en en

Rozhodnutie - devízové prostriedky

R O Z H O D N U T I E

Národnej banky Slovenska zo dňa 17. decembra 1993

ktorým sa vyhlasuje rozsah predávaných devízových

prostriedkov

devízovému tuzemcovi – fyzickej osobe za účelom platenia výdavkov

spojených so zahraničnou cestou v roku 1994.

Národná banka Slovenska podľa § 21 ods.1 Devízového zákona č.528/1990

Zb., v znení zákona č.228 /1992 Zb., v znení zákona č. 264/1992 Zb., v

znení zákona č.26/1993 Z.z., v znení zákona č.1O6/1993 Z.z. a v znení

zákona č.161/1993 Z.z. ustanovuje:

§1

Predaj devízových prostriedkov devízovému tuzemcovi – fyzickej osobe za

slovenskú menu za účelom platenia výdavkov spojených so zahraničnou

cestou uskutočňujú banky1) a iné oprávnené

subjekty2) ( ďalej len „peňažné

ústavy“).

§2

1) Devízový tuzemec3) – fyzická osoba, ktorá v

kalendárnom roku 1994 dovŕši 15 rokov veku, môže nakupovať v peňažných

ústavoch devízové prostriedky vo voľne zameniteľných menách až do výšky 9

000,- Sk.

2) Devízový tuzemec – fyzická osoba vo veku od 6 do 15 rokov („ďalej

len dieťa“) môže nakupovať devízové prostriedky v polovičnej výške

vyššie stanoveného limitu. Predaj možno uskutočniť len na základe

predloženého vlastného pasu dieťaťa. Nárok na predaj vzniká, ak v

kalendárnom roku 1994 dovŕši dieťa 6 rokov veku.

3) Peňažné ústavy uskutočňujú predaj devízových prostriedkov v cestovných

šekoch, alebo vo valutách, ktoré majú pri predaji k dispozícii.

4) Predaj devízových prostriedkov peňažný ústav vyznačí v platnom

cestovnom pase4), s uvedením dátumu a výšky

uskutočneného predaja. Tento záznam má len evidenčný charakter pre

potrebu peňažného ústavu a nenahradzuje potvrdenie podľa §27 ods.1

písmeno a) Devízového zákona. Predaj devízových prostriedkov devízovému

tuzemcovi – fyzickej osobe, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky,

ale má preukaz povolenia na trvalý

1) §1 ods.1 zákona č.21/1992 Zb. o bankách.
2) §7 ods 5 Devízového zákona č.528/1990 Zb. v znení neskorších

zmien a doplnkov. Opatrenie ŠBČS z 9.9.1992, ktorým sa stanovujú

podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávané s

inými osobami než bankami, vyhlásené v zbierke zákonov čiastka

94/1992.

3) §5 devízového zákona.
4) §5 zák.č.216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do

zahraničia.

pobyt v Slovenskej republike5) vydaný

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vyznačí peňažný ústav na tento

preukaz.

5) Nákup devízových prostriedkov je možné uskutočniť postupne až do výšky

limitu. Za každý nákup peňažný ústav účtuje poplatok v súlade so

sadzobníkom toho ktorého peňažného ústavu.

6) Devízový tuzemec – fyzická osoba môže nakupovať devízové prostriedky

iba pre svoju osobu a blízkych príbuzných (manželka, manžel, rodičia.

deti), a to len na základe predloženia ich platného cestovného pasu a

dokladovania príbuzenského vzťahu platným občianskym preukazom, prípadne

iným vierohodným dokladom(napr. rodným listom) v prípade, že je držiteľom

identifikačnej karty vydanej namiesto občianskeho preukazu.

7) Devízový tuzemec – fyzická osoba, ktorá preukazuje trvalý pobyt v

Slovenskej republike preukazom povolenia na trvalý pobyt v Slovenskej

republike môže nakupovať devízové prostriedky iba pre svoju osobu.

8) V roku 1994 nemožno nakupovať devízové prostriedky pre cestovanie do

zahraničia z nevyčerpaného limitu v roku 1993.

§ 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1.1.1994.

Vladimír Masár, v.r.

guvernér

5) §9 zák. č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území ČSFR.

Prílohy len vo Vestníku NBS