en en

Opatrenie NBS č. 1/1995

O P A T R E N I E č.  1
Národnej banky Slovenska zo dňa 17.2.1995,
ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie zmenárenskej

činnosti

fyzickými a právnickými osobami

Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 566/92 Zb., o Národnej banke Slovenska a podľa

§ 7 ods. 5 devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992

Zb., ustanovuje:Prvá časť
Všeobecné ustanovenia
§ 1

Toto opatrenie upravuje vykonávanie zmenárenskej činnosti fyzickými a

právnickými osobami (ďalej len „podnikatelia“), ktorým

živnostenský úrad vydal koncesnú listinu1),

ktorá ich oprávňuje na vykonávanie zmenárenskej činnosti.§ 2

/1/ Zmenárenskou činnosťou sa rozumie nákup devízových

prostriedkov2) od fyzických osôb za slovenskú

menu. Devízovými prostriedkami sa na účely tohto opatrenia rozumejú

valuty a devízy – šeky.

/2/ Zmenárenské pracovisko (ďalej len „prevádzkareň“) sa môže

zriadiť len na pevnom mieste a svojím vybavením musí byť porovnateľné s

podobnými pracoviskami v devízových bankách.

/3/ Prevádzkareň musí byť označená obchodným

menom3). Na označenie sa nesmie použiť slovo

„banka“ alebo „sporiteľňa“, jeho preklady alebo

slová, v základe ktorých sa tieto slová vyskytujú. Výnimku tvoria prípady

stanovené zákonom4). Prevádzkareň sa označuje

slovom „zmenáreň“, príp. aj prekladmi tohto slova.

/4/ Začatie výkonu zmenárenskej činnosti s uvedením presnej adresy

prevádzkární podnikateľ oznámi miestne príslušnej pobočke Národnej banky

Slovenska.1) Zákon č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenskýzákon) v znení neskorších predpisov2) § 1 ods. 3 písm. o) zákona č. 21/1992 Zb., o bankách3) § 30 zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov4) § 3 zákona č. 21/1992 Zb., o bankách§ 3

Za riadnu prevádzku a dodržiavanie predpisov, ktoré súvisia s

vykonávaním zmenárenskej činnosti zodpovedá:

a) ustanovený zodpovedný zástupca5), ak je

podnikateľom právnická osoba,

b) podnikateľ fyzická osoba alebo ním ustanovený zodpovedný

zástupca5)§ 4
Základné pojmy

/1/ Identifikáciou prevádzkarne sa rozumejú identifikačné znaky, ktorými

sa musia označiť doklady súvisiace s vykonávaním zmenárenskej činnosti.

Týmito znakmi sú:

a) pečiatka, obsahujúca obchodný názov prevádzkarne,

b) podpis oprávneného pracovníka podľa podpisových vzorov,

c) identifikačné číslo.

/2/ Podpisové vzory sú doklady obsahujúce mená a podpisy pracovníkov

prevádzkarne, ktorí sú oprávnení vykonávať zmenárenské operácie, prípadne

ďalšie činnosti. Podpisové vzory musí schváliť a potvrdiť podnikateľ.

/3/ Pri vykonávaní zmenárenskej činnosti sa používajú tieto tlačivá:

a) odpočet o výmene (nákupe) devízových prostriedkov,

b) valutová kniha,

c) zberný účtovný doklad – súpis valút a šekov pri plnení ponukovej

povinnosti.Druhá časť
Práva a povinnosti podnikateľa pri vykonávaní zmenárenskej

činnosti
§ 5

Podnikateľ je oprávnený používať pri nákupe devízových prostriedkov

vlastný nákupný kurz valút a devíz.§ 6

Za poskytnuté zmenárenské služby je podnikateľ oprávnený účtovať

poplatok v Sk. Stanovenie výšky poplatku je v právomoci

podnikateľa.
5) § 11 zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov§ 7

Podnikateľ je povinný zverejniť nákupný kurz a výšku účtovaných

poplatkov za poskytnuté zmenárenské služby na takom mieste a takým

spôsobom, aby klient bol jednoznačne o týchto skutočnostiach

informovaný ešte pred vykonaním zmenárenskej operácie.§ 8

Podnikateľ príp. zodpovedný zástupca písomne poverí pracovníkov na

výkon zmenárenskej činnosti. Poverenie môže byť súčasťou pracovnej

zmluvy.§ 9

/1/ O nákupe devízových prostriedkov vystaví podnikateľ číslovaný

doklad (nákupný odpočet), ktorý musí obsahovať tieto údaje:

a) nákup valút

1. číslo cestovného pasu (pre prípad vykonania spätnej výmeny

nespotrebovanej slovenskej meny za zahraničné valuty. Pred

vykonaním nákupu valút poučí pracovník zmenárne devízového

cudzozemca, že prípadný spätný nákup nie je možné vykonať, ak

klient nepredloží cestovný pas),

2. označenie nakupovanej meny, jej množstvo,

3. nákupný kurz,

4. kurzovú hodnotu v Sk,

5. poplatok v Sk,

6. sumu na vyplatenie v Sk,

7. identifikačné znaky prevádzkarne,

8. dátum a miesto vystavenia,

b) nákup devíz – šekov

1. číslo cestovného pasu klienta,

2. označenie nakupovanej meny, jej množstvo,

3. nákupný kurz,

4. kurzovú hodnotu v Sk,

5. poplatok v Sk,

6. sumu na vyplatenie v Sk,

7. identifikačné znaky prevádzkarne,

8. meno vlastníka šeku,

9. čísla šekov,

10. názov šekovníka,

11. dátum a miesto vystavenia.

/2/ Kópiu nákupného odpočtu dostane klient, originál si ponechá v

číselnom rade v evidencii podnikateľ. Platí to aj v prípade, ak pri

vystavovaní odpočtov podnikateľ využíva výpočtovú

techniku6).

/3/ Ak podnikateľ vykoná storno nákupného odpočtu, zaradí ho medzi

ostatné v číselnom rade. Originál i kópiu označí slovom

„storno“, ďalej uvedie identifikačné znaky prevádzkarne, dátum

a miesto vystavenia.

/4/ Podnikateľ zaokrúhľuje sumu na vyplatenie pri nákupe devízových

prostriedkov na celé slovenské koruny.

/5/ Ak podnikateľ uvažuje s vykonávaním nákupu devíz – šekov, je povinný

vopred dohodnúť s devízovou bankou podmienky ich odoberania.§ 10

/1/ O zmenárenskej činnosti podnikateľ vedie autorizovanú valutovú knihu,

do ktorej zaznamenáva zmenárenské operácie vrátane odvodu a nákupu

devízových prostriedkov v devízových bankách. Valutovú knihu je povinný

denne uzavierať (aj v prípade využitia výpočtovej techniky) vyčíslením

súhrnných súm jednotlivých druhov nakúpených devízových prostriedkov.

/2/ Zberný účtovný doklad, ktorý je súpisom súhrnných súm nakúpených

devízových prostriedkov je podnikateľ povinný zostaviť pri každom odvode

devízovej banke.

/3/ Zápisy o odvodoch musia byť v súlade s údajmi na zbernom účtovnom

doklade, ktorý potvrdila devízová banka, prípadne s dokladom devízovej

banky o realizovanom odvode.

/4/ Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby sa doklady preukazujúce

vykonanie odvodu nachádzali v prevádzkarni po uskutočnení odvodu,

najneskoršie v nasledujúci deň. Ak sa odvod vykoná prostredníctvom pošty,

po doručení týchto dokladov.6) § 11 zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve§ 11

/1/ Podnikateľ zodpovedá za pravosť a platnosť nakúpených devízových

prostriedkov. Ak má podnikateľ podozrenie, že devízové prostriedky sú

falšované alebo pozmenené, odoberie ich na

potvrdenku7).

/2/ Podnikateľ vystaví potvrdenku najmenej v štyroch vyhotoveniach

určených pre:

a) predložiteľa,

b) Národnú banku Slovenska,

c) políciu,

d) prevádzkareň, ktorá falzifikát zadržala.§ 12

Všetky doklady, ktoré podnikateľ používa pri vykonávaní zmenárenskej

činnosti (§ 4 ods. 3) sú podľa osobitného zákona účtovnými

dokladmi8). Podnikateľ je povinný tieto doklady

uchovávať po dobu piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom boli

vystavené, z toho dva roky v prevádzkarni podnikateľa. Skartácia

dokladov sa môže vykonať až po uplynutí tejto doby.Tretia časť
Ponuková povinnosť
§ 13

Všetky devízové prostriedky nakúpené v rámci zmenárenskej činnosti je

podnikateľ povinný ponúknuť na kúpu devízovej

banke9).
7) § 2 vyhlášky ŠBČS č. 147/1992 Zb., ktorou sa ustanovuje postuppri príjme zákonných peňazí a nakladaní s nimi a pri poskytovaní náhradza necelé a poškodené bankovky a mince8) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve9) § 11 a 12 devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č.228/1992 Zb.Štvrtá časť
Bankový dohľad
§ 14

Bankový dohľad nad zmenárenskou činnosťou vykonáva Národná banka

Slovenska10).Piata časť
Záverečné ustanovenia
§ 15

Zrušuje sa opatrenie Štátnej banky česko – slovenskej z 9. septembra

1992, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie zmenárenskej

činnosti právnickými a fyzickými osobami, vyhlásené v čiastke 94/1992

Zb.§ 16

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér

Vydávajúci odbor: Devízový

Vypracoval: Ing. Gabriela Matonoková tel. 325 441 – 4 kl.278

Mgr. Branislav Roh tel. 325 441 – 4 kl.287
10) § 36 ods. 1písm. b) zákona NR SR č. 566/1992 Zb., o Národnejbanke Slovenska v znení zákona NR SR č. 249/1994 Z.z.