en en

Obchodné podmienky - dodatok

D O D A T O K  č.  1

k Všeobecným obchodným podmienkam

zo dňa 3. augusta 1995,

ktorými sa určujú zásady vedenia účtov klientov v bankách

a zásady vykonávania platobného styku a zúčtovania na týchto účtoch

zo dňa 7. decembra 1993

Národná banka Slovenska po schválení v Direktóriu Národnej banky

Slovenska dňa 3. augusta 1995 vydáva dodatok č. 1 k Všeobecným

obchodným podmienkam, ktorými sa určujú zásady vedenia účtov klientov v

bankách a zásady vykonávania platobného styku a zúčtovania na týchto

účtoch zo dňa 7. decembra 1993

Čl. I

Všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa určujú zásady vedenia účtov

klientov v bankách a zásady vykonávania platobného styku a zúčtovania

na týchto účtoch zo dňa 7. decembra 1993 sa menia a dopĺňajú takto:

1. V čl. III ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová veta tohto znenia:

„Banka nezriaďuje klientom účty so zachovaním anonymity.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:

3a) Čl. II bod 1 zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z

najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o

zmenách niektorých ďalších zákonov.“

2. V čl. III ods. 3 sa text v zátvorke dopĺňa takto:

„vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 5) znie:

5) Napr. § 38 ods. 3 zákona č. 21/1992

Zb. o bankách, v znení neskorších predpisov,

§ 7 ods. 5 zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon,

čl. II bod 6 a čl. VI zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.

58/1995 Z.z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995 a o

zmene a doplnení niektorých zákonov“.

4. V čl. VI písm. b) text v zátvorke znie: „(čl. XXXIII ods. 1,

písm. a/)“.

5. V čl. VI písm. c) text v zátvorke znie: „(čl. LIV až LXI)“.

6. V čl. XII ods. 2 sa vypúšťa posledná veta a nahrádza sa novou vetou,

ktorá znie: „Banka je povinná požadovať preukázanie totožnosti

klienta pri každom obchode a pri prenájme bezpečnostných schránok.

Poskytnutie služieb so zachovaním anonymity klienta banka odmietne.“

Poznámka pod čiarou k odkazu9) znie:

9) § 37 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. v

znení neskorších predpisov.“

7. V čl. X písm. d) text v zátvorke znie: „(čl. XXXIII ods. 1, písm.

b/)“.

8. V čl. X písm. f) text v zátvorke znie: „(čl. LIV až LXI)“.

9. V čl. XVI ods. 3 písm. c) znie:

„c) špecifický symbol (napr. číslo sporožírového účtu u platieb

klientov Slovenskej sporiteľne, a.s.; obdobie za ktoré sa platí poistné,

daň, príspevok do fondu zamestnanosti a pod.).“

10. V čl. XVI ods. 5 sa číslica „2“ nahrádza číslicou

„1“.

11. V čl. XVII ods. 1 sa číslica „3“ nahrádza číslicou

„2“.

12. V čl. XIX ods. 2, v treťom riadku sa vypúšťajú slová „a bankové

spojenie“.

13. Poznámka pod čiarou k odkazu12) znie:

„12) § 18 ods. 2 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z.z.

o zásadách platobného styku medzi bankami.“.

14. V čl. XXVIII ods. 1 sa číslica „2“ nahrádza číslicou

„1“.

15. V druhej časti sa vypúšťa ustanovenie o šekoch „čl.XXX až

XL“ a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:

„Šeky

Čl. XXX

/1/ Šek je platobný príkaz, ktorým vystaviteľ šeku prikazuje peňažnému

ústavu (šekovníkovi) zaplatiť šekovú sumu osobe na šeku menovite uvedenej

alebo majiteľovi šeku.

/2/ Podľa toho, kto šek vystavil, sa rozlišuje:

a) bankový šek – vystaviteľom je banka (čl. XLIII až XLVII),

b) súkromný šek – vystaviteľom je fyzická osoba alebo právnická

osoba, ktorá nie je bankou. Osobitný druh týchto šekov predstavujú

zaručené šeky (čl. XXXVII až XLII).

/3/ Podľa toho, na koho je šek vystavený, sa rozlišuje:

a) šek na meno – je vystavený na fyzickú alebo právnickú osobu,

ktorej má byť šek vyplatený,

b) šek na majiteľa – na ktorom nie je uvedené meno osoby, v prospech

ktorej je šek vystavený, vypláca sa osobe, ktorá šek predloží.

/4/ Klient môže po dohode s bankou používať šek ako platobný prostriedok

pri bezhotovostnom platení alebo na výber sumy v hotovosti v banke.

/5/ Šekovú knižku alebo šeky jednotlivo vydáva klientovi banka, ktorá

vedie jeho účet, s výnimkou bankových šekov. Vzor univerzálneho šeku je

uvedený v prílohe č.3.

/6/ Vystavovanie šekov a ďalšie úkony týkajúce sa šekov sa riadia

osobitným zákonom16).

Čl. XXXI

/1/ Šek musí byť vyplnený úplne, čitateľne a správne podľa predtlače a

musí obsahovať okrem náležitostí stanovených osobitným

zákonom16) aj bankové spojenie platiteľa,

konštantný symbol a číslo šeku. Údaje na šeku nesmú byť prepisované,

prečiarkované, alebo inak menené a nesmú byť písané obyčajnou ceruzou. Na

šekoch vydaných Slovenskou sporiteľňou, a.s., sa namiesto údaja

„číslo šeku“ uvádza číslo sporožírového účtu klienta.

/2/ Šek sa označí domicilom vydávajúceho miesta.

/3/ Šek musí byť vlastnoručne podpísaný majiteľom účtu alebo osobou

oprávnenou disponovať s peňažnými prostriedkami na účte podľa podpisového

vzoru uloženého v banke, ktorá vedie jeho účet. Ak je vystaviteľom šeku

právnická osoba, musí byť na šeku uvedené aj jej označenie.

/4/ Pri šeku na meno musí byť údaj komu má byť šek vyplatený uvedený

neskrátene vrátane sídla – ak ide o právnickú osobu, alebo neskráteným

menom, priezviskom a adresou – ak ide o fyzickú osobu. V prípade, že sa

jedná o dlhé názvy, alebo o zaužívané skrátené podoby, ktoré sa používajú

v skrátenej forme (ako napr. trieda SNP), použitie skrátenej podoby sa

pripúšťa.

/5/ Na šeku na majiteľa uvedie vystaviteľ namiesto údajov uvedených v

ods. 4 označenie „majiteľovi“.

Čl. XXXII

/1/ Banky a iné osoby (ďalej iba „príjemca šeku“) akceptujú

šeky na základe dohody s bankou, ktorá vydáva šeky klientom. Za dohodu sa

považuje i prijatie šeku pri dodržaní týchto podmienok, prípadne ďalších

podmienok určených bankou.

16) Zákon zmenkový a šekový č.191/1950 Zb.

/2/ Banky sú povinné vhodným spôsobom oboznámiť príjemcu šeku s

podmienkami prijatia šeku.

/3/ Banka si môže určiť odlišný spôsob pre prijímanie vlastných šekov.

Čl. XXXIII

/1/ Klient môže vystaviť na banku, ktorá vedie jeho účet

a) šek na bezhotovostný prevod sumy zo svojho účtu v prospech účtu

prijímateľa (šek na zúčtovanie), ktorý musí byť na líci šeku označený

doložkou „len na zúčtovanie“,

b) šek na výplatu hotovosti zo svojho účtu v prospech príjemcu

hotovosti (pokladničný šek).

/2/ Klient nesmie vystaviť šek, na ktorého vyplatenie nie je na účte

dostatok peňažných prostriedkov (nekrytý šek)17).

/3/ Banka dohodne s klientom, ktorého účet vedie, podmienky vydávania a

používania šekov.

Čl. XXXIV

/1/ Klient je povinný pri predložení šeku preukázať svoju

totožnosť.3a) Pri výplate šeku v hotovosti je

ďalej povinný potvrdiť príjem sumy svojim podpisom na šeku.

/2/ Príjemca šeku je povinný overiť totožnosť predložiteľa šeku podľa

platného občianskeho preukazu18) a na rube šeku

poznačiť číslo občianskeho preukazu a rodné číslo. V prípade, že sa jedná

o cudzieho štátneho príslušníka alebo o štátneho príslušníka Slovenskej

republiky s trvalým pobytom v zahraničí, číslo jeho cestovného pasu.

/3/ Ak šek nie je riadne vyplnený, alebo ak predložiteľ šeku nepreukáže

svoju totožnosť, alebo nesplní ďalšie podmienky ustanovené v týchto

zásadách, prípadne v podmienkach banky, vracia príjemca šeku takýto šek

predložiteľovi bez vyplatenia. Pokladničný šek predložený v banke, ktorá

vedie účet, na ťarchu ktorého je šek vystavený, vracia banka

predložiteľovi, ak na jeho vyplatenie nie je na tomto účte dostatok

peňažných prostriedkov.

17) § 12 čl. II zákona zmenkového a šekového č. 191/1950 Zb.
18) § 1 ods. 1 zákona NR SR č. 162/1993 Z.z. o občianskych

preukazoch.

Čl. XXXV

/1/ Šeky sa predkladajú banke na vyplatenie v lehote určenej osobitným

zákonom16).

/2/ Služby spojené s vyplatením šeku banka spoplatňuje podľa platného

sadzobníka (čl.XXIII).

/3/ Vyplatené šeky sú archivované v banke, ktorá ich vyplatila, po dobu

určenú osobitným zákonom19) a nie sú spätne

zasielané banke, ktorá šeky vydala. Pre účely odstránenia chýb v

zúčtovaní je banka archivujúca šeky povinná na požiadanie zaslať banke,

ktorá tlačivá šekov vydala, fotokópiu šeku.

Čl. XXXVI

/1/ Klient je povinný chrániť šeky pred stratou a zneužitím a dodržiavať

podmienky používania šekov, s ktorými bol bankou vopred oboznámený (čl.

XXXIII, ods. 3. Nepoužité šeky vracia klient pobočke banky, ktorá tieto

emitovala.

/2/ V prípade straty a odcudzenia šekov je klient povinný dodržiavať

postup, ktorý bol dohodnutý medzi bankou a klientom. Stratené alebo

odcudzené šeky klient nahlási pobočke vydávajúcej banky, pričom tieto

šeky možno vyhlásiť za umorené20).

/3/ Za účelom ochrany svojich klientov si banky vzájomne oznamujú údaje o

stratených a odcudzených šekoch a vedú si o nich evidenciu, a to po dobu

platnosti týchto šekov.

/4/ Za škody vzniknuté z prijatia a vyplatenia falošného alebo

sfalšovaného šeku šekovník nezodpovedá za predpokladu, že túto škodu

nezavinil on sám21).

Zaručené šeky

Čl. XXXVII

/1/ V prípade, že je šek vystavený do maximálnej výšky 6.500,- Sk,

vyplatí ho banka, ktorá šek vydala jeho príjemcovi, ak dodržal zásady

uvedené v týchto podmienkach bez toho, aby požadovala overovanie krytia

tohto šeku (ďalej len „zaručený šek“).

19) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

20) § 68 čl. II zákona zmenkového a šekového č. 191/1950 Zb.

21) § 7 čl. III zákona zmenkového a šekového č. 191/1950 Zb.

/2/ V prípade platby, alebo výberu vyššej sumy môže klient vystaviť i

niekoľko zaručených šekov, najviac však desať.

/3/ Banka, ktorá zaručený šek vydala, vyplatí banke, prípadne inému

subjektu, ktorý takýto šek akceptoval, vyplatenú sumu vždy, ak boli

dodržané zásady uvedené v týchto podmienkach.

Čl. XXXVIII

Banka, ktorá šeky vydáva, viaže prijímanie zaručeného šeku na

preukázanie totožnosti predložiteľa, alebo na predloženie záručnej

karty vydanej bankou k šekom.

Čl. XXXIX

Príjemca zaručeného šeku je povinný kontrolovať, či suma predloženého

zaručeného šeku neprevyšuje sumu 6.500,-Sk a či nebolo predložených

viac ako desať zaručených šekov.

Čl. XL

V prípade, že je prijímanie zaručeného šeku viazané na preukázanie

totožnosti predložiteľa, postupuje príjemca zaručeného šeku podľa čl.

XXXIV.

Čl. XLI

/1/ Ak je prijímanie zaručeného šeku viazané na predloženie záručnej

karty vydanej k šekom, klient sa pri predložení zaručeného šeku preukáže

záručnou kartou a podpíše tento šek v prítomnosti príjemcu zaručeného

šeku.

/2/ Príjemca zaručeného šeku je povinný skontrolovať platnosť záručnej

karty a ďalej, či podpis predložiteľa na zaručenom šeku zodpovedá

podpisovému vzoru na záručnej karte. Príjemca zaručeného šeku skontroluje

zhodnosť ďalších údajov uvedených na tomto šeku a na záručnej karte,

najmä názov banky, ktorá šeky vydala a číslo účtu klienta. V prípade

platby poznačí príjemca na rube zaručeného šeku číslo záručnej karty, v

prípade výberu hotovosti v banke poznačí číslo záručnej karty a číslo

občianskeho preukazu.

/3/ Ak klient v prípade platby predkladá tri alebo viac zaručených šekov

súčasne, je príjemca zaručených šekov okrem kontroly záručnej karty

povinný naviac overiť totožnosť predložiteľa a na rube šeku poznačiť

číslo záručnej karty a číslo občianskeho preukazu. Rovnako postupuje, ak

má pochybnosti o predložiteľovi jedného alebo dvoch zaručených šekov.

Čl. XLII

Príjemca šeku akceptuje zaručené šeky na základe výmeny specimenov

týchto šekov, prípadne na základe ďalšej dohody s bankou, ktorá vydáva

zaručené šeky klientom.

Bankové šeky

Čl. XLIII

/1/ Vystaviteľom bankového šeku (príloha č. 4) je banka. Banka, ktorá šek

vystavila, ručí za jeho vyplatenie. Osoba oprávnená vystaviť bankový šek

musí byť na šeku podpísaná podľa platného podpisového vzoru uloženého v

banke.

/2/ Podmienkou pre vystavenie bankového šeku je zloženie peňažných

prostriedkov na vnútornom účte banky. Klient nie je povinný zriadiť si

účet v banke, od ktorej požaduje vystavenie bankového šeku, potrebné

množstvo peňažných prostriedkov môže zložiť v hotovosti alebo

bezhotovostne previesť na vnútorný účet banky. Banka pri splnení týchto

podmienok a po preukázaní totožnosti klienta3a/ na požiadanie vystaví

bankový šek klientovi.

/3/ Výška sumy, na ktorú môže byť bankový šek vystavený je neobmedzená.

/4/ Za vystavenie bankového šeku si banka účtuje poplatok podľa vlastného

sadzobníka.

Čl. XLIV

/1/ Bankový šek môže byť realizovaný formou výplaty v hotovosti alebo

bezhotovostným prevodom v prospech účtu prijímateľa platby.

/2/ V prípade, že bankový šek bude realizovaný vo forme výplaty v

hotovosti, vystavuje sa na meno a pre tieto účely platia ustanovenia čl.

XXXI, ods. 4.

Čl. XLV

Pri predložení bankového šeku postupuje jeho príjemca v súlade s čl.

XXXIV, ods. 2 týchto podmienok.

Čl. XLVI

/1/ Bankový šek je možné v prípade potreby rozmeniť na dva alebo viac

bankových šekov, pričom tieto môžu byť vystavené na meno klienta alebo na

meno budúceho majiteľa šeku.

/2/ Banka na požiadanie vystaví jeden alebo viac bankových šekov na

zostatkovú sumu pôvodného šeku.

Čl. XLVII

Banky akceptujú bankové šeky na základe vymenených specimenov šekov a

podpisových vzorov, prípadne na základe osobitnej dohody. Vyplatené

šeky sú archivované v banke ktorá ich vyplatila, po dobu určenú

zákonom19) a nie sú spätne zasielané banke,

ktorá šeky vydala“.

16. Doterajšie „čl. XLI až XLVI“ sa označujú ako „čl.

XLVIII až LIII“.

17. V doterajšom čl. XLI sa číslica „6“ nahrádza číslicou

„5“.

18. V druhej časti sa vypúšťa časť Bankové platobné karty (č. XLVII až

čl. LIV) a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:

„Bankové platobné karty

Čl. LIV

Základné pojmy a ustanovenia

/1/ Banková platobná karta (ďalej len „platobná karta“) je

platobný nástroj, ktorým sa vykonávajú bezhotovostné a hotovostné

platobné operácie na ťarchu alebo v prospech účtu, ku ktorému bola

platobná karta vydaná.

/2/ Platobnú kartu vydáva banka k účtu, ktorý vedie pre fyzickú alebo

právnickú osobu (ďalej len „klient“).

/3/ Banka môže vydať k jednému účtu niekoľko platobných kariet,

majiteľovi účtu, spoludisponujúcim a oprávneným osobám.

/4/ Majiteľom účtu je fyzická alebo právnická osoba, na meno ktorej je

účet zriadený.

/5/ Spoludisponujúci je osoba splnomocnená majiteľom účtu na disponovanie

peňažnými prostriedkami na účte.

/6/ Oprávnená osoba je držiteľ platobnej karty, splnomocnený na základe

žiadosti o vydanie platobnej karty k účtu, podpísanej majiteľom účtu,

realizovať transakcie iba prostredníctvom platobnej karty.

/7/ Držiteľ platobnej karty je osoba, ktorej banka vydala platobnú kartu

na základe písomnej žiadosti a uzatvorenej zmluvy s majiteľom účtu.

Držiteľom platobnej karty môže byť majiteľ účtu, spoludisponujúca, resp.

oprávnená osoba.

/8/ Platobná karta je neprenosná, jej zneužitie neoprávnenými osobami je

trestné22).

/9/ Na vydanie platobnej karty nemá klient právny nárok.

/10/ Debetná platobná karta je viazaná na finančné prostriedky klienta,

zvyčajne prostredníctvom bežného alebo špeciálneho (kartového) účtu.

Transakcie sú denne zúčtovávané na ťarchu príslušného účtu.

/11/ Kreditná karta je platobná karta, ktorá nie je viazaná na finančné

prostriedky klienta. Banka poskytuje držiteľovi platobnej karty možnosť

čerpania revolvingového úveru, ktorý sa splácaním záväzkov klienta

automaticky obnovuje na pôvodnú výšku v rámci dohodnutého limitu medzi

bankou a klientom.

/12/ Charge karta je platobná karta, ktorá nie je viazaná na finančné

prostriedky klienta. Držiteľ platobnej karty čerpá od banky úver a v

dohodnutých intervaloch dostáva od banky výpis svojich transakcií, na

základe ktorého je povinný v stanovenej lehote uhradiť svoje záväzky.

Uhradenie záväzkov voči banke je súčasne podmienkou na obnovenie úveru na

ďalšie obdobie.

/13/ Obnovená karta je platobná karta s novým dátumom platnosti, ktorá sa

držiteľovi platobnej karty vydáva po skončení platnosti pôvodnej

platobnej karty.

22) § 249c Trestného zákona.

/14/ Affinity Card je platobná karta, ktorú môže banka vydať pre členov

právnickej osoby alebo skupiny ľudí so spoločnými záujmami, profesiou a

pod. Funkcia platobnej karty je obdobná ako pri ostatných platobných

kartách, dizajn platobnej karty odlišuje túto skupinu držiteľov

platobných kariet od ostatných klientov (napríklad platobnej karty pre

členov lekárskej komory, obchodnej komory a pod.).

/15/ Co-Branded Card je platobná karta vydaná spoločne členskou bankou a

obchodníkom, ktorá nesie logá obidvoch inštitúcií. Funkcia platobnej

karty je obdobná ako pri ostatných platobných kartách, umožňuje však

nebankovým subjektom participovať na vydávaní platobných kariet.

/16/ Replacement Card je platobná karta s obmedzenou dobou platnosti,

ktorá je vyrobená a vydaná držiteľovi platobnej karty na základe súhlasu

banky prostredníctvom „Card Replacement Centre“ v prípade

straty alebo krádeže platobnej karty v zahraničí.

/17/ Peňažný automat ATM (Automated Teller Machine), resp. bankomat je

zariadenie zabezpečujúce výdaj hotovosti pri použití platobnej karty

držiteľom, prípadne ďalšie služby, ako napr. informácie o zostatku na

účte, vklad hotovosti na účet, informácie o prevedených transakciách,

prevod peňažných prostriedkov a pod.

/18/ Elektronická pokladňa EFT POS (Electronic Funds Transfer at Point of

Sale) je elektronické zariadenie umiestnené u obchodníka, ktoré umožňuje

autorizáciu platobnej karty, bezhotovostnú platbu a následný elektronický

prevod finančných prostriedkov z účtu, ku ktorému bola platobná karta

vydaná na účet obchodníka.

/19/ Reliéfny záznam (embossing) je hmatateľný a čitateľný zápis na

prednej strane karty, obsahujúci osobné údaje držiteľa platobnej karty a

údaje potrebné na zúčtovanie. Záznam je určený na vizuálnu kontrolu a

mechanické snímanie týchto údajov.

/20/ Plochá tlač (indent printing) je nehmatateľný a čitateľný zápis

osobných a zúčtovacích údajov na prednej strane platobnej karty, ktorý je

určený na vizuálnu kontrolu a zabraňuje použitiu platobnej karty mimo

elektronického prostredia.

/21/ Magnetický záznam je umiestnený na magnetickom prúžku zadnej strany

platobnej karty a slúži na nahratie údajov identifikujúcich držiteľa

platobnej karty, ktoré sú elektronicky zosnímané pri transakciách v ATM a

EFT POS.

/22/ Osobné identifikačné číslo (z angl. Personal Identification Number,

tzv. PIN číslo) je číslo podmieňujúce používanie platobnej karty v

elektronických snímacích zariadeniach (napr. ATM, EFT POS).

/23/ Denný limit stanovuje maximálnu výšku hotovosti, ktorú je možné

danou platobnou kartou vybrať z ATM, resp. maximálnu výšku platieb, ktoré

je možné uskutočniť v rámci jedného kalendárneho dňa.

/24/ Cash Advance je výber hotovosti na platobnú kartu pri prepážke v

pobočke finančnej inštitúcie akceptujúcej platobné karty.

/25/ Autorizačné centrum je centrum, na ktoré sú napojené ATM a EFT POS

terminály, a ktoré povoľuje, resp. odmieta vykonať jednotlivé transakcie

na základe kritérií stanovených bankou.

/26/ Partnerská banka je banka poskytujúca služby (spravovanie

obchodníkov, výdaj hotovosti prostredníctvom ATM, imprintrov a pod.), ku

ktorým ju oprávňuje členstvo v medzinárodných organizáciách. Každá

partnerská banka je oprávnená používať obchodnú značku príslušnej

asociácie. /27/ Obchodník je fyzická alebo právnická osoba, akceptujúca

platobné karty na základe zmluvy uzatvorenej s partnerskou bankou

(obchody, hotely, reštaurácie, požičovne áut, benzínové čerpadlá a pod.).

/28/ Imprinter je mechanický snímač údajov embossovaných na platobnej

karte.

/29/ Platobný doklad (sales slip) je doklad, na ktorom držiteľ platobnej

karty podpisom potvrdzuje prevzatie hotovosti, tovaru alebo poskytnutých

služieb pri bezhotovostnej platbe prostredníctvom platobnej karty.

/30/ STOPLIST je zoznam platobných kariet, na ktoré je zákaz výplaty vo

forme vizuálneho alebo elektronického záznamu.

/31/ HOTLIST je zoznam „horúcich“ platobných kariet uvedených

na STOPLISTE, ktoré už boli aspoň jedenkrát zneužité.

/32/ ICA číslo (Interbank Card Association Number) je jedinečné

štvormiestne číslo identifikujúce finančnú inštitúciu, ktorá vydala

platobnú kartu.

/33/ Prefix je počiatočná sekvencia z čísla platobnej karty, ktorá

jednoznačne identifikuje produkt a vydavateľa platobnej karty. Zvyčajne

ju tvorí prvých šesť číslic z čísla platobnej karty.

/34/ Chargeback je reklamácia transakcie uskutočnenej platobnou kartou

odoslaná vydavateľom platobnej karty partnerskej banke, ktorá spravuje

obchodníka, u ktorého bola uskutočnená transakcia. Reklamácia môže byť

spojená s prevodom finančných prostriedkov.

/35/ Floor limit je maximálna suma špecifikovaná podľa kategórie

obchodníkov, pod hodnotu ktorej transakcia ešte nevyžaduje autorizáciu

vydavateľa platobnej karty. Stanovuje sa zmluvne medzi bankou a

obchodníkom. /36/ Provízia je poplatok platený obchodníkom banke, s

ktorou má podpísanú zmluvu o akceptácii platobných kariet. Zvyčajne je

vyjadrená ako určité percento z každej transakcie, alebo stanovená

hodnota v domácej mene.

Čl. LV

Normalizácia platobných kariet

/1/ Základné vlastnosti platobnej karty musia zodpovedať medzinárodným

normám vydávaným Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (normy ISO)

podľa typu vydávanej platobnej karty, v súlade so spôsobom zaznamenávania

informácií na platobnej karte, spôsobom jej autorizácie, spôsobom jej

komunikácie s prostredím a to najmä pre:

a) fyzikálne charakteristiky (materiál, rozmery, tolerancie),

b) reliéfne písmo (embossing),

c) nosič dát,

d) umiestnenie reliéfnych nápisov,

e) umiestnenie záznamových stôp I, II a III,

f) štruktúru záznamov na stopách I, II a III pre finančné transakcie.

/2/ Identifikačné znaky čelnej strany (FRONT) a zadnej strany (REVERS)

platobnej karty musia zodpovedať pravidlám medzinárodných kartových

asociácií pre bankové platobné karty.

/3/ Platobná karta musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

a) identifikátory vydavateľa platobnej karty (logo, názov vydavateľa,

ICA a pod.),

b) identifikácia držiteľa platobnej karty (meno, rodné číslo, podpis

a pod.),

c) číslo platobnej karty,

d) dátum, resp. dobu platnosti platobnej karty,

e) bezpečnostné prvky platobnej karty.

/4/ Platobné karty, platné len na území Slovenskej republiky (národná

platobná karta), musia mať uvedenú územnú platnosť.

/5/ Národné platobné karty musia mať na zadnej strane uvedené

upozornenie, že neoprávnené použitie platobnej karty je

trestné22).

Debetné platobné karty

Čl. LVI

Vydávanie platobných kariet

/1/ Platobné karty sú oprávnené vydávať iba banky.

/2/ Výrobu platobných kariet zabezpečujú banky prostredníctvom

autorizovaných výrobcov plastových kariet.

/3/ Banka vydáva platobnú kartu klientovi na základe písomnej zmluvy o

vydaní a používaní platobnej karty.

/4/ V zmluve o vydaní a používaní platobnej karty dohodne banka s

klientom najmä:

a) druh platobnej karty,

b) rozsah používania platobnej karty (napr. národná, medzinárodná),

c)spôsob disponovania peňažnými prostriedkami na účte prostredníctvom

platobnej karty,

d) spôsob zúčtovania hotovostných výberov a bezhotovostných platieb,

e) dobu platnosti platobnej karty,

f) podmienky zrušenia práva na používanie platobnej karty,

g) podmienky zániku zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty,

h) náklady spojené s používaním platobnej karty.

/5/ Za dizajn platobnej karty vrátane identifikačných údajov držiteľa

platobnej karty zodpovedá banka, ktorá platobnú kartu vydala.

Čl. LVII

Povinnosti držiteľa platobnej karty

/1/ Platobná karta je majetkom banky. Držiteľ platobnej karty zodpovedá

za jej používanie v súlade so zmluvou o vydaní a používaní platobnej

karty.

/2/ Po ukončení platnosti platobnej karty nesmie držiteľ platobnú kartu

ďalej používať.

/3/ Držiteľ platobnej karty je povinný dodržiavať zmluvne dohodnuté

zásady ochrany platobnej karty a autorizačného kódu, chrániť platobnú

kartu pred stratou a zneužitím.

/4/ Držiteľ platobnej karty je povinný chrániť platobnú kartu pred

mechanickým poškodením a magnetickým poľom.

/5/ Držiteľ platobnej karty zodpovedá za škody spôsobené nedodržaním

zmluvných podmienok. Ak držiteľ platobnej karty je spoludisponujúca alebo

oprávnená osoba, za škody takto spôsobené zodpovedá majiteľ účtu.

/6/ Držiteľ platobnej karty alebo majiteľ účtu je povinný oznamovať

banke, ktorá platobnú kartu vydala, všetky zmeny údajov, na základe

ktorých mu bola platobná karta vydaná.

Čl. LVIII

Zánik zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty

/1/ Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty zaniká dohodou zmluvných

strán, výpoveďou jednej z nich alebo zrušením zmluvy o účte.

/2/ Majiteľ účtu môže kedykoľvek zrušiť právo spoludisponujúcej a

oprávnenej osoby na používanie platobnej karty.

/3/ Majiteľ účtu zodpovedá za všetky záväzky, ktoré vznikli používaním

platobnej karty, vydanie ktorej k svojmu účtu schválil, až do vyrovnania

záväzkov vyplývajúcich z jej používania.

/4/ Banka je oprávnená kedykoľvek zmluvu o vydaní a používaní platobnej

karty vypovedať. Výpoveď musí byť písomná a musí byť klientovi doručená.

/5/ Majiteľ účtu je oprávnený kedykoľvek písomne vypovedať zmluvu o

vydaní a používaní platobnej karty.

/6/ Zánikom zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty nezaniká

majiteľovi účtu povinnosť vysporiadať všetky záväzky plynúce z používania

platobných kariet vydaných k jeho účtu.

/7/ Výpoveď zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty je účinná od

nasledujúceho dňa po doručení výpovede. V prípade, že klient do 3 dní

neprevezme zásielku, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň

doručenia, aj keď sa o uložení nedozvedel.

Čl. LIX

Akceptácia platobnej karty

/1/ Obchodník akceptuje platby vykonávané prostredníctvom platobných

kariet na základe zmluvy s bankou, ktorá zabezpečuje akceptáciu platobnej

karty.

/2/ Zmluva o akceptácii platobných kariet má písomnú formu. Banka dohodne

v zmluve s obchodníkom najmä:

a) spôsob autorizácie platobnej karty,

b) spôsob a periodicitu doručovania účtovných dokladov,

c) spôsob a periodicitu zúčtovania transakcií na účet obchodníka,

d) autorizačný limit obchodníka (floor limit a pod.),

e) výšku provízie,

f) ustanovenia o porušení dohodnutých podmienok,

g) zoznam obchodných miest.

/3/ Banky sú povinné vhodným spôsobom oboznámiť obchodníka s podmienkami

prijímania platobných kariet.

/4/ Pri platobných kartách, ktorých používanie je viazané na preukázanie

totožnosti predložiteľa, je obchodník povinný overiť totožnosť

predložiteľa platobnej karty podľa platného občianskeho

preukazu18/ a pri platobných kartách, ktorých

používanie je viazané na overenie podpisu, overiť či podpis predložiteľa

zodpovedá podpisovému vzoru na platobnej karte. V prípade, že sa jedná o

cudzieho štátneho príslušníka alebo o štátneho príslušníka Slovenskej

republiky s trvalým pobytom v zahraničí, overí totožnosť predložiteľa

platobnej karty podľa cestovného pasu.

/5/ Banka môže oznámiť obchodníkovi údaje z evidencie o stratených,

odcudzených a zneužitých národných platobných kartách dohodnutým spôsobom

(písomne, na magnetických médiách a pod.).

Čl. LX

Zánik zmluvy o akceptácii platobných kariet

/1/ Zmluva o akceptácii platobných kariet zaniká dohodou zmluvných strán

alebo výpoveďou jednej z nich.

/2/ Banka je oprávnená kedykoľvek zmluvu o akceptácii platobných kariet

písomne vypovedať.

/3/ Obchodník je oprávnený zmluvu o akceptácii platobných kariet

kedykoľvek písomne vypovedať.

/4/ Výpoveď zmluvy o akceptácii platobných kariet je účinná od

nasledujúceho dňa po doručení výpovede. V prípade, že klient do 3 dní

neprevezme zásielku, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň

doručenia, aj keď sa o uložení nedozvedel.

/5/ Zánikom zmluvy nezaniká banke a obchodníkovi povinnosť vysporiadať

všetky záväzky do dňa zániku zmluvy o prijímaní platobných kariet.

/6/ Ak banka zistí, že obchodník vykonávajúci činnosť podľa čl. LVIII

nedodržiava povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok, alebo nedodržiava

povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o akceptácii platobných kariet, je banka

oprávnená zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou.

Čl. LXI

Ochrana platobných kariet

/1/ Za účelom ochrany svojich klientov si banky môžu vzájomne a

dohodnutým spôsobom oznamovať údaje o stratených, odcudzených a

zneužitých platobných kartách a viesť ich evidenciu.

/2/ Ak sa banka odôvodnene obáva zneužitia platobnej karty, môže zamedziť

používanie takej platobnej karty, zaradiť ju do evidencie podľa ods. 1 a

žiadať jej vrátenie.

/3/ Za účelom ochrany svojich klientov si banky môžu vzájomne a

dohodnutým spôsobom oznamovať údaje o nekorektnom konaní obchodníkov a

viesť o tom evidenciu.

/4/ Banky sú povinné nakladať s platobnými kartami ako s

ceninami,23) v prípade ak sú:

a) nepersonalizované,

b) v dobe platnosti.

/5/ Ak je banke odovzdaná alebo u nej zadržaná cudzia platobná karta,

odovzdá ju banke, ktorá je na platobnej karte uvedená ako vydavateľ

platobnej karty. Pred odoslaním ju znehodnotí v súlade s platnými

pravidlami medzinárodných kartových asociácií.“

23) Pokyn guvernéra NBS č. 18/1995 pre správu zásob peňazí a iných

hodnôt a na vykonávanie emisnej a pokladničnej činnosti v NBS.

19. Na konci druhej časti sa za ustanovenia o platobných kartách vkladá

nový text, ktorý znie:

Čl. LXII

„Tuzemský akreditív

/1/ Tuzemský akreditív24) je písomný záväzok

banky, vystavený na základe žiadosti klienta-príkazcu, ktorým sa banka

zaväzuje poskytnúť plnenie tretej osobe- oprávnenému, ak budú v

stanovenej dobe splnené podmienky akreditívu.

/2/ Tuzemský akreditív je jedným zo zabezpečovacích nástrojov v

tuzemskom platobnom styku, pri ktorom banka vystupuje ako

sprostredkovateľ medzi kupujúcim a predávajúcim. Na akreditíve sa

zúčastňujú:

– príkazca (obvykle kupujúci, ktorý žiada banku o otvorenie

akreditívu v prospech predávajúceho),

– banka príkazcu (banka otvárajúca akreditív),

– oprávnený (obvykle predávajúci, beneficient),

– prípadne aj banka, ktorá otvorenie akreditívu avizuje alebo

potvrdzuje.

Čl. LXIII

/1/ Odvolateľný akreditív môže banka vo vzťahu k oprávnenému zmeniť alebo

zrušiť bez jeho súhlasu a bez predchádzajúceho oznámenia do doby než

oprávnený splní podmienky akreditívu.

/2/ Neodvolateľný akreditív môže byť zmenený alebo zrušený len na základe

súhlasu príkazcu, vystavujúcej banky, oprávneného a potvrdzujúcej banky

ak taká existuje.

/3/ Avizovaný akreditív nevyjadruje právny záväzok avizujúcej banky.

Avizujúca banka oznamuje oprávnenému otvorenie akreditívu a zodpovedá iba

za škodu spôsobenú nesprávnosťou tohto oznámenia.

/4/ Potvrdený akreditív je neodvolateľný akreditív, ktorý banka

oprávneného na požiadanie potvrdila beneficientovi. Banka, ktorá

akreditív potvrdila, preberá na seba rovnaký záväzok za plnenie platby z

akreditívu, ako banka, ktorá akreditív vystavila.

/5/ Akreditív splatný na videnie sa začne plniť ihneď po predložení

dokumentov, ktoré sú v súlade s podmienkami akreditívu, v banke príkazcu

– otvárajúcej akreditív alebo v banke oprávneného – potvrdzujúcej banke,

ak taká existuje.

24) § 682 – 691 Obchodného zákonníka

/6/ Akreditív s odloženou splatnosťou sa začne plniť v stanovenej dobe po

predložení dokumentov, ktoré sú v súlade s podmienkami akreditívu. Doba

musí byť presne a jednoznačne stanovená v podmienkach akreditívu.

Čl. LXIV

/1/ Podrobnejšie ustanovenia o akreditíve sú obsiahnuté v

„Jednotných zvyklostiach a pravidlách pre dokumentárne

akreditívy“, ktoré vydala Medzinárodná obchodná komora v Paríži v

roku 1993 ako publikáciu č. 500.

/2/ Medzinárodne uznávanou normou, ktorá sa dodržiava v operáciách

spojených so spracovaním tuzemského akreditívu sú „Medzinárodné

pravidlá pre výklad dodacích podmienok“, ktoré vydala Medzinárodná

obchodná komora v Paríži v roku 1990 pod názvom „INCOTERMS

1990″.

20. V tretej časti sa doterajšie „čl. LV až LVII“ označujú ako

„čl. LXV až LXVII“.

21. Príloha č. 1 Tuzemský akreditív sa vypúšťa. Doterajšie prílohy č. 2,

3, 4, 5, 6 sa označujú ako prílohy č. 1, 2, 3, 4, 5.

22. V doterajšej prílohe č. 2 Konštantné symboly používané v platobnom

styku, Triede 5-ostatné finančné platby sa vkladá pod text „355x –

platby poistného poisťovniam (14 riadok) nový text, ktorý znie:

„4559 – výplaty z vkladov obyvateľstva prostredníctvom platobnej

karty, 555x – vrátená rýchla platba“

23. V triede 9 – vzťahy bánk ku klientele B sa v predposlednom riadku

vypúšťa konštantný symbol „1898“ a nahrádza sa novým

konštantným symbolom „189x“.

24. V doterajšej prílohe č. 5 Vzor univerzálneho bankového šeku sa

vypúšťa text s názvom „Vysvetlivky k univerzálnemu bankovému šeku a

nahrádzajú sa novým textom, ktorý znie:

„Vysvetlivky k bankovému šeku

Rozmery šeku : 205,74 mm, (81,10″) x 97,29 mm (23/6″)

Líce šeku

1. Voľný priestor v záhlaví je určený pre vytlačenie názvu šekovníka

(prípadne jeho loga).

2. V okienku “ MENA “ sa uvádza mena, v ktorej je šek

vystavený.

3. V okienku “ SUMA “ sa čiastka k vyplateniu uvádza číslicami,

pred tento údaj sa odporúča dávať znamienko rovnosti.

4. Do riadku “ SUMA SLOVOM “ sa suma vpisuje vždy s veľkým

začiatočným písmenom a haliere sa uvádzajú v zlomku, napr. päťdesiat

halierov – 50/100. V prípade, že suma sa začína číslicou 1, uvádza sa v

texte i s touto číslicou, napr. – Jedentisíc.

5. Do riadku “ KOMU “ sa uvádza meno, priezvisko a adresa

osoby, ktorej má byť šek vyplatený. Ak riadok veľkosťou nepostačuje pre

daný účel, je možné pokračovať vo vpisovaní pod daný riadok.

6. Do riadku “ SPLATNÝ U “ sa uvádza presný názov banky, ktorá

šekovú sumu vypláca alebo zúčtuje.

7. V riadku “ MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA “ sa mesiac uvádza vždy

slovom.

8. Do riadku “ PODPISY “ sa podpisujú osoby na to oprávnené a

to spôsobom ako je uvedené v podpisových vzoroch.

9. Medzi riadkami “ MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA “ a „

PODPISY “ je vyhradené miesto pre názov vystaviteľa (na vzore

univerzálneho šeku je vyznačené prerušovanou čiarou, pričom predpokladaná

výška písma je 4 mm). Označenie vystaviteľa môže byť aj vytlačené.

10. Ak budú šeky spracované bez použitia čítacieho zariadenia, uvádzajú

sa údaje predpísané v okienku, ktoré oddeľuje potlačenú časť od

nepotlačenej, nad uvedeným okienkom podľa predtlače s tým, že:

a) nad okienkom určeným pre bankové spojenie (neoznačené okienko,

“ ČÍSLO ÚČTU “ a “ KÓD BANKY “ sa uvádza úplné

bankové spojenie, z ktorého má byť šeková suma zúčtovaná,

b) nad okienkom “ KÓD “ sa uvádza konštantný symbol 179,

178.

11. Ak budú šeky spracované pomocou čítacieho zariadenia, uvádza

príslušné údaje banka v čítacej zóne v súlade s materiálom „

Univerzálna kódová linka bankového šeku „.

12. Všetky údaje podľa bodov 10. a 11. sú iba numerické.

13. Čiara nad okienkami s predpísanými údajmi (2,5 mm) môže byť ozdobná

(orna-mentálna), alebo môže byť využitá pre negatívny text podľa

rozhodnutia banky. 14. V dolnej časti šeku musí byť zachovaný biely pruh

(16,05 mm), v ktorom je vytlačený iba nasledujúci alebo obdobný text:

“ Toto pole láskavo nepopisujte, ani nepečiatkujte, je určené pre

automatizované spracovávanie šeku, “ a to malým typom písma tesne

nad spodným okrajom tlačiva. Do bieleho pruhu môže banka nechať

predtlačiť alebo kódovať predpísané údaje iba písmom OCR B1 (bod 11).

Rub šeku

Obsah nie je špecifikovaný. Podmienkou je len dodržanie bieleho pruhu v

dolnej časti tlačiva (16,05 mm), ktorý obsahuje mikrotext uvedený v bode

14., inak nesmie byť potlačený, popisovaný ani opečiatkovaný. Odporúča sa

však na túto stranu šeku vpisovať údaj o identifikácii predložiteľa šeku

– príjemcu hotovosti, pokiaľ platná právna úprava vyžaduje overovanie

totožnosti predkladateľa šeku.“

Čl. II

Organizačný odbor Národnej banky Slovenska sa splnomocňuje, aby v

oznamovacej časti Vestníka Národnej banky Slovenska uverejnil úplné

znenie Všeobecných obchodných podmienok , ktorými sa určujú zásady

vedenia účtov klientov v bankách a zásady vykonávania platobného styku

a zúčtovania na týchto účtoch zo dňa 7. decembra 1993 ako vyplýva zo

zmien a doplnení vyplývajúcich z dodatku č. 1.

Čl. III

Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.

Vladimír Masár, v.r.

guvernér