en en

Opatrenie NBS č. 9/1995

O P A T R E N I E č.  9

Národnej banky Slovenska zo dňa 24. novembra 1995,

ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie

Slovenskej republiky

Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. b) zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení

neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

/1/ Za účelom vytvorenia podkladov na zostavenie platobnej bilancie

Slovenskej republiky a na základe systému členenia a kódovania finančných

transakcií (inkás a platieb) ustanovujú sa platobné tituly na inkasá a

platby v cudzej a slovenskej mene (ďalej len „platobné tituly“)

na platby tuzemcov cudzozemcom (ďalej len „platby“), na inkasá

tuzemcov od cudzozemcov (ďalej len „inkasá“), na prevody medzi

cudzozemcami, na prevody cudzej meny medzi tuzemcami.

/2/ Tuzemci pri platbách cudzozemcom sú povinní označiť účel platby

platobnými titulmi podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu tohto opatrenia.

/3/ Tuzemci na zabezpečenie označenia účelu inkás sú povinní oznámiť

cudzozemcom v rámci platobnej inštrukcie platobný titul podľa zoznamu,

ktorý tvorí prílohu tohto opatrenia.

/4/ Devízové miesta1) kontrolujú správnosť

používania platobných titulov v platobnom a zúčtovacom styku.

§ 2

Prípady, v ktorých sa vyžaduje devízové povolenie ustanovujú osobitné

predpisy2).

1) § 2 písm. o) bod 1 a 2 zákona NR SR č. 202/1995 Z. z. Devízový

zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.

Devízový zákon a vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a

Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z.z., ktorou sa vykonávajú

niektoré ustanovenia Devízového zákona.

§ 3

Ruší sa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 28. februára 1992,

uverejnené v čiastke č. 29/1992 Zb., ktorým sa určujú podmienky pre

usmerňovanie platobnej bilancie Českej a Slovenskej Federatívnej

republiky.

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1996.

Vladimír Masár, v.r.

guvernér

Vydávajúci odbor: Oddelenie platobnej bilancie

Vypracoval: Ing. Peter Fejko, CSc.

Príloha

Platobné tituly

Skupina 1 INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR

Skupina 1 sa týka vývozu a dovozu tovarov (vrátane nemonetárneho zlata) a

dlhodobého prenájmu (nad 1 rok).

110 VÝVOZ TOVARU – inkasá za tovar v dohodnutej parite (vrátane úrokov

zahrnutých v cene tovaru) upravené o korigujúce položky (vratky, storná a

pod.). V inkasách za tovar sú zahrnuté náklady na prepravu, skladovanie,

poistenie, provízie, montáže a iné, pokiaľ sú súčasťou ceny tovaru. Do

tohto platobného titulu sa nezahŕňa reexport.

112 FINANČNÝ PRENÁJOM – inkasá a platby súvisiace s vývozom a dovozom

tovarov formou ich dlhodobého prenájmu (nad 1 rok) s následnou kúpou

(úhradou splátok).

120 DOVOZ TOVARU – platby za tovar v dohodnutej parite (vrátane úrokov

zahrnutých v cene tovaru) upravené o korigujúce položky (vratky, storná a

pod.).

130 REEXPORT – inkasá a platby za tovar, ktorý sa doviezol a bez

podstatnejšej úpravy opäť vyviezol do zahraničia (nepriamy reexport).

Skupina 2 DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH

Časť skupiny 2 „dopravné služby“ sa týka dopravných služieb

súvisiacich s pohybom tovaru (s výnimkou nákladov zakalkulovaných do ceny

tovaru, napr. prepravné, skladné, poistné a pod. zahrnutých do skupiny 1)

a prepravou osôb. Časť skupiny 2 „cestovný ruch“ sa týka nákupu

a predaja peňažných prostriedkov v cudzej mene fyzickým a právnickým

osobám, inkás a platieb fyzických a právnických osôb v oblasti

zahraničného cestovného ruchu.

NÁKLADNÁ DOPRAVA

210 ŽELEZNIČNÁ NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace so železničnou

prepravou tovaru.

215 NÁMORNÁ NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace s námornou prepravou.

220 LETECKÁ NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace s leteckou prepravou.

225 OSTATNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA – inkasá a platby za ostatné druhy nákladnej

dopravy (t.j. riečnej, kamiónovej, špedície a pod.), daňové poplatky

platené na colnici z nákladnej dopravy, colné istoty.

230 ŽELEZNIČNÝ TRANZIT – inkasá a platby súvisiace s prepravou

zahraničného tovaru po železnici cez územie Slovenskej republiky.

235 POTRUBNÝ TRANZIT – inkasá a platby súvisiace s tranzitom tovaru

potrubím cez územie Slovenskej republiky.

OSOBNÁ DOPRAVA

240 ŽELEZNIČNÁ OSOBNÁ – inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb

železničnou dopravou.

242 NÁMORNÁ OSOBNÁ – inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb námornou

dopravou.

245 LETECKÁ OSOBNÁ – inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb leteckou

dopravou.

250 OSTATNÁ OSOBNÁ DOPRAVA – inkasá a platby za ostatné druhy osobnej

dopravy (t.j. napr. riečnu, autobusovú a pod.).

OSTATNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY

255 OSTATNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY – inkasá a platby za ďalšie služby

poskytované na letiskách, v prístavoch a inde (manipulácia s nákladom,

uskladnením, balením, služby lodivoda, údržba dopravných zariadení,

záchranné akcie a pod.).

CESTOVNÝ RUCH

260 INDIVIDUÁLNA TURISTIKA AKTÍVNA – inkasá za nákup peňažných

prostriedkov v cudzej mene od zahraničných návštevníkov (fyzických osôb,

vrátane zahraničných študentov) v zmenárňach bánk a spätné odkúpenie

slovenskej meny za zahraničnú menu.

265 INDIVIDUÁLNA TURISTIKA PASÍVNA – platby za predaj peňažných

prostriedkov v cudzej mene fyzickým osobám (tuzemcom) v zmenárňach bánk v

rámci limitu a platby za úhradu nákladov súvisiacich s individuálnou

turistikou.

270 ORGANIZOVANÁ TURISTIKA AKTÍVNA – platby, prípadne inkasá právnických

osôb, spojené s poskytovanými službami v oblasti cestovného ruchu

(cestovné kancelárie, hotely a pod.) a prípadne vratky. Zahrňuje

organizované cesty cudzozemcov do Slovenskej republiky.

275 ORGANIZOVANÁ TURISTIKA PASÍVNA – platby právnických osôb, spojené s

prijímanými službami v oblasti cestovného ruchu (cestovné kancelárie,

hotely a pod.) a prípadne vratky. Zahrňuje organizované cesty tuzemcov do

zahraničia.

280 ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY – platby za predaj peňažných prostriedkov v

cudzej mene na pracovné cesty do zahraničia a prípadné vratky.

285 MIMOBANKOVÉ ZMENÁRNE – inkasá, príp. platby za nákup, príp. predaj

peňažných prostriedkov v cudzej mene od mimobankových zmenární.

29O NÁKUPY PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V CUDZEJ MENE OD TUZEMCOV – inkasá za

nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene od fyzických osôb v zmenárňach

bánk (s výnimkou vratiek peňažných prostriedkov v cudzej mene nakúpených

v rámci limitu) získané za služby poskytnuté v zahraničnom cestovnom

ruchu.

295 TRANSAKCIE Z POUŽITIA PLATOBNÝCH KARIET, ŠEKOV A PODOBNÝCH DOKUMENTOV

– inkasá a platby vyplývajúce zo zúčtovania platobných kariet, šekov a

pod. v zmenárňach bánk.

Skupina 3 INÉ SLUŽBY

Skupina 3 sa týka transakcií súvisiacich s poskytovaním všetkých druhov

služieb obchodnej a neobchodnej povahy s výnimkou dopravných služieb a

turistiky.

310 SLUŽBY SPOJOV – inkasá a platby za poštové, kábelové, telefonické a

telekomunikačné služby ( vrátane rozhlasového a televízneho vysielania).

315 STAVEBNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE – inkasá a platby za stavebné a montážne

práce vrátane projektovej prípravy (s výnimkou stavebných a montážnych

nákladov zahrnutých v cene tovaru).

320 OBCHODNÝ PREDAJ – inkasá a platby za tovar, ktorý bol v zahraničí

nakúpený, znova predaný, ale neprekročil hranicu tuzemska, resp. nebol

colne odbavený v tuzemsku (priamy reexport).

325 SPRACOVANIE A OPRAVY – inkasá a platby za zhodnotenie a opravy

tovaru, ktorý je vo vlastníctve subjektu inej krajiny.

330 NEŽIVOTNÉ POISTENIE – inkasá a platby za poistenie majetku a osôb,

t.j. všetky druhy poistenia s výnimkou poistenia zahrnutého v cene tovaru

a služieb, životného a dôchodkového poistenia.

332 ŽIVOTNÉ A DÔCHODKOVÉ POISTENIE – inkasá a platby za životné poistenie

(napr. na dožitie určitého veku alebo úmrtie) a dôchodkové poistenie.

335 FINANČNÉ SLUŽBY – inkasá a platby za finančné služby vrátane provízií

(okrem úrokov) poskytované bankami a inými finančnými inštitúciami s

výnimkou platobných titulov 330 a 332.

340 REKLAMA – inkasá a platby za reklamnú, propagačnú a inzertnú službu,

prieskum trhu a prieskum verejnej mienky.

345 PRÁVNÉ, ÚČTOVNÍCKE A PORADENSKÉ SLUŽBY – inkasá a platby za

poskytované právne, účtovnícke, auditorské, konzultačné, manažérske a

podobné služby.

348 NÁJOMNÉ Z NEHNUTEĽNOSTÍ – inkasá a platby za prenájom budov (dlhodobý

prenájom nad 1 rok sa zahrňuje do skupiny 1).

350 PRENÁJOM NEHMOTNÝCH STATKOV – inkasá a platby za prenájom filmov,

zvukových a obrazových záznamov a iných nehmotných statkov.

352 PRENÁJOM STROJOV A ZARIADENÍ – inkasá a platby za prenájom strojov a

zariadení (dlhodobý prenájom nad 1 rok sa zahrňuje do skupiny 1).

355 VÝSKUM A VÝVOJ – inkasá a platby za poskytované služby v oblasti

základného a aplikovaného výskumu a vývoja.

360 AUTORSKÉ HONORÁRE, LICENČNÉ POPLATKY A INÉ – inkasá a platby za

nákup, predaj a využívanie nehmotných nevýrobných nefinančných aktív a

vlastníckych práv, ako napr. patenty, ochranné známky, autorské a

nakladateľské práva, priemyselné vzory, výrobné postupy a iné.

365 SLUŽBY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY – inkasá a platby za akékoľvek služby

poskytované v oblasti výpočtovej techniky.

370 DIPLOMATICKÉ ZASTÚPENIA V ZAHRANIČÍ – platby, príp. vratky peňažných

prostriedkov v cudzej mene v súvislosti s činnosťou diplomatických a

konzulárnych zastúpení v zahraničí.

372 ZAHRANIČNÉ DIPLOMATICKÉ ZASTÚPENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – inkasá,

príp. vratky peňažných prostriedkov v cudzej mene v súvislosti s

činnosťou diplomatických a konzulárnych zastúpení cudzích krajín.

375 VLÁDNE PRÍJMY A VÝDAVKY – inkasá a platby súvisiace so štátnymi

platmi vrátane účastí v jednotkách OSN.

380 INÉ OBCHODNÉ SLUŽBY – inkasá a platby za ostatné neuvedené služby

obchodnej povahy, napr. odborné expertízy, sprostredkovateľské služby,

náklady na reprezentáciu firiem, inžinierske a technické služby.

385 SLUŽBY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA, KULTÚRY, ZÁBAVY, ŠPORTU A REKREÁCIE –

inkasá a platby za služby zamerané na zdravotnícku, kultúrnu, športovú,

rekreačnú, zábavnú, vzdelávaciu a inú činnosť.

390 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 3 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 3.

Skupina 4 PRACOVNÉ PRÍJMY

410 PREVODY PRACOVNÝCH PRÍJMOV – inkasá a platby z prevodov miezd, platov

a iných odmien fyzických osôb získaných pracovným pobytom v zahraničí.

Skupina 5 DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA

Skupina 5 sa týka výnosov a nákladov vyplývajúcich z vlastníckych a

majetkových vzťahov.

510 DIVIDENDY – inkasá a platby súvisiace s prevodom podielu na zisku

priamej investície, určeného na rozdelenie, t.j. dividendy, tantiémy a

pod.

520 VÝNOSY Z CENNÝCH PAPIEROV – inkasá a platby súvisiace s prevodmi

výnosov z portfóliových investícií.

530 ÚROKY – inkasá a platby súvisiace s úrokmi z vkladov a úverov (s

výnimkou úrokov z vládnych úverov a úrokov zahrnutých v cene tovaru).

540 ÚROKY Z VLÁDNYCH ÚVEROV – inkasá a platby súvisiace s úrokmi z

vládnych úverov.

550 OSTATNÉ VÝNOSY Z MAJETKU – inkasá a platby z výnosov stálych aktív (

napr. nájomné z pôdy a pod.)

590 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 5 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 5.

Skupina 6 JEDNOSTRANNÉ PREVODY

Skupina 6 sa týka poskytovaných finančných hodnôt bez obdržania

protihodnoty od jej príjemcu.

610 PREVODY – inkasá a platby v súvislosti s prevodmi peňažných

prostriedkov v cudzej mene fyzických osôb (napr. vená, podpory,

odškodnenie, dary do 10 tis. Sk), ako aj právnických osôb.

612 DEDIČSTVÁ A DARY – inkasá a platby v súvislosti s prevodmi výnosov z

predaja zdedených hnuteľností a darov nad 10 tis. Sk. 615 VÝŽIVNÉ –

inkasá a platby z prevodov čiastok na výživné.

618 DÔCHODKY – inkasá a platby zo starobných a iných dôchodkov.

620 PRÍSPEVKY MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM Z ROZPOČTU – platby, príp.

vratky v súvislosti s povinnými príspevkami medzinárodným organizáciám z

rozpočtu Slovenskej republiky.

625 PRÍSPEVKY MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM MIMO ROZPOČTU – platby príp.

vratky v súvislosti s povinnými príspevkami medzinárodným organizáciám

mimo rozpočet Slovenskej republiky.

628 PREVODY SÚVISIACE S VYSŤAHOVANÍM – inkasá a platby v súvislosti s

migráciou obyvateľstva.

630 ZAHRANIČNÁ POMOC – inkasá a platby súvisiace s dobrovoľnými

príspevkami medzinárodným a nevládnym inštitúciám, poskytnutými formou

finančných darov, bezplatnej pomoci, poskytnutými subvenciami,

štipendiami a ďalšími formami finančnej pomoci.

690 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 6 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 6.

Skupina 7 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K

ZAHRANIČIU

Skupina 7 sa týka transakcií s finančnými aktívami, ktoré majú vzťah k

zahraničiu.

710 ZAHRANIČNÉ AKCIE – PORTFÓLIOVÉ – inkasá a platby za nákup a predaj

zahraničných akcií alebo základného imania, ktoré nemájú charakter

priamej investície, v zahraničí tuzemcami. Ide o také portfóliové

investície, kde podiel investora je menší ako 10% základného imania

zahraničného subjektu.

712 NÁSTROJE PEŇAŽNÉHO TRHU – inkasá a platby z medzibankových depozít,

dohôd o spätnom predaji (repo) a depozitných certifikátov (so splatnosťou

do 1 roka vrátane).

715 FINANČNÉ DERIVÁTY – inkasá a platby z operácií s finančnými derivátmi

(opcie, swapy, futures, forward a ďalšie odvodené nástroje).

720 ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE KRÁTKODOBÉ – inkasá a platby za nákup a

predaj zahraničných cenných papierov (napr. zmenky, „commercial

paper“, pokladničné a iné poukážky) s výnimkou akcií.

722 ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasá a platby za

nákup a predaj zahraničných cenných papierov (napr. obligácie so

splatnosťou nad 1 rok) s výnimkou akcií.

730 ZAHRANIČNÉ AKCIE – PRIAME INVESTÍCIE – inkasá a platby za nákup a

predaj zahraničných akcií, v zahraničí tuzemcami. Ide o priame

investície, kde podiel investora je vyšší alebo sa rovná 10% základného

imania zahraničného subjektu.

732 MAJETKOVÉ ÚČASTINY V ZAHRANIČÍ – inkasá a platby v súvislosti s

finančným vkladom do základného imania v zahraničí tuzemcami. Ide o

priame investície, kde podiel investora je vyšší alebo sa rovná 10%

základného imania zahraničného subjektu.

735 NÁKUP A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V ZAHRANIČÍ – inkasá a platby za nákup a

predaj nehnuteľností v zahraničí.

740 POSKYTNUTÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ – čerpanie a splácanie úverov

poskytnutých do zahraničia so splatnosťou do 1 roka vrátane.

742 POSKYTNUTÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – čerpanie úverov

poskytnutných do zahraničia so splatnosťou nad 1 rok.

745 POSKYTNUTÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – splácanie úverov

poskytnutých do zahraničia so splatnosťou nad 1 rok.

748 POSKYTNUTÉ VLÁDNE ÚVERY – čerpanie a splácanie úverov poskytnutých do

zahraničia.

750 VKLADY PROMPTNÉ A KRÁTKODOBÉ – inkasá a platby v súvislosti s vkladmi

a výbermi z účtov bánk v zahraničí so splatnosťou do jedného roka

vrátane.

755 VKLADY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasá a platby v súvislosti s

vkladmi a výbermi z devízových účtov bánk v zahraničí so splatnosťou nad

1 rok.

760 KONVERZIE, ARBITRÁŽE A INÉ OPERÁCIE – inkasá a platby súvisiace so

ziskovými a inými operáciami s peňažnými prostriedkami v cudzej mene a

zlatom.

769 DEVÍZOVÝ FIXING S NBS – inkasá a platby za nákup a predaj devízových

prostriedkov od NBS za slovenské koruny.

770 ČLENSKÉ PODIELY V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH – platby za členské

podiely v medzinárodných menových a finančných organizáciách.

780 OSTATNÉ FINANČNÉ AKTÍVA – inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a

výbermi peňažných prostriedkov v cudzej mene z devízových účtov fyzických

a právnických osôb v zmenárňach bánk.

790 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 7 – položky zahrňujúce inkasá a platby v

súvislosti s dotáciami a odvodmi z pokladníc, ako aj ostatné transakcie

vykazujúce znaky skupiny 7.

Skupina 8 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K

ZAHRANIČIU

Skupina 8 sa týka transakcií s finančnými pasívami, ktoré majú vzťah k

zahraničiu.

810 TUZEMSKÉ AKCIE – PORTFÓLIOVÉ – inkasá a platby za nákup a predaj

akcií emitovaných v tuzemsku cudzozemcovi. Ide o portfóliové investície,

kde podiel zahraničného investora je menší ako 10% základného imania

tuzemského subjektu.

812 NÁSTROJE PEŇAŽNÉHO TRHU – inkasá a platby z medzibankových depozít,

dohôd o spätnom predaji (repo) a depozitných certifikátov (so splatnosťou

do 1 roka vrátane).

815 FINANČNÉ DERIVÁTY – inkasá a platby z operácií s finančnými derivátmi

(opcie, swapy, futures, foward a ďalšie odvodené nástroje).

820 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPIERE KRÁTKODOBÉ – inkasá a platby za nákup a predaj

tuzemských cenných papierov cudzozemcovi (napr. zmenky, pokladničné

poukážky) s výnimkou akcií .

822 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPIERE STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasá a platby za

nákup a predaj tuzemských cenných papierov cudzozemcovi (napr. obligácií

so splatnosťou nad 1 rok) s výnimkou akcií.

830 TUZEMSKÉ AKCIE – PRIAME INVESTÍCIE – inkasá a platby za nákup a

predaj akcií, ktoré majú charakter priamej investície v tuzemsku

cudzozemcovi. Ide o priame investície, kde podiel zahraničného investora

je vyšší alebo sa rovná 10% základného imania tuzemského subjektu.

832 MAJETKOVÉ ÚČASTINY V TUZEMSKU – inkasá a platby v súvislosti s

finančným vkladom do základného imania v tuzemsku cudzozemcami. Ide o

priame investície, kde podiel zahraničného investora je vyšší alebo sa

rovná 10% základného imania tuzemského subjektu.

835 NÁKUP A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V TUZEMSKU – inkasá a platby za nákup a

predaj nehnuteľností v tuzemsku cudzozemcami.

838 ÚČASŤ NA VEĽKEJ A MALEJ PRIVATIZÁCII – inkasá a platby v súvislosti s

účasťou cudzozemcov na privatizácii v Slovenskej republike. 840 PRIJATÉ

ÚVERY KRÁTKODOBÉ – čerpanie a splácanie úverov prijatých zo zahraničia so

splatnosťou do 1 roka vrátane.

842 PRIJATÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – čerpanie úverov prijatých zo

zahraničia so splatnosťou nad 1 rok .

845 PRIJATÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – splácanie úverov prijatých zo

zahraničia so splatnosťou nad 1 rok.

848 PRIJATÉ VLÁDNE ÚVERY – čerpanie a splácanie vládnych úverov prijatých

zo zahraničia.

850 VKLADY PROMPTNÉ A KRÁTKODOBÉ – inkasá a platby v súvislosti s vkladmi

a výbermi z devízových účtov cudzozemcov so splatnosťou do 1 roka

vrátane.

855 VKLADY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasá a platby v súvislosti s

vkladmi a výbermi z devízových účtov cudzozemcov so splatnosťou nad 1

rok.

880 OSTATNÉ FINANČNÉ PASÍVA – inkasá a platby v súvislosti s transakciami

s ostatnými neuvedenými finančnými pasívami.

890 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 8 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 8.

Skupina 9 PREVODY PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V CUDZEJ MENE MEDZI

TUZEMSKÝMI SUBJEKTAMI

Skupina 9 sa týka prevodov peňažných prostriedkov v cudzej mene medzi

tuzemskými bankami a medzi bankami a ich klientmi – tuzemcami.

910 PREVODY VO VNÚTRI BANKY – prevody medzi pobočkami a centrálou banky

alebo medzi účtami v rámci jednej organizačnej jednotky príslušnej banky

(s výnimkou pobočiek v zahraničí).

920 PREVODY MEDZI BANKAMI – prevody peňažných prostriedkov v cudzej mene

medzi bankami.

930 PREVODY – inkasá a platby v súvislosti s poskytovaním a splácaním

úverov právnickým a fyzickým osobám – tuzemcom.

940 DEVÍZOVÉ ÚČTY FYZICKÝCH OSÔB – vklady a výbery z devízových účtov

fyzických osôb.

945 DEVÍZOVÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSÔB – vklady a výbery z devízových účtov

právnických osôb.

948 DANE Z ÚROKOV DEVÍZOVÝCH ÚČTOV PRÁVNICKÝCH OSÔB – odvody vyplývajúce

z daňového zaťaženia právnických osôb.

950 CENTRÁLNY DEVÍZOVÝ ZDROJ – operácie súvisiace s centrálnym devízovým

zdrojom (platí výlučne pre Národnú banku Slovenska).

960 PREVODY VLÁDNYCH ÚVEROV – prevody peňažných prostriedkov v cudzej

mene súvisiace s čerpaním a splácaním vládnych úverov.

970 KURZOVÉ ROZDIELY – rozdiel stavu devízovej pozície k ultimu

vykazovaného mesiaca, počiatočného stavu devízovej pozície k 1.1. bežného

roka a rozdiel inkás a platieb za uplynulé obdobie v prepočte na Sk a

prípadné saldo chýb.

972 KURZOVÉ ROZPÄTIE – kurzový rozdiel medzi kurzom nákup a kurzom stred

a medzi kurzom predaj a kurzom stred.

990 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 9 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 9.

999 SPROSTREDKOVANÉ OPERÁCIE – inkasá a platby vykonávané voči zahraničiu

inou bankou.