en en

Opatrenie NBS č. 5/1995

O P A T R E N I E č.  5

Národnej banky Slovenska zo dňa 25. septembra 1995,

ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní

platieb

do zahraničia a voči cudzozemcom

Národná banka Slovenska podľa § 12 ods. 6 zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa

mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o

priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

ustanovuje:

§ 1

Platby do zahraničia a cudzozemcom

(1) Devízové miesto uvedené v § 2 písm. o) bod 1 a 2 zákona (ďalej len

„devízové miesto“) vykoná platbu cudzozemcovi na základe

príkazu na úhradu platiteľa a dohodnutým spôsobom. Spolu s príkazom na

úhradu platiteľ predkladá doklady o oprávnenosti vzniku záväzku voči

cudzozemcovi alebo doklady preukazujúce jednostranné prevody (napr. kópiu

faktúry, zmluvy, prípadne iné doklady dohodnuté s devízovým miestom).

Platiteľ dohodne s devízovým miestom predloženie príkazu na úhradu pred

požadovanou realizáciou platby.

(2) Devízové miesto vykoná platbu tuzemca cudzozemcovi, v prípade že sa

na takúto platbu vyžaduje devízové povolenie, na základe príkazu na

úhradu a pri súčasnom predložení platného devízového povolenia a v súlade

s týmto povolením.

(3) Devízové miesto vykoná platbu súvisiacu s prevodom peňažných

prostriedkov, ktoré cudzozemec získal v tuzemsku za predaj tovaru a

služieb, do zahraničia na základe príkazu na úhradu. Devízové miesto

vykoná platbu dohodnutým spôsobom. Spolu s príkazom na úhradu predkladá

platiteľ príslušné doklady (napr. faktúry alebo súpisky faktúr).

(4) Pri platbách súvisiacich s prevodom miezd, platov a iných pracovných

príjmov v slovenských korunách do zahraničia, ktoré cudzozemec získal v

tuzemsku, cudzozemec predloží devízovému miestu doklad, ktorý túto

skutočnosť potvrdzuje.

(5) Devízové miesto vykoná platbu tuzemca do zahraničia na základe

príkazu na úhradu aj bez predloženia dokladu, ktorý preukazuje účel

platby, ak platba neprevyšuje sumu 10 000,- Sk.

(6) Devízové miesto platbu nevykoná, ak k príkazu na úhradu nie je

priložený príslušný doklad preukazujúci záväzok voči cudzozemcovi alebo

doklad, preukazujúci platbu súvisiacu s prevodom podľa odsekov 3 a 4, to

neplatí, ak ide o prípad uvedený v odseku 5.

(7) Devízové miesto platbu nevykoná, ak suma na dokladoch podľa odseku 6

je nižšia ako suma uvedená v príkaze na úhradu.

(8) Devízové miesto bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému devízovému

orgánu podozrenie z porušenia devízových predpisov, najmä v prípade

pochybnosti o správnosti predložených dokladov a účele platby. Takéto

oznámenie nemá vplyv na vykonanie platby devízovým miestom.

§ 2

Označovanie účelu platieb do zahraničia a zo zahraničia

(1) Pri všetkých platbách do zahraničia platiteľ označí v príkaze na

úhradu účel platby podľa číselníka platobných titulov podľa osobitného

predpisu1). Súčasne uvedie kód subjektu.

(2) Ak pri platbe zo zahraničia nie je účel platby uvedený, označí tento

príjemca podľa číselníka platobných titulov podľa osobitného

predpisu1). Súčasne uvedie kód subjektu.

(3) Devízové miesto nevykoná platbu, ak nie je vyznačený účel platby,

alebo ak označený účel platby je iný ako preukazujú priložené doklady k

príkazu na úhradu.

§ 3

Devízové miesto vykoná platby do zahraničia bez devízového povolenia,

najmä ak ide o:

a) platby tuzemca do zahraničia za dodávku tovaru a služieb,

kompenzácie pracovníkov a investičné príjmy (§ 7 zákona), (platobné

tituly skupiny 1, 2, 3, 4 a 5); o platbu tuzemca do zahraničia ide aj

vtedy, ak sa platba vykoná na devízový účet cudzozemca zriadeného v

tuzemsku,

b) jednostranné prevody tuzemca do zahraničia (§ 7 zákona), (platobné

tituly skupiny 6),

c) platby (prevody) príjmov v slovenských korunách, ktoré cudzozemec

získal z predaja tovaru a služieb v tuzemsku a investičné príjmy (§ 7

zákona), (platobné tituly skupiny 1, 2, 3 a 5),

d) platby (prevody) miezd, platov a iných pracovných príjmov v

slovenských korunách, ktoré cudzozemec získal v tuzemsku (§ 7

zákona), ( platobný titul skupiny 4),

e) platby do zahraničia týkajúce sa priamych investícií, ak tak

ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná

(§ 42 zákona),

f) platby do zahraničia v prípadoch, ak tak umožňuje medzinárodná

zmluva o ochrane a podpore investícií (§ 42 zákona),

g) platby (prevody) cudzozemca z jeho devízového účtu v tuzemsku.

1) Opatrenie Štátnej banky Česko-Slovenskej z 28. februára 1992,

ktorým sa určujú podmienky pre usmerňovanie platobnej bilancie Českej a

Slovenskej Federatívnej Republiky, uverejnené v čiastke č. 29/1992

Zb.

§ 4

Zrušuje sa Opatrenie Štátnej banky Česko-Slovenskej z 9. septembra

1992, ktorým sa ustanovuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní

niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi uverejnené v čiastke

94/1992 Zb..

§ 5

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.

Vladimír Masár, v.r.

guvernér