en en

Rozhodnutie NBS - devízové prostriedky

R O Z H O D N U T I E

Národnej banky Slovenska zo dňa 23. júna 1995,

ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 16.

decembra 1994,

ktorým sa vyhlasuje rozsah predávaných devízových prostriedkov

devízovému tuzemcovi – fyzickej osobe za účelom platenia výdavkov

spojených so zahraničnou cestou v roku 1995

Národná banka Slovenska podľa § 21 ods. 1 Devízového zákona č. 528/1990

Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona

Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z.z., zákona Národnej

rady Slovenskej republiky č. 106/1993 Z.z., zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 161/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 249/1994 Z.z. ustanovuje:

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 16. decembra 1994, ktorým

sa vyhlasuje rozsah predávaných devízových prostriedkov devízovému

tuzemcovi – fyzickej osobe za účelom platenia výdavkov spojených so

zahraničnou cestou v roku 1995, doplnené rozhodnutím Národnej banky

Slovenska zo dňa 10. februára 1995 sa mení takto:

Čl. I

v § 2 ods. 1 sa suma 16 000,- Sk nahrádza sumou 30 000,- Sk.

Čl. II

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júla 1995.

Vladimír Masár, v.r.

guvernér