en en

Rozhodnutie - devízové prostriedky

R O Z H O D N U T I E

Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1994,

ktorým sa vyhlasuje rozsah predávaných devízových prostriedkov

devízovému tuzemcovi – fyzickej osobe za účelom platenia výdavkov

spojených so zahraničnou cestou v roku 1995

Národná banka Slovenska podľa § 21 ods. 1 Devízového zákona č. 528/1990

Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona

Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z.z., zákona Národnej

rady Slovenskej republiky č. 106/1993 Z.z., zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 161/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 249/1994 Z.z. ustanovuje:

§ 1

Predaj devízových prostriedkov devízovému

tuzemcovi1) – fyzickej osobe za slovenskú menu

za účelom platenia výdavkov spojených so zahraničnou cestou uskutočňujú

banky2) a iné oprávnené

subjekty3) (ďalej len „peňažné

ústavy“).

§ 2

/1/ Devízový tuzemec – fyzická osoba, ktorá v kalendárnom roku 1995

dovŕši 15 rokov veku, môže nakupovať v peňažných ústavoch devízové

prostriedky vo voľne vymeniteľných menách až do výšky 16 000,- Sk.

/2/ Devízový tuzemec – fyzická osoba vo veku od 6 do 15 rokov (ďalej len

„dieťa“) môže nakupovať devízové prostriedky v polovičnej výške

vyššie stanoveného limitu. Predaj možno uskutočniť len na základe

predloženého vlastného pasu dieťaťa4). Nárok na

predaj vzniká, ak v kalendárnom roku 1995 dovŕši dieťa 6 rokov veku.

/3/ Peňažné ústavy uskutočňujú predaj devízových prostriedkov v

cestovných šekoch alebo vo valutách, ktoré majú k dispozícii.

/4/ Predaj devízových prostriedkov devízovému tuzemcovi – fyzickej osobe,

ktorá nie je občanom Slovenskej republiky sa vyznačí do pasu pri súčasnom

predložení preukazu – povolenia na pobyt pre cudzinca, ktorý vydávajú

útvary cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V

preukaze musí byť výslovne uvedené, že ide o trvalý pobyt. Číslo

cestovného pasu uvedené v preukaze – povolenie na pobyt pre cudzinca sa

musí zhodovať s číslom predloženého cestovného pasu.

1)§ 5 Devízového zákona.
2) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších

predpisov.

3) § 7 ods. 5 Devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení neskorších

predpisov.

Opatrenie ŠBČS z 9. 9. 1992, ktorým sa stanovujú podmienky pre

niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávané inými osobami ako

bankami vyhlásené v Zbierke zákonov čiastka 94/1992.

4) § 5 zákona č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do

zahraničia.

/5/ Nákup devízových prostriedkov je možné uskutočňovať postupne až do

výšky limitu. Za každý nákup účtuje peňažný ústav poplatok v súlade so

sadzobníkom toho ktorého peňažného ústavu.

/6/ Devízový tuzemec – fyzická osoba môže nakupovať devízové prostriedky

iba pre svoju osobu a blízkych príbuzných (manžel, manželka, rodičia,

deti), a to len na základe predloženia ich platného cestovného pasu a

vydokladovania príbuzenského vzťahu platným občianskym preukazom,

prípadne iným vierohodným dokladom (napr. rodným listom) v prípade, že je

držiteľom identifikačnej karty vydanej namiesto občianskeho preukazu.

/7/ Devízový tuzemec – fyzická osoba, ktorá preukazuje trvalý pobyt v

Slovenskej republike môže nakupovať devízové prostriedky iba pre svoju

osobu.

/8/ V roku 1995 nemožno nakupovať devízové prostriedky pre cestovanie do

zahraničia z nevyčerpaného limitu v roku 1994.

§ 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. 1. 1995.

Vladimír Masár, v.r.

guvernér