en en

Rozhodnutie NBS - devízové prostriedky

R O Z H O D N U T I E

Národnej banky Slovenska zo dňa 10. februára 1995,

ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 16.

decembra 1994,

ktorým sa vyhlasuje rozsah predávaných devízových prostriedkov

devízovému tuzemcovi-fyzickej osobe za účelom platenia výdavkov

spojených so zahraničnou cestou v roku 1995

Národná banka Slovenska podľa § 21 ods. 1 Devízového zákona č. 528/1990

Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona

Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z.z., zákona Národnej

rady Slovenskej republiky č. 106/1993 Z.z., zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 161/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 249/1994 Z.z. ustanovuje:

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 16. decembra 1994, ktorým

sa vyhlasuje rozsah predávaných devízových prostriedkov devízového

tuzemcovi – fyzickej osobe za účelom platenia výdavkov spojených so

zahraničnou cestou v roku 1995 sa dopĺňa takto:

„Čl. I

V § 2 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„/9/ Predaj devízových prostriedkov peňažný ústav vyznačí v platnom

cestovnom pase4) s uvedením dátumu a výšky

uskutočneného predaja. Tento záznam má len evidenčný charakter pre

potrebu peňažného ústavu a nenahradzuje potvrdenie podľa § 27 ods. 1

písm. a) Devízového zákona.

Čl. II

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia“.“

Vladimír Masár, v.r.

guvernér