“. Banka zasiela, prípadne odovzdáva správy o zúčtovaní zásadne majiteľom účtov, a to bez ohľadu na to, či vyhotovili kompatibilné médium sami, či použili služby poverenej organizácie, a to nasledujúci deň po zúčtovaní. /3/ Po spracovaní banka u seba eviduje odovzdané kompatibilné médiá, prípadne ich kópie po dobu 5 kalendárnych dní po prevzatí kompatibilného média. /4/ Opis kompatibilného média vytvorený pri spracovaní kompatibilného média uschováva banka po dobu určenú predpismi o archivácii. Čl. V Odovzdávanie správ o zúčtovaní formou kompatibilných médií /1/ Ak sa tak zmluvou určí, vyhotoví banka k písomným správam o zúčtovaní v dohodnutých lehotách kompatibilné médium so spracovanými údajmi, ktoré odovzdáva klientovi, resp. poverenej organizácii. /2/ Banka pripraví kompatibilné médium na tej pobočke resp. expozitúre banky, ktorá vedie účet klienta. /3/ Bankou vytvárané kompatibilné médiá majú technické parametre určené v prílohe č.1 týchto podmienok. /4/ Klientovi banka v kontaktovom liste určí počet čistých médií, ktoré je klient povinný dať banke k dispozícii a v banke udržiavať. Vytvorené kompatibilné médiá banka udržiava pre klienta 7 kalendárnych dní a ich pripravenosť k dohodnutým termínom banka odberateľovi neoznamuje. /5/ Banka pri odovzdávaní kompatibilných médií prostredníctvom poverenej organizácie vytvára spoločné kompatibilné médium pre všetkých klientov, ktorí majú odovzdávanie kompatibilných médií dohodnuté s rovnakou poverenou organizáciou. Čl. VI Chyby v kompatibilných médiách /1/ Klient, resp. poverená organizácia je povinný odovzdávať kompatibilné médiá vo formáte, ktorý spĺňa náležitosti uvedené v prílohe č. 1 týchto podmienok. Kompatibilné médiá musia taktiež obsahovať všetky náležitosti určené „Podmienkami NBS pre vedenie účtov a dohodnuté zmluvou o účte“. /2/ Ak nemôže banka kompatibilné médium pre jeho technické nedostatky spracovať, vráti ho najneskôr nasledujúci pracovný deň po jeho prijatí klientovi resp. poverenej organizácii, ktorí ho predložili. Súčasne písomne oznámi dôvody, pre ktoré kompatibilné médium vracia. Klient musí zabezpečiť vyhotovenie nového spracovateľného kompatibilného média. /3/ Ak majú dáta obsiahnuté v odovzdanom kompatibilnom médiu vecné nedostatky (napr. chybné alebo neuvedené predpísané alebo dohodnuté náležitosti), postupuje banka podľa príslušných ustanovení „Podmienok NBS pre vedenie účtov“. /4/ Ak klient, resp. poverená organizácia odoberajú od banky kompatibilné médiá a dostanú od banky kompatibilné médium, ktoré nemožno pre jeho chyby spracovať, vrátia ho bezodkladne banke a písomne oznámia banke dôvody nespracovateľnosti odovzdaného kompatibilného média. Banka v ten istý, najneskôr nasledujúci pracovný deň vyhotoví nové spracovateľné kompatibilné médium. Čl. VII Zodpovednosť za chyby v kompatibilných médiách /1/ Následky spôsobené vrátením kompatibilného média v dôsledku technicky a vecne nesprávne vyhotoveného kompatibilného média nesie klient. /2/ Klient je povinný po prijatí správy o zúčtovaní bezodkladne v banke reklamovať nezúčtovanie alebo nesprávne zúčtovanie platieb v lehotách určených „Podmienkami NBS pre vedenie účtov.“ /3/ Pri reklamácii banka skontroluje údaje obsiahnuté v správe o zúčtovaní s údajmi opisu kompatibilného média vytvoreného pri spracovaní kompatibilného média a ďalej postupuje takto:
a) ak sú údaje na oboch písomnostiach totožné, reklamáciu zamietne, b) ak je rozpor medzi údajmi oboch písomností, považuje banka reklamáciu za opodstatnenú a zúčtuje platbu v súlade s novou dispozíciou klienta podľa „Podmienok NBS pre vedenie účtov.“ Klient je oprávnený si uplatniť jemu vzniknuté škody podľa „Podmienok NBS pre vedenie účtov.“
Čl. VIII Zmena a zrušenie zmluvy /1/ Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. /2/ Zmluva môže byť menená písomnými dodatkami po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán alebo jednostranne bankou, ak sa zmena týka týchto podmienok. /3/ Odstúpiť od zmluvy môže každá zo zmluvných strán písomnou formou v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho po doručení výpovede. /4/ Banka môže od zmluvy odstúpiť okamžite, t.j. dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy klientovi, pokiaľ si klient nebude plniť záväzky uvedené v týchto podmienkach, v „Podmienkach NBS pre vedenie účtov“ a v zmluve. /5/ Banka môže od zmluvy odstúpiť okamžite, t.j. dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy klientovi, pokiaľ klient svojimi médiami opakovane ohrozí spracovanie dát platobného a zúčtovacieho styku v banke (napr. kompatibilné médium dodá zavírené, na kompatibilnom médiu dodá platby na účty nepovolené v kontaktnom liste a pod.) Čl. IX Záverečné ustanovenia
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.
Vladimír Masár, v.r. guvernér         
Vydávajúci útvar: Výpočtové centrum NBS Vypracoval: Ing. Vladimír Šatura – 786 717 Ing. Ľubomíra Rebendová – 786 717
Príloha č.1
Forma a obsah kompatibilných médií Základné a spoločné pojmy
ABO -automatizované bankové operácie
FD -pružný disk
NBS -Národná banka Slovenska
VC NBS -Výpočtové centrum NBS
pobočka -pobočka resp. expozitúra NBS
KM -obecne kompatibilné médium ako súbor údajov platobného styku odovzdávaný klientom do NBS resp. odoberaný klientom z NBS
1. Spôsob a miesto odovzdávania Údaje medzi organizáciami a NBS je možné odovzdávať: – na diskete – pomocou diaľkového prenosu cez komutovanú telefónnu sieť Tieto spôsoby je možné použiť v oboch smeroch a je možné ich ľubovoľne kombinovať. Na prenos KM sa zásadne používajú médiá klienta. Na jednom médiu môžu byť údaje za viac účtov a viac klientov nezávisle od smeru odovzdávania. KM je možné odovzdávať a preberať vo všetkých pobočkách banky. Za obsah, formu KM a jeho zhodu s údajmi na sprievodke zodpovedá výlučne klient. 2. Technické požiadavky Fyzicky je možné preberať a odovzdávať KM na disketách 3.5″ a 5.25″. Diskety musia mať tieto parametre: – DS/DD alebo HD (obojstranný / dvojitá alebo vysoká hustota záznamu) formátovaná kapacita: 360K, 1.2M, 720K alebo 1.44M – soft sektor – štandard IBM AT Prenosy údajov realizované vo verejnej telefónnej sieti po komutovaných linkách vyžadujú modem podľa doporučenia V.32 (9600), V.42, V.42bis, V.32bis (14400). Na prenos údajov je možné používať ľubovoľný štandardný prenosový protokol. V záujme spoľahlivosti a efektívneho využívania rýchlosti prenosu doporučujeme využívať protokol Z-modem. Na strane NBS je použité komunikačné programové vybavenie Major BBS (Bulletin Board System). Ako komunikačné programové vybavenie na strane klienta vyhovuje akékoľvek, ktoré emuluje terminál ANSI-BBS (napr. PROCOMM, TELIX, M602, BITCOM a pod.). 3. Formát údajov odovzdávaných do banky Údaje sú zapísané v ASCII súbore v operačnom systéme MS-DOS, verzia 3.30 a vyššia. Súbor je uložený v základnom adresári a má názov KDDMMPXX.NNN kde:
K – identifikácia KM povinne „K“
DDMM – deň a mesiac, kedy má byť KM spracované
P – povinne „P“
XX – označenie pobočky, u ktorej je dodávateľ KM evidovaný
NNN – identifikácia dodávateľa KM
Súbor sa skladá z jednotlivých správ pevnej dĺžky v tvare:
Správa typu platobný príkaz………prvá
Správa typu platobný príkaz………druhá
Správa typu platobný príkaz………posledná
4. Formáty správ v súbore Správa typu platobný príkaz Každý platobný príkaz je uvedený na samostatnom riadku. Jednotlivé položky sú oddelené oddelovačom „TAB“ (tabulátor – ASCII 9). Pri nepovinných položkách je nutné uvádzať len oddelovač. Správa je ukončená separátormi „LF“ (line feed – ASCII 10) a „CR“ (carriage return – ASCII 13) Správa je v tvare:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
poradové čísla položiek sú v nasledujúcej tabuľke:
P.č. N á z o v Max. dĺžka
1. DRUHDT 4
2. SPLATN 6
3. UČT1 17
4. BANKA1 4
5. UČT2 17
6. BANKA2 4
7. SUMA 13
8. VSY 10
9. KSY 4
10. SSY 10
11. DU 35
kde:
DRUHDT -povinne druh dát určujúci charakter platby v tvare RMOO s nasledjúcim významom:
R – režim spracovania
M – miesto vzniku
OO – druh operácií
pre KM je prípustný 1501 (úhrady v bežnom roku) a 1502 (inkaso v bežnom roku)
SPLATN -povinne splatnosť v tvare DDMMRR určuje, kedy sa má položka zúčtovať UCT1 -povinne číslo účtu v predpísanom tvare BANKA1 -nepovinne kód cudzej banky uvádzaný v prípade, že DRUHDT=1502. Pri neuvedení sa predpokladá kód 0720. UCT2 -povinne číslo účtu v predpísanom tvare BANKA2 -nepovinne kód banky uvádzaný v prípade, že DRUHDT=1501. Pri neuvedení sa predpokladá kód 0720. SUMA -povinne suma v Sk so znamienkom na prvej pozícii zľava. Pri kladnej sume sa znamienko neuvádza. Suma sa uvádza bez desatinnej bodky a posledné dve číslice sumy sú dve desatinné miesta, t.j. minimálna veľkosť sú tri číslice. VSY -povinne variabilný symbol KSY -povinne konštantný symbol SSY -nepovinne špecifický symbol DU -nepovinne doplňujúci údaj Predpísaný tvar čísla účtu Čísla účtov v celkovom rozsahu 6 – 17 znakov sa skladajú z predčíslia (max.6 numerických znakov) a základného čísla komitenta (max.10 numerických znakov). Ak je uvedené predčíslie, musí byť od základného čísla komitenta oddelené pomlčkou „-„. Ak nie je predčíslie uvedené (ani nuly), základné číslo účtu komitenta je uvedené bez pomlčky. Minimálny rozsah čísla účtu je teda 6 znakov (číslo účtu iných peňažných ústavov môže byť i kratšie). Predčíslie môže mať tieto tvary: UUUUUK UUUUK UUUK UUK UK prípadne nie je uvedené vôbec, kde jednotlivé znaky majú význam: U – znak v predčíslí K – kontrolná číslica (modulo 11) Číslo komitenta môže mať tieto tvary: MMMMMOKPPB MMMMOKPPB MMMOKPPB MMOKPPB MOKPPB kde:
M – znak v čísle organizácii v rámci druhu organizácie
O – druh organizácie
PP – číslo pobočky NBS
B – povinne „2“
K – kontrolná číslica (vypočítaná ako modulo 11)
Zabezpečenie čísla účtu Pre zabezpečenie čísla účtu boli stanovené tieto pravidlá:
– kontrolná číslica samostatne chráni predčíslie a samostatne číslo komitenta
– kontrolná číslica sa počíta na modulo 11 pri váhach tvorených číselným radom 2n, resp. zvyškom 2n po vydelení modulom 11:
25 24 23 22 21 20 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
Predčíslie Číslo komitenta
10 5 8 4 2 1 6 3 7 9 10 5 8 4 2 1
– čísla účtov, kde by kontrolné číslo nadobudlo hodnotu 10, sa nepoužívajú
– kontrolné číslice sa počítajú zhodným algoritmom.
Príklady kontroly modulo 11 Je dané napr. číslo účtu 158-3215162. Kontrola modulo 11 prebieha samostatne za predčíslie a číslo komitenta takto: Predčíslie
Štruktúra predčíslia U U U U U K
Príklad predčíslia 1 5 8
Váhy 10 5 8 4 2 1
Výpočty 1*4 5*2 8*1
4 + 10 + 8 = 22 22 : 11 (modulo) = 2, zvyšok 0 Kontrola je v poriadku (zvyšok po delení sa rovná nule). Číslo komitenta
Štruktúra čísla komitenta M M M M M O K P P B
Príklad 3 2 1 5 1 6 2
Váhy 6 3 7 9 10 5 8 4 2 1
Výpočty 3*9 2*10 1*5 5*8 1*4 6*2 2*1
27 + 20 + 5 + 40 + 4 + 12 + 2 = 110
110 : 11 (modulo) = 10, zvyšok 0
Kontrola je v poriadku (zvyšok po delení sa rovná nule). 5. Ochrana údajov proti zneužitiu Ochrana KM je zabezpečená kontrolnou sumou (CSUMA) vypočítanou podľa algoritmu, ktorý obdrží klient pri podpísaní zmluvy o odovzdávaní KM s použitím kontrolného kódu, ktorý klient zadáva individuálne pri každom vytvorení KM. Kontrolná suma sa uvádza na sprievodke k vstupnému kompatibilnému médiu. Pri spracovaní KM sa kontrolná suma, vypočítaná z dátového súboru a kontrolného kódu zo sprievodky, porovnáva s kontrolnou sumou uvedenou na sprievodke. KM je spracované len pri ich rovnosti. Klient je povinný prijať také opatrenia, aby KM a sprievodka nemohli vzniknúť bez vedomia zodpovedného pracovníka, ktorý bude mať algoritmus na výpočet kontrolnej sumy k dispozícii. 6. Sprievodka k vstupnému kompatibilnému médiu Sprievodka je súčasťou KM. Pri fyzickom odovzdávaní KM odovzdá klient sprievodku spolu s KM priamo na pobočke. Pri prenose cez komutované telefónne linky prostredníctvom BBS klient sprievodku odvysiela faxom príslušnej pobočke, čím túto upovedomí o existencii vstupného súboru v BBS a oznámi jej údaje potrebné na bezpečné spracovanie. Len súbory so sprievodkou budú zaradené do spracovania. Sprievodka má tvar:
Sprievodka k vstupnému kompatibilnému médiu
Skrátený názov komitenta:      NAZOV 
Označenie média:          NNNYYY 
Meno súboru:            KDDMMPXX.NNN 
Dátum spracovania:         DD.MM.RR 
Priezvisko oprávneného pracovníka: MENO 
Počet platobných príkazov:     POCETPOL
Kontrolná suma:           CSUMA 
Kontrolný kód:           CKOD
 __________________         ___________________ 
    Dátum            Pečiatka a podpis 
Význam jednotlivých údajov: NAZOV – skrátený názov komitenta, pridelený pri podpise zmluvy DD.MM.RR – dátum spracovania v tvare deň, mesiac, rok YYY – poradové číslo média KDDMMPXX.NNN – označenie dátového súboru popísané v bode 3 tejto prílohy NNN – identifikácia dodávateľa, pridelená pri podpise zmluvy POCETPOL – počet správ zapísaných v dátovom súbore CSUMA – kontrolná suma vypočítaná z dátového súboru CKOD – kontrolný kód voliteľný a meniteľný dodávateľom Tieto doplňujúce údaje neslúžia len na evidenčné účely, ale tiež pri riešení prípadných problémov pri spracovaní KM. 7. Formát údajov preberaných z NBS Údaje sú zapísané v ASCII súbore pod operačným systémom MS-DOS, verzia 3.30 a vyššia. Súbor je uložený v hlavnom adresári a názov súboru je v tvare
KDDMMPXX.VVV
kde: K – identifikácia KM povinne „K“ DDMM – deň a mesiac vytvorenia P – povinne „P“ XX – označenie pobočky VVV – identifikačné číslo odberateľa, pridelené pri podpise zmluvy Súbor obsahuje dva typy záznamov:
– Výpis v Sk
– Obratová položka
Jednotlivé typy údajov sú v súbore usporiadané nasledovne:
Výpis Sk
obratová položka v Sk
obratová položka v Sk
obratová položka v Sk
Výpis Sk
obratová položka v Sk
obratová položka v Sk
atď
Záznamy sú triedené postupne podľa nasledovných kritérií:
– dátum zaúčtovania položky v prípade časovej agregácie (pozri ďalej),
– číslo odberateľa v prípade priestorovej agregácie,
– číslo účtu.
Organizácia má možnosť programovo si skontrolovať obsah KM:
SZ – OD + OK = NZ, kde:
SZ – starý zostatok
NZ – nový zostatok
OD – obraty debet (suma(SkPOL) s KUC 1 alebo 4 (KUC=1+, KUC=4-))
OK – obraty kredit (suma(SkPOL) s KUC 2 alebo 5 (KUC=2+, KUC=5-))
KUC – kód účtovania
Štruktúra záznamu „Výpis v Sk“
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
poradové čísla údajov sú v nasledujúcej tabuľke
P.č. N á z o v Dĺžka Poznámka
1. Typ záznamu 3 1
2. Číslo účtu klienta 16 2
3. Skrátený názov klienta 20
4. Dátum starého zostatku 6 3
5. Starý zostatok 14
6. Znamienko starého zostatku 1 4
7. Nový zostatok 14
8. Znamienko nového zostatku 1 4
9. Obraty debet MD 14
10. Znamienko obratov debet 1 5
11. Obraty kredit D 14
12. Znamienko obratov kredit 1 5
13. Poradové číslo vypisu 3
14. Dátum zúčtovania 6 6
15. Doplňujúce znaky 14 7
16. CRLF 2
Poznámky:
1. obsahuje 074
2. vo formáte BPPOMMMMMKUUUUUK, kde:
B – číslo banky povinne „2“
PP – číslo pobočky NBS
U – znak v predčíslí
K – kontrolná číslica (modulo 11)
M – znak v čísle účtu v rámci
O – druh organizácie
3. dátum je vo formáte DDMMRR
4. obsahuje plus v prípade kladného zostatku, znamienko mínus v prípade záporného zostatku
5. obsahuje nulu alebo znamienko mínus v prípade storna
6. obsahuje dátum odúčtovania v NBS v tvare DDMMRR
7. zjednotenie dĺžky záznamu položiek typu 074 a 075
Štruktúra záznamu „Obratová položka v Sk“
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
poradové čísla údajov sú v nasledujúcej tabuľke
P.č. Názov Dĺžka Poznámka
1. Typ záznamu 3 1
2. Číslo účtu klienta 16 2
3. Číslo účtu 16 2
4. Číslo dokladu 13 3
5. Čiastka 12
6. Kód účtovania 1 4
7. V – symbol 10
8. K – symbol 10
9. symbol 10
10. Valuta 6
11. Doplňujúci údaj položky 2 (skrátene) 20 5
12. Zmena položky v K1 a K2 1 6
13. Druh údajov 3
14. Dátum 6 7
15. CRLF 2 2
Poznámky:
1. obsahuje 075
2. vo formáte BPPOMMMMMKUUUUUK (pozri vyššie)
3. číslo dokladu vytvorené pri spracovaní v banke je tvare MMDDBPPSSSCCC:
MMDD – dátum vytvorenia
PP – číslo pobočky
B – číslo banky povinne „2“
SSS – poradové číslo súboru
CCC – poradové číslo správy v súbore
4. vzťahuje sa len k údaju s poradovým číslom 2 (1-položka debet, 2-položka kredit, 4-storno položky debet, 5-storno položky kredit)
5. údaj obsahuje skrátený názov partnerskej organizácie
6. obsahuje: 0-položka nebola dodatočne menená v K1a K2, Z-položka bola menená v K1a K2, C-čiastočná úhrada, P- položka bola menená v K1 a K2 a čiastočná úhrada
7. dátum je vo formáte DDMMRR
– dátum odúčtovania pre položky z NBS
– dátum odúčtovania pre položky z iného peňažného ústavu
8. Časová a priestorová agregácia údajov Pri preberaní údajov platobného styku na kompatibilných médiách možno s výhodou používať časovú a priestorovú agregáciu údajov. Časová agregácia V smere banka – odberateľ môžu byť médiá odovzdávané klientom v niektorej zo stanovených periód:
– denne – týždenne, a to v utorok a k ultimu mesiaca (ďalej len „UM „)
v stredu a k UM
vo štvrtok a k UM
– pentádne, t.j. 5., 10., 15., 20., 25., 30. a k UM
– mesačne, t.j. k UM
– dekádne, t.j. 10., 20., 30. a k UM
– 25, 28. a k UM
– 5, 25., 28. a k UM
Počas ročnej uzávierky sa časová agregácia automaticky nastavuje na denne.
Priestorová agregácia V smere banka – odberateľ možno pri preberaní údajov použiť ľubovoľnú agregáciu za rôznych klientov a účty. 9. Sprievodka k výstupnému kompatibilnému médiu Ak odovzdáva NBS spolu s médiom sprievodku (táto vzniká automaticky pri generovaní výstupného média na disketu), obsahuje minimálne nasledovné údaje:
Sprievodka k výstupnému kompatibilnému médiu
Názov súboru:           KDDMMPXX.VVV 
Skrátený názov komitenta:     NAZOV 
Dátum vytvorenia média:      DDMMRR 
Počet položiek:          POCET
_________________         _________________
Dátum            Pečiatka a podpis
10. Prenos údajov komutovanou telefónnou linkou Prevádzkové požiadavky: Na pobočkách NBS je inštalovaný modem s automatickým odpovedaním. Prístup k údajom je zabezpečený pomocou identifikačnej značky a hesla (USER_ID a USER_PASSWORD). Identifikačnú značku a prvé heslo oznámi pobočka NBS klientovi pri podpísaní zmluvy. Klient zabezpečí, aby tieto údaje neboli zverejňované a heslo mení podľa vlastného uváženia. BBS stanica umožňuje dialógovým režimom vykonať prenos údajov obidvomi smermi. Po skončení prenosu musí klient ukončiť spojenie so stanicou BBS. Klient zodpovedá za efektívne využívanie času spojenia. Pre prenosy väčších objemov údajov je potrebné využívať vyššie prenosové rýchlosti, aby sa skrátila doba prenosu a pripojenia na stanicu BBS. „VZOR“ Príloha č. 2   K O N T A K T O V Ý   L I S T – len vo Vestníku NBS „VZOR“ Príloha č. 3 ZMLUVA O ODOVZDÁVANÍ A PREBERANÍ DÁT PLATOBNÉHO STYKU FORMOU KOMPATIBILNÝCH MÉDIÍ 1. Názov: Národná banka Slovenska …………………………………. Sídlo: …………………………………………………………………………… Bankové spojenie: ………………………………………………………….. IČO: ……………………………………………………………………………. Zastúpená: …………………………………………………………………….
(ďalej len „banka“)
a
2. Názov: ………………………………………………………………………. Sídlo: ……………………………………………………………………………. Bankové spojenie: …………………………………………………………… IČO: …………………………………………………………………………….. Zastúpená: ……………………………………………………………………..
(ďalej len „klient“)
uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu: Čl. I Predmet zmluvy /1/ Klient sa zaväzuje odovzdávať banke preberať od banky* dáta platobného styku formou kompatibilného média (ďalej len „kompatibilné médium“) v súlade s Podmienkami NBS na odovzdávanie a preberanie dát platobného styku formou „kompatibilných médií“ a ich prílohami č.1 až č.4 (ďalej len „Podmienky“). /2/ Banka sa zaväzuje preberať od klienta/odovzdávať klientovi* kompatibilné médium v súlade s „Podmienkami.“ /3/ Banka sa zaväzuje oznámiť klientovi zmenu formátu a obsahu kompatibilného média písomne najmenej tri mesiace pred termínom zmeny.
/4/ Klient poveruje organizáciu (názov, sídlo, IČO) ……………………………… …………………………………………………………………………………………………..
vykonávaním činností spojených s odovzdávaním kompatibilných médií do banky resp. odoberaním kompatibilných médií z banky.
Čl. II Čas plnenia Klient odovzdáva banke / preberá od banky* kompatibilné médium v čase od 8.00 do 11.00 dopoludnia v periodicite podľa kontaktného listu. Čl. III Cena Klient sa zaväzuje uhradiť cenu za poskytnuté služby podľa platného sadzobníka banky spôsobom dohodnutým v zmluve o účte. Čl. IV /1/ Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Odstúpiť môže každá zo zmluvných strán písomnou formou v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho po doručení výpovede. /2/ Banka môže od zmluvy odstúpiť okamžite, t.j. dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy klientovi pokiaľ klient:
a) nebude plniť záväzky vyplývajúce pre neho z „Podmienok“, „Podmienok NBS pre vedenie účtov „a tejto zmluvy
b) svojimi médiami opakovane ohrozí spracovanie dát platobného a zúčtovacieho styku v NBS (napr. dodá zavírené kompatibilné médium, na kompatibilnom médiu dodá platby na účty nepovolené v kontaktovom liste)
Čl. V /1/ Zmluva môže byť menená písomnými dodatkami po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán alebo jednostranne NBS, ak sa zmena týka týchto podmienok. /2/ Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
a) „Podmienky Národnej banky Slovenska na odovzdávanie a preberanie dát platobného styku formou kompatibilných médií“, a ich prílohy
b) „Formát a obsah kompatibilných médií“,
c) „Kontaktový list odovzdávania a preberania dát platobného styku formou kompatibilných médií“,
d) „Podpisové vzory oprávnených a splnomocnených osôb“
/3/ Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch z toho dva dostane klient a dva banka. /4/ Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
..............................       .............................. 
  Národná banka Slovenska              klient
V .............. dňa .........       V ............. dňa ..........
Príloha č.4: Podpisové vzory oprávnených a splnomocnených osôb – len vo Vestníku NBS