en en

Opatrenie NBS č. 6/1995

O P A T R E N I E č.  6

Národnej banky Slovenska zo dňa 25. septembra 1995,

ktorým sa ustanovuje rozsah kupovaných peňažných prostriedkov v

cudzej mene

v hotovosti tuzemcom – fyzickou osobou


Národná banka Slovenska podľa § 14 ods. 2 zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa

mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o

priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

ustanovuje:

§ 1

(1) Tuzemec – fyzická osoba, ktorá v príslušnom kalendárnom roku dovŕši

15 rokov veku môže kupovať od devízového miesta uvedeného v § 2 písm. o)

zákona peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti v úhrnnej hodnote 60

000 Sk za príslušný kalendárny rok.

(2) Tuzemec – fyzická osoba vo veku od 6 do 15 rokov (ďalej len

„dieťa“) môže kupovať peňažné prostriedky v cudzej mene v

hotovosti v polovičnej výške limitu podľa odseku 1. Kúpu možno uskutočniť

len na základe predloženého cestovného dokladu1)

dieťaťa. Nárok na kúpu vzniká, ak v príslušnom kalendárnom roku dovŕši

dieťa 6 rokov veku.

(3) Kúpu peňažných prostriedkov v cudzej mene, tuzemcovi – fyzickej

osobe, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, devízové miesto vyznačí

v cestovnom doklade pri súčasnom predložení preukazu – povolenia na

trvalý pobyt pre cudzinca na území Slovenskej

republiky2). Číslo cestovného dokladu uvedené v

preukaze – povolení na trvalý pobyt pre cudzinca sa musí zhodovať s

číslom predloženého cestovného dokladu.

(4) Kúpu peňažných prostriedkov v cudzej mene je možné uskutočňovať

postupne až do výšky limitu podľa odseku 1.

(5) Tuzemec – fyzická osoba môže kupovať peňažné prostriedky v cudzej

mene iba pre svoju osobu a blízkych príbuzných (manžel, manželka,

rodičia, deti), a to len na základe predloženia ich platného cestovného

dokladu a preukázania príbuzenského vzťahu platným občianskym preukazom,

prípadne iným dokladom (napr. rodným listom) v prípade, že je držiteľom

identifikačnej karty .

(6) Kúpu peňažných prostriedkov v cudzej mene devízové miesto vyznačí v

platnom cestovnom doklade1), s uvedením dátumu predaja a výšky predaných

peňažných prostriedkov.

(7) Peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti nad rozsah uvedený v

odseku 1 a 2 možno kupovať len na základe devízového povolenia.

1) § 5 zákona č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do

zahraničia.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z.z. o pobyte

cudzincov na území Slovenskej republiky.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.

Vladimír Masár, v.r.

guvernér