en en

Opatrenie NBS č. 10/1995

O P A T R E N I E č.  10

Národnej banky Slovenska zo dňa 24. novembra 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2 z

31. januára 1994

o kapitálovej primeranosti bánk

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách a §

19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej

banke Slovenska ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie č. 2 Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 o

kapitálovej primeranosti sa mení a dopĺňa takto:

§ 16 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„/5/ Z ustanovenia § 5 ods. 1 písm. e/ môže banková rada Národnej

banky Slovenska na žiadosť banky udeliť výnimku na základe predloženia

reštrukturalizačného projektu jej úverového portfólia najdlhšie na

obdobie troch rokov od schválenia tohto reštrukturalizačného projektu

Národnou bankou Slovenska.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov

Slovenskej republiky.

Vladimír Masár, v.r.

guvernér

Vydávajúci odbor: Odbor dohliadok na mieste

Vypracoval: Ing. Štefan Galbáč, Ing. Ľubomír Kučera