en en

Opatrenie NBS č. 7/1995

O P A T R E N I E č.  7

Národnej banky Slovenska zo dňa 25. septembra 1995,

ktorým sa ustanovuje rozsah ponukovej povinnosti tuzemcov

právnických osôb

Národná banka Slovenska podľa § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a

dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Tuzemec – právnická osoba je povinný ponúknuť devízovému miestu

uvedenému v § 2 písm. o) bod 1 zákona na kúpu nadobudnuté peňažné

prostriedky v cudzej mene za slovenskú menu s výnimkou peňažných

prostriedkov

a) ktorými sa cudzozemec podieľa vkladom do základného imania na

podniku v tuzemsku podľa osobitných

predpisov1),

b) získaných darom, grantom, dedením alebo ako úrok z vlastného

devízového účtu,

c) určených na vyplatenie na základe zmluvného vzťahu tuzemcovi –

fyzickej osobe cudzozemcom, prostredníctvom tuzemca – právnickej

osoby,

d) v úschove na súde, alebo notárskej

úschove2) po dobu ich úschovy,

e) zložených ako peňažná záruka v trestnom

konaní3) po dobu ich zloženia,

f) zaistených po dobu trestného konania4)

alebo na prejednanie porušenia devízových predpisov colným

orgánom5),

g) v úschove colných orgánov6) po dobu ich

úschovy,

h) v hotovosti do 100 000 Sk určených na úhradu výdavkov v zahraničí.

§ 2

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.

Vladimír Masár, v.r.

guvernér

1) zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov.

2) § 35 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v

znení neskorších predpisov.

3) § 37 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný

poriadok) v znení neskorších predpisov.

4) § 47,48,79 a 347 Trestného poriadku.
5) § 29 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.

202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

neskorších predpisov „

6) § 23 ods. 4 Devízový zákon.