en en

1995

Vestník NBS čiastka 4/1995 uverejnený dňa 30. marca 1995

Časť normatívna

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 10. februára 1995, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 16. decembra 1994, ktorým sa vyhlasuje rozsah predávaných devízových prostriedkov devízovému tuzemcovi-fyzickej osobe za účelom platenia výdavkov spojených so zahraničnou cestou v roku 1995

Opatrenie č. 1 Národnej banky Slovenska zo dňa 17. 2. 1995, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie zmenárenskej činnosti fyzickými a právnickými osobami

Opatrenie č. 2 Národnej banky Slovenska zo dňa 17. 2. 1995, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami inými osobami než bankami

Opatrenie č. 3 Národnej banky Slovenska zo dňa 3. marca 1995, o Pravidlách hodnotenia pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk podľa rizík v nich obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto rizík.

Vestník NBS čiastka 9/1995 uverejnený dňa 7. júna 1995

Časť normatívna

Opatrenie č. 4 Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4 z 31. januára 1994 o pravidlách likvidity bánk

Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 27. apríla 1995 na vykonávanie platobného styku so zahraničím pre klientov Národnej banky Slovenska Národná banka Slovenska vykonáva platobný styk so zahraničím pre klientov Národnej banky Slovenska za týchto podmienok:

Vestník NBS čiastka 10/1995 uverejnený dňa 30. júna 1995

Časť normatívna

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 23. júna 1995, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 16. decembra 1994, ktorým sa vyhlasuje rozsah predávaných devízových prostriedkov devízovému tuzemcovi – fyzickej osobe za účelom platenia výdavkov spojených so zahraničnou cestou v roku 1995

Vestník NBS čiastka 13/1995 uverejnený dňa 30. augusta 1995

Časť oznamovacia

Dodatok č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam, ktorými sa určujú zásady vedenia účtov klientov v bankách a zásady vykonávania platobného styku a zúčtovania na týchto účtoch zo dňa 7. decembra 1993

Vestník NBS čiastka 15/1995 uverejnený dňa 29. septembra 1995

Časť normatívna

Opatrenie č. 5 Národnej banky Slovenska zo dňa 25. septembra 1995, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom

Opatrenie č. 6 Národnej banky Slovenska zo dňa 25. septembra 1995, ktorým sa ustanovuje rozsah kupovaných peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti tuzemcom – fyzickou osobou

Opatrenie č. 7 Národnej banky Slovenska zo dňa 25. septembra 1995, ktorým sa ustanovuje rozsah ponukovej povinnosti tuzemcov právnických osôb

Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 14. septembra 1995 na vykonávanie platobného styku s Českou republikou pre klientov Národnej banky Slovenska

Časť oznamovacia

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20. septembra 1995 k ukončeniu vzájomného zúčtovania platieb medzi Slovenskou republikou a Českou republikou formou clearingového platobného styku

Vestník NBS čiastka 17/1995 uverejnený dňa 19. októbra 1995

Časť normatívna

Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 17. augusta 1995 o vykonávaní nákupu zmeniek

Vestník NBS čiastka 20/1995 uverejnený dňa 1. decembra 1995

Časť normatívna

Opatrenie č. 8 Národnej banky Slovenska zo dňa 24. novembra 1995, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Vestník NBS čiastka 21/1995 uverejnený dňa 18. decembra 1995

Časť normatívna

Opatrenie č. 9 Národnej banky Slovenska zo dňa 24. novembra 1995, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

Opatrenie č. 10 Národnej banky Slovenska zo dňa 24. novembra 1995, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2 z 31. januára 1994 o kapitálovej primeranosti bánk

Časť oznamovacia

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 10. novembra 1995, ktorým sa ustanovujú podmienky na uskutočňovanie medzibankového platobného styku formou príkazu na rýchlu platbu

Oznámenie Národnej banky Slovenska o výške diskontnej sadzby