en en

Rozhodnutie NBS - platobný styk

R O Z H O D N U T I E

Národnej banky Slovenska zo dňa 10. novembra 1995,

ktorým sa ustanovujú podmienky na uskutočňovanie medzibankového

platobného styku formou príkazu na rýchlu platbu

Národná banka Slovenska podľa § 9 písm.d/ vyhlášky Národnej banky

Slovenska č. 275/1994 Z.z. o zásadách platobného styku medzi bankami

ustanovuje:

§ 1

Účelom tohto rozhodnutia je ustanoviť podmienky, za ktorých sa

uskutočňuje medzibankový platobný styk formou príkazu na rýchlu

platbu1).

§ 2

Medzibankový platobný styk formou príkazu na rýchlu platbu môžu

uskutočňovať banka2) a tretia

strana3) medzibankového platobného styku (ďalej

len „účastník“).

§ 3

/1/ Zúčtovacím procesom rýchlej platby sa na účely tohto rozhodnutia

rozumie odpísanie peňažných prostriedkov z účtu platiteľa, zúčtovanie dát

medzibankového platobného styku v zúčtovacom

centre4) a pripísanie peňažných prostriedkov na

účet príjemcu.

/2/ Rýchlou platbou sa na účely tohto rozhodnutia rozumie prevod

finančných prostriedkov a zúčtovanie dát medzibankového platobného styku

najneskôr do konca účtovného dňa banky.

/3/ Účtovným dňom sa na účely tohto rozhodnutia rozumie časový úsek od

ukončenia dennej účtovnej uzávierky bežného dňa banky do ukončenia dennej

účtovnej uzávierky banky nasledujúceho dňa.

1) § 9 písm. d/ vyhlášky Národnej banky Slovenska č.275/1994 Z.z. o

zásadách platobného styku medzi bankami.

2) § 1 ods. 1 zákona č.21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších

predpisov.

3) § 2 rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 22.septembra 1994,

ktorým sa ustanovujú podmienky na uskutočňovanie medzibankového

platobného styku formou príkazu tretej strany.

4) § 2 vyhlášky Národnej banky Slovenska č.275/1994 Z.z. o zásadách

platobného styku medzi bankami.

§ 4

/1/ Účastník, ktorý vedie účet platiteľa, odovzdá zúčtovaciemu centru

dáta medzibankového platobného styku5) v ten istý

účtovný deň, ako ich zúčtoval vo svojom účtovníctve.

/2/ Zúčtovacie centrum v ten istý účtovný deň prijaté dáta medzibankového

platobného styku zúčtuje na účtoch platobného styku a spracované ich

odovzdá účastníkovi, ktorý vedie účet príjemcu.

/3/ Účastník, ktorý vedie účet príjemcu, zúčtuje dáta medzibankového

platobného styku vo svojom účtovníctve v ten istý účtovný deň, keď boli

zúčtované v zúčtovacom centre.

/4/ Zúčtovacie centrum a účastník rýchlej platby sú povinní dodržiavať

lehotu zúčtovania dát medzibankového platobného styku podľa

predchádzajúcich odsekov.

/5/ Zúčtovací proces rýchlej platby je spojitý a neodvolateľný.

/6/ Ak účastník, ktorý vedie účet príjemcu, nemôže vykonať zúčtovanie dát

medzibankového platobného styku podľa ods. 3, je povinný vykonať spätný

zúčtovací proces rýchlej platby do konca prevádzkového

času6) zúčtovacieho centra.

§ 5

Na uskutočňovanie medzibankového platobného styku formou príkazu na

rýchlu platbu platia primerane ustanovenia osobitného

predpisu7).

5) § 4 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z.z. o

zásadách platobného styku medzi bankami.

6) § 18 ods. 1 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z.z. o

zásadách platobného styku medzi bankami.

7) Vyhláška Národnej banky Slovenska č.275/1994 Z.z. o zásadách

platobného styku medzi bankami.

§ 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej

banky Slovenska.

Vladimír Masár, v.r.

guvernér

Vydávajúci odbor: Odbor platobného styku

Vypracoval: Ing. Emília Tóthová, tel. 513 3066