en en

Opatrenie NBS č. 2/1995

O P A T R E N I E č.  2
Národnej banky Slovenska zo dňa 17. 2. 1995,
ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie niektorých

obchodov

s devízovými hodnotami inými osobami než bankami

Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

ustanovuje:Prvá časť
Všeobecné ustanovenia
§ 1

Toto opatrenie upravuje:

a) predaj valút1),

b) spätný nákup slovenskej meny od devízových cudzozemcov.Druhá časť
Predaj valút
§ 2

/1/ Predajom valút sa rozumie predaj valút za slovenskú menu devízovým

tuzemcom – fyzickým osobám2) (ďalej len

„predaj valút“) vykonávaný inými osobami než bankami.

/2/ Inými osobami než bankami sa na účely druhej časti tohto opatrenia

rozumejú devízoví tuzemci – právnické osoby3),

ktorým bolo vydané devízové povolenie podľa osobitného

zákona4).Žiadosť o devízové povolenie
§ 3

/1/ Devízové povolenie na predaj valút vydáva na základe písomnej

žiadosti Národná banka Slovenska devízovým tuzemcom – právnickým osobám,

ktoré vykonávajú zmenárenskú činnosť na základe koncesnej listiny vydanej

príslušným živnostenským úradom5) (ďalej len

„podnikatelia“).1) § 1 ods. 2 devízového zákona č. 528/1990 Zb.2) § 5 devízového zákona3) § 18 zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskoršíchpredpisov4) § 7 ods. 3 devízového zákona5) Zákon č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenskýzákon) v znení neskorších predpisov.

/2/ Žiadosť o udelenie devízového povolenia na predaj valút musí

obsahovať tieto náležitosti:

a) názov a sídlo podnikateľa,

b) charakteristiku činnosti, ktorú podnikateľ vykonáva,

c) odôvodnenie žiadosti,

d) adresy prevádzkarní, v ktorých bude podnikateľ valuty predávať,

e) úradne overený výpis z obchodného registra alebo doklad

preukazujúci založenie právnickej osoby v prípade, ak sa táto

právnická osoba do obchodného registra nezapisuje,

f) úradne overenú kópiu koncesnej listiny na vykonávanie zmenárenskej

činnosti,

g) údaje o nákupe valút v slovenskej mene za obdobie posledných

šiestich mesiacov pred podaním žiadosti.

/3/ Žiadosť sa predkladá pobočke Národnej banky Slovenska miestne

príslušnej podľa sídla podnikateľa.Povinnosti pri predaji valút
§ 4

Podnikateľ môže predávať valuty, ktoré získa pri výkone vlastnej

zmenárenskej činnosti.§ 5

Podnikateľ môže v rozsahu devízového povolenia vykonávať predaj

a) valút mien uvedených v kurzoch devízového trhu v rozsahu

vyhlásenom Národnou bankou Slovenska na stanovené obdobie podľa

osobitného zákona6),

b) maďarských forintov maximálne v rozsahu stanovenom pre vývoz tejto

meny Dohodou medzi Národnou bankou Slovenska a Maďarskou národnou

bankou o vzájomných platbách7),

c) českých korún maximálne v rozsahu stanovenom pre vývoz tejto meny

Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o používaní

peňažných prostriedkov v národných menách v oblasti cestovného

ruchu8).6) § 21 devízového zákona č. 528/1990 Zb.7) Vestník Národnej banky Slovenska čiastka 10/19948) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky ouzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou opoužívaní peňažných prostriedkov v národných menách v oblasticestovného ruchu, čiastka 8/1993 Z.z.§ 6

/1/ Predaj valút zaznamenaných v kurzoch devízového trhu sa uskutoční po

predložení platného cestovného pasu, do ktorého podnikateľ zapíše údaje o

uskutočnenom predaji.

/2/ O predaji maďarských forintov a českých korún sa zápis do cestovného

pasu nevykonáva.

/3/ Podnikateľ má právo používať pri predaji valút vlastný predajný kurz

valút.

/4/ Za vykonanú predajnú operáciu má podnikateľ právo účtovať poplatok v

Sk. Určenie výšky poplatku je v právomoci podnikateľa.

/5/ Podnikateľ je povinný zverejniť predajný kurz a výšku účtovaných

poplatkov za predaj valút na takom mieste a takým spôsobom, aby klient

bol jednoznačne informovaný o týchto skutočnostiach pred uskutočnením

predaja valút.§ 7

/1/ O predaji valút vystaví podnikateľ číslovaný doklad – predajný

odpočet, ktorý obsahuje tieto údaje:

a) číslo cestovného pasu klienta,

b) označenie predávanej meny a jej množstvo,

c) predajný kurz,

d) kurzovú hodnotu v Sk,

e) poplatok v Sk,

f) sumu na výplatu,

g) identifikačné znaky prevádzkarne9), dátum

a miesto vystavenia.

/2/ Kópiu predajného odpočtu dostane klient, originál si ponechá v

číselnom rade v evidencii podnikateľ. Platí to aj v prípade, ak

podnikateľ pri vystavovaní odpočtov využíva výpočtovú

techniku10).

/3/ Pri vystavovaní predajných odpočtov podnikateľ zaokrúhľuje sumy na

výplatu na celé slovenské koruny.9) § 4 ods. 1 Opatrenia Národnej banky Slovenska zo dňa 17.2.1995,ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie zmenárenskej činnostifyzickými a právnickými osobami,10) § 11 zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve.§ 8

Podnikateľ je povinný zaznamenávať údaje o predaji valút do

autorizovanej valutovej knihy vedenej aj za nákup devízových

prostriedkov. Valutovú knihu je povinný denne uzavierať (aj v prípade

využitia výpočtovej techniky) vyčíslením súhrnných súm jednotlivých

druhov mien.§ 9

Podnikateľ môže devízové prostriedky nakúpené vlastnou zmenárenskou

činnosťou v plnom rozsahu použiť na predaj. Nepredané valuty podliehajú

ponukovej povinnosti podľa osobitného

zákona11).§ 10

Ak podnikateľ má záujem vykonávať predaj valút aj v ďalších ako

povolených prevádzkarňach, je povinný požiadať o rozšírenie devízového

povolenia pobočku Národnej banky Slovenska, ktorá devízové povolenie na

predaj valút vydala.Tretia časť
Spätný nákup slovenskej meny od devízových cudzozemcov
§ 11

Spätným nákupom slovenskej meny od devízových cudzozemcov sa rozumie

nákup slovenskej meny, ktorú devízoví cudzozemci nadobudli výmenou

devízových prostriedkov (valút a devíz – šekov) za slovenskú menu a

vlastnia o tejto výmene odpočet o nákupe valút – devíz (ďalej len

„nákupný odpočet“).§ 12

1) Devízové povolenie na spätný nákup vydáva Národná banka Slovenska na

základe písomnej žiadosti devízovým tuzemcom, ktorí vykonávajú

zmenárenskú činnosť na základe koncesnej listiny vydanej živnostenským

úradom5) (ďalej len „podnikatelia“).11) § 11 a 12 devízového zákona č. 528/1990 Zb., v znení zákona č.228/1992 Zb.

/2/ Žiadosť o udelenie devízového povolenia na spätný nákup musí

obsahovať tieto náležitosti:

a) názov a sídlo podnikateľa,

b) odôvodnenie žiadosti,

c) adresy prevádzkarní, v ktorých bude podnikateľ spätný nákup

vykonávať,

d) úradne overenú kópiu koncesnej listiny na vykonávanie zmenárenskej

činnosti.

/3/ Žiadosť predkladá právnická osoba podľa svojho sídla, fyzická osoba

podľa miesta bydliska príslušnej pobočke Národnej banky Slovenska.§ 13
Povinnosti pri spätnom nákupe

/1/ Podnikateľ vykonáva spätný nákup len na základe predloženia nákupného

odpočtu, ktorý obsahuje všetky náležitosti a bol vystavený slovenským

zmenárenským pracoviskom12). Pri spätnom nákupe

použije vlastný predajný kurz.

/2/ Spätný nákup slovenskej meny získanej cudzozemcom výmenou maďarských

forintov, prípadne českých korún môže podnikateľ vykonať len za menu

uvedenú v nákupnom odpočte, t.j. maďarské forinty, prípadne české koruny.

/3/ Na vykonaný spätný nákup slovenskej meny vystaví podnikateľ odpočet o

spätnom nákupe. Jeho náležitosti, vrátane nadväznosti na účtovné doklady

sú zhodné s náležitosťami odpočtov pri zmenárenskej

činnosti12).Štvrtá časť
Bankový dohľad
§ 14

Bankový dohľad nad predajom valút a spätným nákupom vykonáva Národná

banka Slovenska13).
12) § 9 Opatrenia Národnej banky Slovenska zo dňa 17.2.1995, ktorýmsa ustanovujú podmienky na vykonávanie zmenárenskej činnosti fyzickýmia právnickými osobami13) § 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.,o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskejrepubliky č. 249/1994 Z.z. Piata časť Záverečné ustanovenia§ 15

Zrušuje sa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 9. septembra

1992, ktorým sa ustanovujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými

hodnotami vykonávanými inými osobami než bankami vyhlásené v čiastke

94/1992 Zb.§ 16

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér

Vydávajúci odbor: Devízový

Vypracoval: Ing. Gabriela Matonoková tel. 325 441 – 4 kl. 278

Mgr.Branislav Roh tel. 325 441 – 4 kl. 287