en en

Podmienky NBS - zmenky

P O D M I E N K Y
Národnej banky Slovenska zo dňa 17. augusta 1995
o vykonávaní nákupu zmeniek

Národná banka Slovenska po schválení na Direktóriu Národnej banky

Slovenska dňa 17. augusta 1995 vydáva tieto podmienky o vykonávaní nákupu

zmeniek.PRVÁ ČASŤ
Článok I
Všeobecné ustanovenia

Národná banka Slovenska podľa § 18 a 23 písmeno a) zákona č. 566/1992

Zb. o Národnej banke Slovenska (ďalej „NBS“) stanovuje tieto

podmienky na nákup zmeniek:

/1/ NBS nakupuje od centrál obchodných bánk alebo od ich výkonných

organizačných jednotiek vrátane pobočiek zahraničných bánk (ďalej

„banka“) a spätne im predáva cudzie zmenky (ďalej

„zmenky“) znejúce na slovenské koruny (Sk), vystavené a splatné

na území Slovenskej republiky za diskontnú úrokovú sadzbu, platnú v deň

nákupu zmeniek, v súlade so zmenkovým a šekovým zákonom č. 191/1950 Zb.

NBS nakupuje prostredníctvom pobočiek NBS zmenky na:A. podporu poľnohospodárstva (reeskont) na dobu

30 – 90, resp. 180 kalendárnych dní,B. podporu exportu (eskont) na dobu 30 – 180

kalendárnych dní.

/2/ Podľa § 23 písmeno a), zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke

Slovenska v znení neskorších predpisov sa reeskont a eskont uskutočňuje

podľa sídla banky na území Slovenskej republiky. Pre zmenkové obchody s

NBS môžu centrály bánk preniesť právomoc k vykonávaniu predaja zmeniek na

svoje výkonné organizačné jednotky, odporúča sa v rámci územného regiónu

pobočky NBS poveriť jednu výkonnú organizačnú jednotku banky predajom

zmeniek. Územná príslušnosť sa vzťahuje i na tieto výkonné organizačné

jednotky bánk.

/3/ Nákupom zmeniek v mene NBS sú poverené jej pobočky. Pobočky NBS

nakupujú zmenky od centrál bánk alebo ich výkonných organizačných

jednotiek výhradne za príslušný úverový región, ktorý zodpovedá

predošlému územnému členeniu podľa krajov.DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY NBS PRI VYKONÁVANÍ NÁKUPU POĽNOHOSPODÁRSKYCH ZMENIEK

(REESKONT)
Článok II
Všeobecné ustanovenia

/1/ K nákupu zmeniek môžu byť predložené zmenky, ktoré obsahujú podpisy

najmenej 3 subjektov, z ktorých jeden je podpisom predávajúcej banky,

ktorá má v NBS vedený účet. Dva podpisy (v prípade viacerých podpisov sa

uplatňuje zásada pomeru 2/3 celkového počtu) musia byť podpismi osôb

oprávnených podpisovať v mene právnických osôb vrátane podnikateľov

zapísaných do obchodného registra. Podľa ustanovenia § 2 ods. 2

Obchodného zákonníka je podnikateľom aj fyzická osoba, ktorá vykonáva

poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie osobitného

predpisu1).

/2/ Pobočky NBS nakupujú zmenky, ktorých zostatková splatnosť od dňa

nákupu nesmie byť dlhšia ako 180 kalendárnych dní, pričom NBS nakupuje

tieto zmenky na dobu najmenej 30 a najviac 90, resp. 166 kalendárnych

dní. Pri predaji zmeniek NBS sa banka zaväzuje k spätnému nákupu zmeniek

od NBS. Spätný predaj zmenky banke sa uskutoční najneskôr 14 kalendárnych

dní pred splatnosťou zmenky. NBS môže 7 kalendárnych dní pred spätným

predajom zmenky vyzvať banku, od ktorej bola zmenka nakúpená, na jej

prevzatie.

/3/ NBS nakupuje z dôvodu sezónnych vplyvov poľnohospodárske zmenky

vystavené poľnohospodárskymi subjektami na vybrané komodity, uvedené v

čl. II ods. 6 týchto podmienok, maximálne na dobu 166 kalendárnych dní.

Splatnosť takejto zmenky nesmie byť dlhšia ako 180 kalendárnych dní.

/4/ Pobočky NBS nakupujú eskontované zmenky od bánk (reeskont zmeniek)

podľa regionálnej príslušnosti. Nákup zmeniek vykonávajú pobočky NBS v

zmysle konkretizácie na podmienky pobočky.1) Evidencia je upravená v § 12a) až 12e) zákona č. 215/1991 Zb.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaníobčanov.

/5/ Pobočky NBS nakupujú eskontované zmenky na podporu poľnohospodárstva:

a) vystavené poľnohospodárskymi prvovýrobcami, vrátane samostatne

hospodáriacich roľníkov, na dodávky:

aa) vybraných poľnohospodárskych komodít, tzv. preferované

poľnohospodárske zmenky z dôvodu sezónnych vplyvov, ktorých

zostatková splatnosť nie je kratšia ako 44 a dlhšia ako 180

kalendárnych dní, a možno ich nakúpiť na dobu 30 – 166 kalendárnych

dní. Tieto zmenky sú vystavené na komodity uvedené v čl. II ods. 6,

ab) ostatných poľnohospodárskych komodít zmenkových subjektov z

rezortu poľnohospodárstva. Doba nákupu týchto zmeniek je 30 – 90

kalendárnych dní,

b) vystavené poľnohospodárskymi nákupnými a im podobnými podnikmi na

poľnohospodárske komodity. Doba nákupu týchto zmeniek je 30 – 90

kalendárnych dní,

c) vystavené na (akékoľvek) poľnohospodárske komodity inými podnikmi

neuvedenými v čl. II ods.5 a, b) a to v prípade, že týmito komoditami

boli uhradené záväzky prvovýrobcov, vzniknuté voči vystaviteľom zmeniek

za dodávky osív, sadív, agrochemikálií, kŕmnych zmesí, pohonných hmôt,

mechanizmov a pod., potrebných na zabezpečenie poľnohospodárskej

výroby, pričom tieto podniky dodávajú poľnohospodárske komodity

nákupným alebo spracovateľským podnikom. Doba nákupu týchto zmeniek je

30 – 90 kalendárnych dní,

d) vystavené inými podnikmi a akceptované poľnohospodárskymi

prvovýrobcami na dodávky osív, sadív, agrochemikálií, kŕmnych zmesí,

pohonných hmôt, mechanizmov a pod., potrebných na zabezpečenie

poľnohospodárskej výroby. Doba nákupu týchto zmeniek je 30 – 90

kalendárnych dní.

/6/ Za preferované poľnohospodárske zmenky sú považované cudzie zmenky za

dodávky obilia, chmeľu, zemiakov, cukrovej repy, olejnín, hrozna,

kukurice, strukovín a jatočných ošípaných, vystavené poľnohospodárskymi

prvovýrobcami a akceptované dlžníkmi (napr. nákupné organizácie,

skladovatelia). Komodita obilie zahŕňa: pšenicu (potravinársku, kŕmnu),

raž, jačmeň (sladovnícky, kŕmny), ovos, proso, ryžu.

/7/ Pri nákupe poľnohospodárskych zmeniek na vybrané komodity z dôvodu

sezónnych vplyvov (v nadväznosti na čl. II ods. 5aa), môže organizácia

nakupujúca poľnohospodárske produkty vystaviť 14 kalendárnych dní pred

splatnosťou prvej zmenky, ktorú vystavil prvovýrobca, novú zmenku na

obdobie 90 kalendárnych dní na rovnakú komoditu ako u prvej zmenky.

Zmenku bude akceptovať spracovateľský podnik (mlyny, cukrovary, pivovary,

vinárske závody, mäsokombináty, atď.), avalistom môže byť

poľnohospodársky subjekt, ktorý vystavil prvú zmenku. NBS môže takto

vystavenú novú zmenku reeskontovať .

/8/ Organizácia, ktorá nakupuje poľnohospodárske produkty zo zmenkového

úveru novej zmenky splatí prvú zmenku, ktorú predloží banka v deň

splatnosti na zaplatenie.

/9/ Banky, ktoré požadujú reeskont zmeniek na podporu poľnohospodárstva,

predkladajú NBS eskontované zmenky so žiadosťou banky o reeskont zmeniek

vrátane zoznamu zmeniek a dokladu o eskonte (výpisom z účtu). Na zmenkách

alebo na žiadostiach vystaviteľov o eskont sú uvedené komodity, na ktoré

sú zmenky vystavené, pretože nákup zmeniek max. na dobu 166 kalendárnych

dní sa vzťahuje len na komodity uvedené v čl. II ods. 6.

/10/ Pri zmenkových obchodoch, krytých poľnohospodárskymi zmenkami, NBS

odporúča bankám poskytovať reeskontné úvery za úrokovú sadzbu

neprevyšujúcu 1,5 násobok platnej diskontnej úrokovej sadzby.

/11/ Skúmanie bonity zmenkových subjektov a následne primerané

zabezpečenie zmenkového obchodu z rezortu poľnohospodárstva plne

prislúcha banke, ktorá predkladá zmenky k reeskontu. V prípade vyžiadania

si dokumentov o zmenkových subjektoch pobočkou NBS, je banka povinná

predložiť ich v stanovenej lehote.

/12/ Pobočky NBS používajú pri uskutočňovaní nákupu poľnohospodárskych

zmeniek účet s predčíslím 326 a názvom poľnohospodárske zmenky pre

obchodné banky.TRETIA ČASŤ
PODMIENKY NBS PRI VYKONÁVANÍ NÁKUPU ZMENIEK NA PODPORU EXPORTU

(ESKONT)
Článok III
Všeobecné ustanovenia

/1/ NBS poskytuje bankám v Slovenskej republike úverové zdroje na

úverovanie exportných pohľadávok formou nákupu zmeniek na exportné

pohľadávky. Úverové zdroje NBS sa poskytujú za diskontnú úrokovú sadzbu,

platnú v deň nákupu zmeniek.

/2/ Pod úverovými zdrojmi NBS na úverovanie exportných pohľadávok sa

rozumie nákup zmeniek vystavených na:

a) hotové výrobky a tovar vyrobený v Slovenskej republike a dodávaný

na užitie v zahraničí vrátane takého tovaru, ktorý je určený na

poskytovanie služieb, alebo

b) nákup nevyhnutných domácich materiálov, surovín a polotovarov na

výrobu tovaru (finálneho výrobku), ktorý je predmetom vývozu

vyrobeného v Slovenskej republike dodávaného na užitie v zahraničí.

/3/ NBS nakupuje zmenky na podporu exportu vystavené na tovar:

a) dodávaný do krajiny, ktorá je na zozname

krajín2), uvedenej v prílohe č. 1 týchto

podmienok,

b) úhradu, ktorého zabezpečuje banka so sídlom v krajine uvedenej v

prílohe č. 1 týchto podmienok3).

/4/ NBS nakupuje (eskontuje) zmenky dvoch subjektov, pričom vystaviteľom

a veriteľom (prvý podpis) týchto zmeniek je banka, ktorá predkladá zmenky

k nákupu NBS (eskontu) a zmenečníkom (druhý podpis) je právnická osoba

zapísaná v obchodnom registri, ktorá vyrába tovar, ktorý je dodávaný na

užitie v zahraničí, príp. právnická osoba, ktorá zabezpečuje vývoz v

zmysle čl. III ods. 5.

/5/ NBS eskontuje zmenky právnickej osoby – zmenečníka, ktorý zabezpečuje

(sprostredkuje) vývoz a spĺňa nasledovné podmienky:

a) preukáže zaplatenie tovaru v prospech výrobcu alebo

b) preukáže kapitálový (majetkový) podiel u výrobcu.

/6/ NBS nakupuje zmenky na podporu exportu na základe žiadosti banky

spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim, že uvedenú sumu banka skutočne

vyplatila zmenečníkovi – akceptantovi (exportérovi). Zostatková splatnosť

zmeniek nesmie byť kratšia ako 44 a dlhšia ako 180 kalendárnych dní. Doba

nákupu zmeniek je maximálne na dobu 166 kalendárnych dní.

/7/ NBS poskytuje bankám úverové zdroje formou nákupu zmeniek na exportné

pohľadávky za podmienky, že úroková sadzba z úveru poskytnutého bankou

nepresiahne 1,3 násobok aktuálnej diskontnej úrokovej sadzby.

/8/ NBS pri nákupe zmeniek na podporu exportu akceptuje aj pohľadávky

vystavené na základe potvrdených kontraktov, uzavretých zmlúv, faktúr a

pod. Prednostne budú eskontované zmenky zabezpečené zaisťovacím platobným

inštrumentom. Zaisťovacím platobným inštrumentom sa rozumie:

a) potvrdený neodvolateľný akreditív,

b) banková záruka,

c) avalovaná zmenka,

d) poistenie kontraktov prostredníctvom Slovenskej spoločnosti pre

poistenie exportných úverov Bratislava.2) Pre výrobné družstvá invalidov sa akceptuje aj Česká republika.Po zrušení Platobnej dohody o vzájomnom zúčtovaní medzi Slovenskou aČeskou republikou bude Česká republika zahrnutá do zoznam krajín, ktorýtvorí prílohu č. 1 týchto podmienok.3) NBS akceptuje zmenky vystavené na tovar, ktorý je zabezpečenývystavením zaisťovacieho platobného inštrumentu prvotriednejzahraničnej banky krajiny uvedenej v prílohe č. 1, v zmysle čl. IIIods. 8a – c), do krajín neuvedených v prílohe č. 1.

/9/ Banka predkladajúca zmenky k eskontu plne zodpovedá za preverenie

zabezpečenia vývozu, návratnosti poskytnutých úverových zdrojov, a za

dodržanie účelu použitia úverových prostriedkov, na ktorý boli

poskytnuté.

/10/ Pobočky NBS v súvislosti s prebiehajúcim alebo uskutočneným nákupom

zmeniek na podporu exportu majú právomoc kontroly účelnosti použitia

poskytnutých úverových zdrojov NBS.

/11/ Pobočky NBS realizujú nákup exportných zmeniek prostredníctvom účtu

s predčíslím 334 a názvom exportné zmenky pre obchodné banky.ŠTVRTÁ ČASŤ
POSTUPY POBOČIEK NBS PRI REALIZÁCII ZMENKOVÝCH OBCHODOV
Článok IV
Postupy pri nákupe zmeniek

/1/ Pobočky NBS nakupujú zmenky predkladané bankami so sídlom v

Slovenskej republike v zmysle konkretizácie na podmienky pobočky na nákup

zmeniek a do výšky pre ne stanoveného zmenkového rámca, vymedzeného na

základe územného princípu. Nákup zmeniek pobočkami NBS sa realizuje v

nimi vyhradených nákupných dňoch, o ktorých informujú banky.

/2/ Pobočky NBS k nákupu zmeniek neprijímajú zmenky, ktoré:

a) sú v rozpore so zmenkovým a šekovým zákonom č. 191/1950 Zb.,

b) sú poškodené,

c) nemajú pevne stanovený deň splatnosti,

d) majú dobu zostatkovej splatnosti dlhšiu ako 6 mesiacov (180

kalendárnych dní),

e) nemajú miesto splatnosti niektoré bankové miesto.

/3/ K nákupu zmeniek predkladá banka:

a) zmenku, ktorej indosament musí byť umiestnený na rube zmenky v

tomto znení „Za nás na rad Národnej banky Slovenska“,

pečiatka a podpisy banky, miesto a dátum. Banka môže indosovať zmenku

na rad NBS len v prípade, že predchádzajúci majiteľ zmenky (väčšinou

je to osoba, na ktorej rad bola zmenka vystavená) indosoval na rad

banky. Neakceptuje sa zmocňovací indosament „hodnota k

inkasu“ a pod.,

b) originál a jednu kópiu zoznamu zmeniek na predpísanom formulári

podľa prílohy č. 3 týchto podmienok. Nákupné miesto pobočky NBS

uskutoční kontrolu náležitostí zmeniek. Neprijaté zmenky, na ktorých

škrtne indosament banky, vráti ihneď banke a na kópii zoznamu zmeniek

tieto zmenky vyznačí. Potvrdená kópia zoznamu s vyznačeným rozsahom

zmeniek prevzatých NBS zostáva banke. O vykonanom nákupe príp.

vrátení zmeniek vydáva NBS doklad – protokol o nakúpených zmenkách a

protokol o odmietnutých zmenkách.

/4/ Dňom nákupu zmenky je nasledujúci pracovný deň po predložení žiadosti

banky o predaj zmeniek. V tento deň je uhradená čiastka, ktorá zodpovedá

nominálnej hodnote zmenky na účet reeskontu, príp. eskontu predávajúcej

banky s proti zápisom na účte predávajúcej banky v NBS s predčíslím 326 a

označením reeskont a s predčíslím 334 a označením eskont.

/5/ Nákup zmeniek sa uskutočňuje v plnej výške ich nominálnej hodnoty,

uvedenej zaokrúhlene na celé Sk bez halierov, zníženej o úrokovú zrážku

vo výške diskontnej úrokovej sadzby za obdobie od dňa nákupu do dňa

splatnosti zmenky. Pobočka NBS je oprávnená spätne vyinkasovať zmenku, a

vrátiť nakúpenú zmenku za čiastku, ktorá zodpovedá nominálnej hodnote

zmenky zníženej o úrokovú zrážku od dňa vyinkasovania do dňa splatnosti

zmenky.

/6/ Pobočky NBS s nakúpenými zmenkami manipulujú v zmysle konkretizácie

na podmienky pobočky na nákup zmeniek (reeskont a eskont), ktoré určujú

postupy manipulácie, evidencie a spracovania zmeniek.

/7/ Banka, ktorá vykonáva nákup zmeniek od klientov so zámerom využitia

reeskontovania príp. eskontovania NBS, upozorní zmenkové subjekty na

možnosť kontroly zo strany NBS, resp. vyžiadanie si údajov o ich

ekonomickej a finančnej situácii pobočkami NBS. Pokiaľ pobočky NBS v

stanovenej lehote nezískajú vyžiadané údaje o zmenkových subjektoch, sú

povinné zmenky predať späť banke.

/8/ Banka predloží príslušnej pobočke NBS podpisové vzory pracovníkov

poverených vykonávaním zmenkových obchodov a podpisové vzory pracovníkov

poverených manipuláciou a fyzickým prevzatím zmeniek predávaných,

neprevzatých NBS a zmeniek vrátených.

/9/ Podpisové vzory pracovníkov predkladá banka v rozsahu a členení podľa

prílohy č.5 týchto podmienok, ktoré musia byť podpísané a overené

pečiatkou štatutárneho orgánu banky ako aj pečiatkou a podpismi výkonnej

organizačnej jednotky.Článok V
Postupy pri spätnom predaji zmeniek

/1/ Platba za spätný predaj zmeniek sa realizuje z podnetu NBS inkasom

nominálnej hodnoty zmenky. Úhradu úrokovej zrážky vykoná NBS v prospech

výnosového účtu banky od dňa spätného predaja zmenky do dňa jej

splatnosti. Pokiaľ deň spätného predaja pripadá na iný než pracovný deň,

predaj sa uskutoční nasledujúci pracovný deň pri dodržaní doby spätného

predaja max. 14 kalendárnych dní pred dňom splatnosti. V opačnom prípade

sa spätný predaj uskutoční pred dohodnutým termínom.

/2/ Výsledná úroková zrážka sa rovná úrokovej zrážke za skutočnú dobu

nákupu zmenky NBS. Pre účely prepočtu výšky úrokovej zrážky NBS vychádza

zo skutočného počtu kalendárnych dní reeskontu a eskontu a z ročného

účtovného obdobia 360 kalendárnych dní, podľa prílohy č.2 týchto

podmienok. Banka je povinná pred začatím reeskontu, eskontu zmeniek

oznámiť odboru bankových obchodov NBS číslo účtu reeskontného a

eskontného úveru a čísla nákladového a výnosového účtu na inkaso alebo

úhradu úrokovej zrážky.

/3/ NBS je oprávnená bez predchádzajúceho súhlasu banky spätne

vyinkasovať a vrátiť (predať) banke nakúpenú zmenku za čiastku

zodpovedajúcu nominálnej hodnote zmenky. Tento postup sa uplatňuje v

prípadoch, ak:

a) uplynula lehota, po ktorú bola zmenka nakúpená t.j. 14

kalendárnych dní pred splatnosťou zmenky, maximálne však 90, resp.

166 kalendárnych dní od dňa nákupu,

b) ak dodatočne v priebehu splatnosti zmenky zistí NBS nedodržanie

týchto podmienok alebo zhoršenia portfólia banky.

/4/ Banka môže kedykoľvek v priebehu splatnosti zmenky pred uplynutím

termínu stanoveného pre reeskont a eskont zmenky požiadať pobočku NBS o

vyinkasovanie a vrátenie ktorejkoľvek zmenky. Úroková zrážka za takúto

zmenku sa prepočítava len za dobu skutočne uskutočneného reeskontu,

eskontu a nie za obdobie pôvodne dohodnutého obchodu. Zmenka odpredaná

pred dohodnutým termínom sa vyinkasuje v nominálnej hodnote zníženej o

úrokovú zrážku za obdobie od dňa predaja zmenky (splatenie reeskontného,

eskontného úveru) do doby jej vyznačenej splatnosti v prípadoch uvedených

v čl.V ods.3 a ďalej na žiadosť banky, v prípadoch, ak ide o mimoriadne

predčasné vymáhanie záväzkov u nositeľa zmenkového vzťahu, pri

vysporiadaní na základe vyhláseného konkurzu alebo vyrovnania, predčasné

splatenie záväzku a pod.

/5/ Spätný predaj alebo vrátenie zmenky sa uskutoční na základe:

a) vrátenia zoznamu zmeniek banke. Originál, na ktorom zodpovedný

pracovník banky potvrdí fyzické prevzatie zmeniek, zostáva pobočke

NBS ako doklad. Kópiu alebo druhopis zoznamu (protokolu) odovzdá

pobočka NBS banke spolu s vrátenými zmenkami,

b) indosovania zmenky v tomto znení „Za nás na rad (banky) bez

postihu“, pečiatka NBS a podpisy, dátum a miesto, v prípade jej

spätného predaja,

c) prečiarknutia indosamentu banky na rad NBS pri neprijatí k

reeskontu, eskontu.

/6/ Pri spätnom odkúpení zmenky pobočky NBS odovzdajú príslušnej banke:

a) zmenku s indosamentom v tomto rozsahu „Za nás na rad (banky)

bez postihu“, pečiatka NBS a podpisy, dátum a miesto,

b) kópiu alebo druhopis zoznamu zmeniek. Originál zoznamu (protokol)

zmeniek, na ktorom fyzické prevzatie zmeniek potvrdí oprávnený

pracovník banky, zostáva ako doklad v pobočke NBS. V príslušnom

termíne na vyzvanie pobočky NBS je poverený pracovník banky povinný

dostaviť sa k prevzatiu zmeniek.

/7/ Banka je taktiež povinná na vyžiadanie preukázať NBS obchodný pôvod

predávanej zmenky.

/8/ V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia zmenky, nakúpenej NBS,

začne NBS umorovacie konanie.

/9/ Zmenky je možné banke vrátiť z dôvodu ich neprijatia k reeskontu a

eskontu pre formálne či vecné vady, alebo pre prekročenie zmenkového

rámca aj napriek tomu, že predtým boli pobočkou NBS nakúpené.PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

/1/ Zrušujú sa podmienky Národnej banky Slovenska o vykonávaní nákupu

zmeniek (reeskont) a podmienky Národnej banky Slovenska na nákup zmeniek

na podporu exportu zo dňa 1.1.1994.

/2/ Tieto podmienky Národnej banky Slovenska o vykonávaní nákupu zmeniek

nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku NBS.Vladimír Masár, v.r.
guvernér

Vydávajúci odbor: Odbor bankových obchodov

Vypracovala: Ing. Renáta Huščavová, č. tel. 513 2754

Príloha č. 1

Národná banka Slovenska nakupuje zmenky vystavené na tovar a služby

a) dodávané do týchto krajín (odberateľské krajiny)

b) ktorých úhrada je zabezpečená zaisťovacím platobným inštrumentom

uvedeným v čl. III ods. 8 a) – c) prvotriednou zahraničnou bankou so

sídlom v týchto krajinách

1. Austrália

2. Belgicko

3. Čína

4. Dánsko

5. Fínsko

6. Francúzsko

7. Grécko

8. Holandsko

9. Hongkong

10. India

11. Írsko

12. Island

13. Japonsko

14. Južná Kórea

15. Kanada

16. Luxembursko

17. Mexiko

18. Nemecko

19. Nórsko

20. Nový Zéland

21. Portugalsko

22. Rakúsko

23. Singapúr

24. Španielsko

25. Švajčiarsko

26. Švédsko

27. Taliansko

28. Tchaiwan

29. Turecko

30. USA

31. Veľká Británia

Príloha č. 2Postup pri zúčtovaní reeskontu, eskontu

Pobočka NBS priamo vykonáva zaúčtovanie prevzatých zmeniek do

podsúvahovej evidencie NBS a zabezpečuje podklady pre účtovanie prevodov

finančných prostriedkov medzi NBS a bankou.

Príklad postupu zúčtovania

Žiadosť banky (AGB) predložená dňa 25. apríla 1995, nominálna hodnota

zmenky 1.000.000.00 Sk, splatnosť 31. augusta 1995, banka žiada o

reeskont (eskont) na 113 dní:

diskontná sadzba ................................... 11,0% deň nákupu
.................................................... 26. 4. 1995
doba nákupu zmenky je na 113 kalendárnych dní
deň spätného predaja ............................... 17. 8. 1995
prepočet úrokovej zrážky pri nákupe zmenky je od 26. 4. 1995 na 127
kalendárnych dní úroková zrážka pri nákupe:
1 000 000 x 11 x 127 = 1 397 000 000 = 38 805,56 Sk
100 x 360 dní           36 000

– Pri nákupe zmeniek pobočkou NBS, obdrží odbor bankových obchodov od

pobočky podklady na úhradu prostriedkov na účet banky vrátane

vyinkasovania úrokovej zrážky v prospech výnosového účtu NBS.

úroková zrážka pri spätnom predaji:

1 000 000 x 11 x 14 = 154 000 000 = 4 277,78 Sk
100 x 360 dní        36 000

– Pri spätnom predaji zmeniek banke obdrží odbor bankových obchodov od

pobočky podklady pre vyinkasovanie prostriedkov z účtu banky vrátane

úhrady úrokovej zrážky na ťarchu nákladového účtu NBS.

Príloha č. 3 – len vo Vestníku NBS

Príloha č. 4 – len vo Vestníku NBS

Príloha č. 5 – len vo Vestníku NBS