en en

Podmienky NBS - platobný styk s ČR

P O D M I E N K Y

Národnej banky Slovenska zo dňa 14. septembra 1995

na vykonávanie platobného styku s Českou republikou

pre klientov Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vykonáva platobný styk s Českou republikou pre

klientov Národnej banky Slovenska za týchto podmienok:

Prvá časť

Článok I

Všeobecné ustanovenia

/1/ Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) v rámci

platobného styku s Českou republikou (ďalej len „ČR“) vykonáva

pre klientov bezhotovostné tzv. „hladké platby“, t.j. priame

úhrady do ČR a realizuje prijaté platby z ČR od Českej národnej banky

(ďalej len „ČNB“).

/2/ Príjem platobných príkazov na úhradu do ČR a vysporiadanie platieb do

ČR a z ČR voči klientom vykonávajú útvary ústredia NBS, vykonávajúce

účtovno- operatívnu činnosť, pobočky a expozitúry NBS (na účely týchto

podmienok ďalej len „pobočka“).

/3/ NBS vykonáva platby poukázané v menách uvedených v prílohe č.1.

Platby do ČR poukázané v cudzích menách, ktoré nie sú uvedené v prílohe

č.1, upravujú osobitné podmienky1). Príjemca v

Slovenskej republike (ďalej len „SR“) bude mať platby pripísané

v slovenských korunách (ďalej len „SKK“) a príjemca v ČR bude

mať platby pripísané v českých korunách.

/4/ Na vykonávanie platobného styku s ČR sa používajú číselníky kódov.

Jednotlivé číselníky kódov platné ku dňu zverejnenia týchto podmienok sú

uvedené v prílohách č.1 a 3 až 6. Aktualizované číselníky sú k dispozícii

na nahliadnutie vo všetkých pobočkách.

/5/ Podpisové vzory osôb splnomocnených disponovať s prostriedkami na

účte platia aj na vykonávanie platobného styku s ČR, pokiaľ klient

nepredloží osobitné podpisové vzory.

1) Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 27. apríla 1995 na

vykonávanie platobného styku so zahraničím pre klientov Národnej banky

Slovenska, uverejnené v čiastke 9/1995 Vestníka Národnej banky

Slovenska

Druhá časť

Vykonávanie platobného styku do ČR

Článok II

Platobné príkazy

/1/ Klient realizuje úhradu do ČR formou platobného príkazu na úhradu do

ČR (ďalej len „príkaz“). Tlačivo príkazu je uvedené v prílohe

č. 2. Spolu s príkazom predloží klient kópiu

dokladov2), na základe ktorých je príkaz

vystavený.

/2/ Klient na príkaze vyplní:

a) povinné údaje, a to:

1. kód meny (príloha č.1),

2. sumu v príslušnej mene číslicami,

3. bankové spojenie platiteľa, t.j. číslo účtu a kód banky,

4. sumu slovom v slovenskom jazyku, veľkým začiatočným písmenom,

5. platobný titul (príloha č. 3),

6. kód subjektu (príloha č. 4),

7. názov platiteľa a jeho presnú adresu,

8. číslo účtu príjemcu,

9. názov príjemcu a jeho presnú adresu,

10. numerický kód banky príjemcu (príloha č.5),

11. kód druhej strany (príloha č. 6),

12. odtlačok pečiatky a podpisy podľa podpisových vzorov (ak

platiteľ nemá pečiatku, uvedie túto skutočnosť na príkaze),

b) ďalšie údaje, a to:

1. dátum prechodu tovaru hranicou SR,

2. názov banky príjemcu a jej presnú adresu,

3. variabilný symbol,

4. špecifický symbol,

5. požadovaný deň odpísania prostriedkov z účtu platiteľa.

Pokyny na vyplnenie tlačiva príkazu sú uvedené na rube kópie určenej pre

klienta.

/3/ Klient zodpovedá za správnosť údajov uvedených na príkaze.

/4/ Ak príkaz neobsahuje povinné údaje uvedené v odseku 2, je poškodený

alebo nečitateľný, pobočka ho vráti platiteľovi a nezodpovedá za škody

vzniknuté jeho nevykonaním.

2) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/1995, ktorým sa

ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do

zahraničia a voči cudzozemcom

/5/ Klient je povinný dať súhlas na inkaso zo svojho účtu v prospech

zberného účtu NBS. Číslo účtu NBS oznámi klientovi pracovník pobočky,

ktorá mu vedie účet. Na základe zadaného súhlasu na inkaso si NBS v

prospech svojho zberného účtu zinkasuje sumu v SKK uvedenú na príkaze a

cenu podľa článku VI v požadovanom dni odpísania prostriedkov z účtu

platiteľa, resp. ak tento údaj nie je na príkaze uvedený, nasledujúci

pracovný deň po dni prevzatia príkazu.

/6/ Sumu v SKK uvedenú na príkaze NBS prepočíta na USD kurzom devíza

predaj platným v nasledujúci deň po dni odpísania prostriedkov z účtu

platiteľa.

/7/ Klient môže požiadať o odvolanie príkazu len na základe písomnej

žiadosti. Žiadosť musí byť opatrená odtlačkom pečiatky klienta, podpismi

podľa podpisových vzorov, príslušným dátumom vystavenia a musí k nej byť

priložená kópia pôvodného príkazu. Odvolanie príkazu pobočka realizuje

len na základe žiadostí doručených najneskôr do 8.30 hod. nasledujúceho

dňa po dni odpísania prostriedkov z účtu platiteľa.

Článok III

Lehoty zúčtovania

NBS realizuje platbu do ČR nasledujúci deň po dni pripísania korunového

krytia z účtu klienta na zberný účet NBS. Dňom realizácie platby sa

rozumie deň, kedy boli prostriedky v cudzej mene odpísané z účtu NBS v

ČNB.

Článok IV

Správy o zúčtovaní

Pobočka informuje klienta o odpísaní ním určených prostriedkov na

úhradu do ČR z jeho účtu správou o zúčtovaní.

Tretia časť

Platby z ČR

Článok V

Zúčtovanie platieb z ČR

/1/ NBS pripíše platbu z ČR v prospech účtu klienta v korunovej

protihodnote prijatej sumy v USD, prepočítanej kurzom devíza nákup

platným v deň odpísania platby z loro účtu ČNB v NBS. Uvedený deň je

spravidla totožný s dňom pripísania prostriedkov na účet klienta.

/2/ Pobočka informuje klienta o prijatej platbe z ČR a pripísaní

korunovej protihodnoty v prospech jeho účtu správou o zúčtovaní a avízom

o platbe z ČR.

Štvrtá časť

Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok VI

Ceny za služby

/1/ Za úkony a činnosti vykonané v platobnom styku s ČR účtuje pobočka

klientovi ceny podľa Sadzobníka Národnej banky Slovenska za služby v

platobnom styku s ČR (príloha č.7).

Článok VII

Záverečné ustanovenia

/1/ NBS nezodpovedá klientovi za škody spôsobené skutočnosťami, ako sú

napríklad živelné katastrofy, štrajky a podobne.

/2/ Na vykonávanie platobného styku s ČR platia primerane ustanovenia

Podmienok Národnej banky Slovenska z 5. augusta 1993 pre vedenie účtov

klientov, vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch.

/3/ Zrušuje sa príloha č. 4 Platobný styk so subjektami v Českej

republike Podmienok Národnej banky Slovenska z 5. augusta 1993 pre

vedenie účtov klientov, vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na

týchto účtoch.

/4/ Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. októbrom 1995.

Vladimír Masár, v.r.

guvernér

Vydávajúci odbor: Odbor správy devízových aktív

Vypracoval: Ing. Aurel Dibák č. tel. 513 2548

RNDr. Jana Baranovičová č. tel. 513 2675

Príloha č. 1

Kódy mien a názvy mien

Kód meny Názov meny

SKK Slovenská koruna

Príloha č..2 – platobný príkaz na úhradu do Českej republiky – len vo

Vestníku NBS

Pokyny na vyplnenie tlačiva

„Platobný príkaz na úhradu do Českej

republiky“

Mena: – podľa kódu ISO (trojpísmenný kód uvedený v prílohe č. 1)

Suma: – desatinnú časť oddeliť desatinnou čiarkou,

– desatinná čiarka je povinná aj pri celých číslach,

– oddeľovač tisícov je bodka (napr. SKK 3.456.777,22 )

– ( ak podľa prílohy č. 1 týchto podmienok bude umožnené poukázať

sumu aj v cudzích menách, potom pri uvádzaní sumy v menách BEF, ESP,

GRD, ITL, JPY, LUF, PTE je potrebné uviesť len celé čísla)

Na ťarchu účtu platiteľa v NBS č.:

– príslušný účet platiteľa v NBS, z ktorého má byť požadovaná suma

debetovaná

Platobný titul:

– trojčíselný kód podľa prílohy č. 3

Kód subjektu:

– jednočíselný kód podľa prílohy č. 4

Kód druhej strany: (nepovinný údaj)

– jednočíselný kód podľa prílohy č. 6

Dátum prechodu tovaru hranicou SR: (nepovinný údaj)

– deň, mesiac a rok

Platiteľ: – v každom riadku môže byť uvedené max. 35 znakov

– 1. a 2. riadok – presný a úplný názov organizácie

– 3. riadok – ulica a číslo

– 4. riadok – mesto, štát

Príjemca: – v každom riadku môže byť uvedené max. 35 znakov

– 1. a 2. riadok – presný a úplný názov organizácie

– 3. riadok – ulica a číslo

– 4. riadok – mesto, štát

Číslo účtu príjemcu: (max. 35 znakov)

– príslušné číslo účtu príjemcu vo svojej banke (banka príjemcu), na

ktorý má byť úhrada pripísaná

Numerický kód banky príjemcu:

– štvorčíselný kód uvedený v prílohe č. 5

Banka príjemcu: (nepovinný údaj)

– v každom riadku môže byť uvedené max. 35 znakov

– banka, v ktorej má príjemca otvorený účet

– 1. a 2. riadok – presný a úplný názov banky

– 3. riadok – mesto

– 4. riadok – štát

Variabilný symbol: (nepovinný údaj)

– desaťčíselný kód

Špecifický symbol: (nepovinný údaj)

– desaťčíselný kód

Požadovaný deň odpísania prostriedkov z účtu: (nepovinný údaj)

– deň, mesiac, rok odpísania prostriedkov z účtu

Dátum: – deň, mesiac a rok predloženia platobného príkazu

Meno: – meno kontaktnej osoby

Pečiatka platiteľa a podpisy:

– pečiatka a podpisy platiteľa podľa podpisových vzorov

Príloha č. 3

Platobné tituly

Kód položky Definícia, číselníky

Skupina 1. Inkasá a platby za tovar

110 Vývoz tovaru

112 Finančný prenájom

120 Dovoz tovaru

130 Reexport (bez ČR)

132 Reexport vo vzťahu k ČR

Skupina 2. Dopravné služby a cestovný ruch

Nákladná doprava

210 Železničná nákladná

215 Námorná nákladná

220 Letecká nákladná

225 Ostatná nákladná doprava

230 Železničný tranzit

235 Potrubný tranzit

Osobná doprava

240 Železničná osobná

242 Námorná osobná

245 Letecká osobná

250 Ostatná osobná doprava

255 Ostatné dopravné služby

Cestovný ruch

260 Individuálna turistika – aktívna

265 Individuálna turistika – pasívna

270 Organizovaná turistika – aktívna

275 Organizovaná turistika – pasívna

280 Zahraničné pracovné cesty

285 Mimobankové zmenárne

290 Nákupy devíz od tuzemcov

295 Transakcie z použitia platobných kariet, šekov

a podobných dokumentov

Skupina 3. Iné služby

310 Služby spojov

315 Stavebné a montážne práce

320 Obchodný predaj

325 Spracovanie a opravy

330 Neživotné poistenie

332 Životné a penzijné poistenie

335 Finančné služby

340 Reklama

345 Právne, účtovné a poradenské služby

348 Nájomné z nehnuteľností

350 Prenájom nehmotných statkov

352 Prenájom strojov a zariadení

355 Výskum a vývoj

360 Autorské honoráre, licenčné poplatky a·ďal.

365 Služby výpočtovej techniky

370 Diplomatické zastúpenia v zahraničí.

372 Zahraničné diplomatické zastúpenia v tuzemsku

375 Vládne príjmy a výdavky

380 Iné obchodné služby

385 Služby v oblasti zdravotníctva, kultúry,

zábavy, športu a rekreácie.

390 Ostatné položky skupiny 3

Skupina 4. Pracovné príjmy

410 Prevody z pracovných príjmov

Skupina 5. Dôchodky z majetku a podnikania

510 Dividendy

520 Výnosy z cenných papierov.

530 Úroky

540 Úroky z vládnych úverov

550 Ostatné výnosy z majetku

590 Ostatné položky skupiny 5.

Skupina 6. Jednostranné prevody

610 Prevody

612 Dedičstvá a dary

615 Výživné

618 Penzie

620 Príspevky medzinárodným organizáciám z rozpočtu

625 Príspevky medzinárodným organizáciám mimo

rozpočet

628 Prevody súvisiace s vysťahovaním.

630 Zahraničná pomoc.

690 Ostatné položky skupiny 6 .

Skupina 7. Transakcie s finančnými aktívami vo vzťahu k

zahraničiu

710 Zahraničné akcie portfóliové.

712 Nástroje peňažného trhu

715 Finančné deriváty

720 Zahraničné cenné papiere – krátkodobé

722 Zahraničné cenné papiere – strednodobé a

dlhodobé

730 Zahraničné akcie – priame investície

732 Majetkové účasti v zahraničí

735 Nákup a predaj nehnuteľností v zahraničí

740 Poskytnuté úvery – krátkodobé

742 Poskytnuté úvery stredno a dlhodobé – čerpanie

745 Poskytnuté úvery stredno a dlhodobé – splácanie

748 Poskytnuté vládne úvery

750 Vklady promptné a krátkodobé

755 Vklady stredno a dlhodobé

760 Konverzie, arbitráže a iné operácie

769 Devízový fixing s NBS

770 Členské podiely v medzinárodných organizáciách

780 Ostatné finančné aktíva

790 Ostatné položky skupiny 7

Skupina 8. Transakcie s finančnými pasívami vo vzťahu k

zahraničiu

810 Tuzemské akcie – portfóliové

812 Nástroje peňažného trhu

815 Finančné deriváty

820 Tuzemské cenné papiere – krátkodobé

822 Tuzemské cenné papiere – stredno a dlhodobé

830 Tuzemské akcie – priame investície

832 Majetkové účasti v tuzemsku

835 Nákup a predaj nehnuteľností v tuzemsku

838 Účasť vo veľkej a malej privatizácii

840 Prijaté úvery krátkodobé

842 Prijaté úvery stredno a dlhodobé – čerpanie

845 Prijaté úvery stredno a dlhodobé – splácanie

848 Prijaté vládne úvery

850 Vklady promptné a krátkodobé

855 Vklady stredno a dlhodobé

880 Ostatné finančné pasíva

890 Ostatné položky skupiny 8

Skupina 9. Devízové prevody medzi tuzemskými

subjektami

910 Prevody vo vnútri banky

920 Prevody medzi bankami

930 Prevody

940 Devízové účty fyzických osôb

945 Devízové účty právnických osôb

948 Dane z úrokov devízových účtov právnických osôb

950 Centrálny devízový zdroj

960 Prevody vládnych úverov

970 Kurzové rozdiely

972 Kurzové rozpätie

990 Ostatné položky skupiny 9

999 Sprostredkované operácie

Špecifikácia jednotlivých kódov je uvedená v Opatrení Štátnej banky

česko-slovenskej z 28.2.1992, ktorým sa určujú podmienky pre

usmerňovanie platobnej bilancie Českej a Slovenskej Federatívnej

republiky uverejnenom v čiastke 29/1992 Zb. a v Opatrení Národnej banky

Slovenska z 23.9.1993 o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri

reexportných operáciách uverejnenom v čiastke 60/1993 Z.z.

Pravidlá pre používanie platobných titulov:

1. Pri transakciách, inkasách a platbách vo vzťahu na zahraničie, t.j.

pri účtovných operáciách účtovaných na účtoch nerezidentov v

zahraničnej mene sa uvádzajú platobné tituly skupiny 1 až 8 podľa

ekonomickej podstaty transakcie.

2. Pri transakciách, inkasách a platbách účtovaných na účtoch

rezidentov v zahraničnej mene sa uvádzajú platobné

tituly skupiny 9.

Príloha č. 4

Kódy subjektov

Kód subjektu Definícia

0 nezaradené do sektorov

1 nefinančné organizácie a korporácie (sektory 100 až 103)

2 obyvateľstvo (sektor 892)

3 vlastné operácie NBS

4 peňažné inštitúcie a korporácie (sektory 400 až 463)

5 poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy (sektory 500 až 503)

6 vládny sektor (sektory 600 až 640

7 súkromné neziskové inštitúcie slúžiace prevažne domácnostiam (sektor

700)

8 domácnosti (sektor 800)

9 zahraničie (sektor 900)

Pre priraďovanie kódov subjektov slúži ako metodická pomôcka

klasifikácia ekonomických sektorov pre Systém národných účtov (SNA).

Kódy sektorov a ich špecifikácia sú uvedené v materiáli Štatistického

úradu SR „Číselníky k registru organizácií“.

Príloha č. 5 – len vo Vestníku NBS

Príloha č. 6

Kódy druhých strán

Kód Definícia

1 Zahraničné hlavné riaditeľstvo

materská spoločnosť

veľký akcionár (vlastník najmenej 10% podielu

základného imania)

spoločnosti k nim sa vzťahujúce

spoločnosti s nimi spojené filiálky

pridružené spoločnosti transaktora podniky,

v ktorých má tento podnik alebo pridružená

spoločnosť veľkú účasť

2 Zahraničná vláda, zahraničná centrálna banka, Medzinárodný

menový fond, Svetová banka, ostatné medzinárodné

finančné inštitúcie, Európska únia, G24

3 Zahraničná banka

4 Iný zahraničný nerezident

5 Rezident

Druhou stranou transakcie sa rozumie právnická osoba, ktorá je partnerom

subjektu vykonávajúceho transakciu.

Kód druhej strany sa uvádza len pri nadlimitných transakciách, t.j.:

a) za tovar (platobné tituly skupiny 1) – transakcie nad 100 mil. Sk,

b) za služby (platobné tituly skupiny 2 a 3) – transakcie nad 10 mil.

Sk

c) ostatné transakcie (platobné tituly skupiny 4 až 8, mimo platobného

titulu 750 a 850) – transakcie nad 20 mil. Sk.

Pokiaľ transakcia nie je nadlimitná, kód druhej strany sa rovná 0.

Príloha č. 7

Sadzobník cien Národnej banky Slovenska

za služby v platobnom styku s Českou republikou

Národná banka Slovenska za dole uvedené činnosti v platobnom styku s

Českou republikou účtuje klientom tieto ceny:

I. Základné služby

Položka Druh činnosti cena (v Sk)

1. Úhrada do Českej republiky – hladká platba 5,- Sk

2. Úhrada z Českej republiky – hladká platba neúčtuje sa

3. Odvolanie platobného príkazu do Českej republiky 8,- Sk

Tento sadzobník nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.